DLACZEGO WARTO PIĆ WODĘ?

Woda jest natu­ral­nym darem natu­ry i życio­daj­nym pły­nem, pozba­wio­nym che­mi­ka­liów, cukrów oraz kalo­rii. Sta­no­wi ele­ment budul­co­wy ludz­kie­go orga­ni­zmu, bo jej zawar­tość w cie­le czło­wie­ka sza­cu­je…

Codzienne nawyki, które okradają cię z energii

Czę­sto nie zda­je­my sobie spra­wy, że nasze codzien­ne nawy­ki kształ­tu­ją nas samych. Jeśli w więk­szo­ści są one pozy­tyw­ne, to bar­dzo dobrze – w tym samym,…

Kilka sposobów na wieczorne objadanie się

Kto z nas lubi jeść wie­czo­rem sło­ne prze­ką­ski lub owo­ce? Albo ina­czej: kto z nas nie lubi, ale nie jest w sta­nie powstrzy­mać się od…

Dlaczego warto jeść jagody?

Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­ność powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Jak…

Soczewica i jej wpływ na zdrowie

Socze­wi­ca, mimo swo­ich cen­nych skład­ni­ków, nie jest zbyt popu­lar­na na pol­skich sto­łach. Spo­ży­wa­na jest głów­nie przez wege­ta­rian i wegan, ponie­waż zawie­ra duże ilo­ści dobrze przy­swa­jal­ne­go…

Naturalne napoje energetyczne

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: VERS-24 Napo­je ener­ge­ty­zu­ją­ce budzą wśród spo­łe­czeń­stwa wie­le kon­tro­wer­sji. Spo­wo­do­wa­ne jest to głów­nie dużą zawar­to­ścią kofe­iny, a tak­że spo­ży­wa­niem ich przez dzie­ci…

Dlaczego warto jeść orzechy?

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: Vers-24 Naj­bar­dziej war­to­ścio­wy­mi ze wszyst­kich baka­lii są orze­chy. Mimo, że zawie­ra­ją dużo tłusz­czu i są bar­dzo kalo­rycz­ne powin­ni­śmy włą­czyć je do…

Dlaczego warto pływać?

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com O tym, że sport to zdro­wie niko­go nie trze­ba prze­ko­ny­wać. Oprócz dobre­go samo­po­czu­cia – rzeź­bi­my syl­wet­kę (to prze­cież na tym…

Sezon na bób

Bób – smacz­ny, sycą­cy i zdro­wy. Pasu­je do sała­tek, maka­ro­nów i zapie­ka­nek. Jest pole­ca­ny oso­bom aktyw­nym, wege­ta­ria­nom i przy­szłym mamom. Dla­cze­go war­to jeść zie­lo­ne fasol­ki

6 powodów, dla których warto dbać o dobry sen

Sen jest pod­sta­wo­wą potrze­bą orga­ni­zmu. Aby czuć się dobrze i pra­wi­dło­wo funk­cjo­no­wać musi­my się wysy­piać, jed­nak wie­lu z nas z powo­du natło­ku obo­wiąz­ków śpi coraz kró­cej. Zapo­mi­na­my, że jakość snu wpły­wa bez­po­śred­nio na jakość nasze­go życia. Nie doce­nia­my zna­cze­nia snu, a prze­cież żad­ne inne dzia­ła­nie nie dostar­cza nam tak wie­lu korzy­ści, przy tak nie­wiel­kim wysił­ku.

Miksuj na zdrowie cz. 1

Kok­taj­le owo­co­wo-warzyw­ne są pysz­ną prze­ką­ską i bom­bą wita­mi­no­wą. Spraw­dzą się rano i popo­łu­dniu, w wer­sji słod­szej i bar­dziej wytraw­nej. Wpły­ną na cerę i odpor­ność. Dla­cze­go jesz­cze war­to pić kok­taj­le?

Czy suplementy diety są bezpieczne?

Suple­men­ty die­ty są sto­so­wa­ne w celu popra­wy zdro­wia i samo­po­czu­cia. Mają za zada­nie uzu­peł­nić die­tę naj­czę­ściej zapra­co­wa­nych osób, któ­re na co dzień nie mają dosta­tecz­nie dużo cza­su, aby zadbać o swój jadło­spis. Czy są spo­so­bem na zacho­wa­nie zdro­wia? Czy połknię­cie magicz­nej tablet­ki zastą­pi zdro­wy i peł­no­war­to­ścio­wy posi­łek?

Jakie właściwości posiadają zioła?

Począ­tek wio­sny jest ide­al­nym momen­tem na wpro­wa­dze­nie zmian na kuchen­nym para­pe­cie. Zie­lo­ne, pach­ną­ce i świe­że zio­ła nie tyl­ko pięk­nie wyglą­da­ją, lecz są nie­zbęd­ne do posta­wie­nia krop­ki nad i w potra­wach. Kope­rek, maje­ra­nek, bazy­lia – dla­cze­go war­to posa­dzić ogró­dek we wła­snej kuch­ni?