Zdrowie

Naturalne napoje energetyczne

Napoje energetyzujące budzą wśród społeczeństwa wiele kontrowersji. Spowodowane jest to głównie dużą zawartością kofeiny, a także spożywaniem ich przez dzieci i młodzież, która często łączy napoje energetyczne z alkoholem. Napoje tego typu często powodują odwodnienie organizmu, insulinooporność, pobudzają pracę serca, zwiększają ciśnienie a także mogą być przyczyną bezsenności i bólów głowy. Choć nie można zarzucić energetykom braku skuteczności, warto poszukać ich zdrowszej alternatywy.

herbata, Naturalne napoje energetyczne

Napo­je ener­ge­tycz­ne pozwa­la­ją pozbyć się zmę­cze­nia w mgnie­niu oka. Zawie­ra­ją wyso­ką ilość kofe­iny, tau­ry­ny, eks­trak­tu z guara­ny oraz L‑karnityny, dzię­ki któ­rym wspo­ma­ga­ją nasz orga­nizm przy inten­syw­nym wysił­ku psy­chicz­nym oraz fizycz­nym. Nie­ste­ty, spo­ży­wa­nie takich napo­jów nie wpły­wa korzyst­nie na nasze zdro­wie. Kobie­ty w cią­ży, dzie­ci, oso­by star­sze oraz oso­by cho­re na cukrzy­cę nie powin­ny ich spo­ży­wać w ogó­le. Co praw­da pusz­ka ener­ge­ty­ka spo­ży­wa­na raz na jakiś czas nie powin­na zaszko­dzić, jed­nak gdy sta­nie się to codzien­no­ścią, może dopro­wa­dzić do wynisz­cze­nia orga­ni­zmu. War­to zatem posta­wić na natu­ral­ne i zdro­we spo­so­by dostar­cze­nia ener­gii.

  • Zielona herbata

Jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych zamien­ni­ków kawy (dzię­ki dużej zawar­to­ści teiny, któ­ra jest her­ba­cia­nym odpo­wied­ni­kiem kofe­iny). Wspo­ma­ga kon­cen­tra­cję i pamięć. Ponad­to zawie­ra dużą ilość anty­ok­sy­dan­tów, któ­re opóź­nia­ją pro­ce­sy sta­rze­nia i dzia­ła łago­dzą­co na układ pokar­mo­wy. Przy­go­to­wu­jąc zie­lo­ną her­ba­tę nale­ży pamię­tać, aby nie zale­wać jej wrząt­kiem a czas parze­nia to oko­ło 3 minu­ty.

  • Żeń-szeń

Napar przy­rzą­dzo­ny ze sprosz­ko­wa­ne­go korze­nia doda­je nam ener­gii, a tak­że popra­wia pamięć i kon­cen­tra­cję. Żeń-szeń wspo­ma­ga tak­że naszą kon­dy­cję psy­chicz­ną, obni­ża poziom cho­le­ste­ro­lu i glu­ko­zy we krwi oraz wzmac­nia nasz orga­nizm. Żeń-szeń parzy­my przez oko­ło 5 – 7 minut, a następ­nie napar prze­ce­dza­my i wle­wa­my do dru­gie­go naczy­nia.

  • Guarana

Od lat uwa­ża­na za źró­dło ener­gii i siły wital­nej. Głów­na jej zale­tą jest to, że przy sil­nym dzia­ła­niu pobu­dza­ją­cym nie powo­du­je póź­niej­szych spad­ków ener­gii (w prze­ci­wień­stwie do kawy). Dzie­ję się tak dla­te­go, że ziar­na guara­ny zawie­ra­ją 4 razy wię­cej kofe­iny, niż ziar­na kawow­ca.  Wspo­ma­ga naszą pamięć i kon­cen­tra­cję, dzia­ła relak­su­ją­co na układ ner­wo­wy, wspo­ma­ga kon­dy­cję psy­chicz­ną oraz fizycz­ną. Ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści guara­na nie powin­na być sto­so­wa­na przez kobie­ty w cią­ży oraz kar­mią­ce, oso­by z cukrzy­cą, nad­ci­śnie­niem oraz aryt­mią ser­ca.

  • Yerba Mate

Pocho­dzi z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej. Bada­nia potwier­dzi­ły jej wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, prze­ciw­za­pal­ne i prze­ciw­no­wo­two­ro­we. Obni­ża poziom złe­go cho­le­ste­ro­lu (LDL), chro­ni przed oty­ło­ścią i poma­ga w wal­ce z nad­wa­gą, a tak­że wspo­ma­ga tra­wie­nie. Yer­ba mate zawie­ra wie­le sub­stan­cji, z któ­rych naj­waż­niej­sze to kofe­ina i teo­bro­mi­na. Jest dosko­na­łym spo­so­bem na natu­ral­ne dostar­cze­nie ener­gii – pobu­dza, popra­wia funk­cjo­no­wa­nie mózgu, pamięć i kon­cen­tra­cję.

Nale­ży pamię­tać, że wyso­kie daw­ki kofe­iny obec­nej w yer­ba mate mogą powo­do­wać zde­ner­wo­wa­nie, koła­ta­nie ser­ca i bez­sen­ność.  Wyni­ki badań poka­zu­ją, że picie dużych ilo­ści gorą­cej yer­ba mate jest zwią­za­ne ze zwięk­szo­nym ryzy­kiem zacho­ro­wa­nia na nowo­twór gór­nych dróg pokar­mo­wych (głów­nie nowo­twór prze­ły­ku). Dodat­ko­wo ryzy­ko jest zwięk­szo­ne przy piciu alko­ho­lu i pale­niu tyto­niu.

  • Woda kokosowa

Pozy­ski­wa­na jest z mło­dych, zie­lo­nych orze­chów koko­so­wych. Jest boga­ta w wita­mi­ny i mine­ra­ły. Popra­wia pra­cę ser­ca i ukła­du krą­że­nia, korzyst­nie wpły­wa na pra­cę mózgu, wspo­ma­ga nasz orga­nizm w sytu­acjach stre­so­wych. Woda koko­so­wa nawad­nia lepiej niż napo­je izo­to­nicz­ne, przy tym nie zawie­ra sztucz­nych dodat­ków i sub­stan­cji sło­dzą­cych. Ma tak­że niską war­tość ener­ge­tycz­ną.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: VERS-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Zdrowie

DLACZEGO WARTO PIĆ WODĘ?

Woda jest natu­ral­nym darem natu­ry i życio­daj­nym pły­nem, pozba­wio­nym che­mi­ka­liów, cukrów oraz kalo­rii. Sta­no­wi ele­ment budul­co­wy ludz­kie­go orga­ni­zmu, bo jej zawar­tość w cie­le czło­wie­ka sza­cu­je się w oko­li­cach 60–75%. Dzię­ki niej, pro­ce­sy nie­zbęd­ne do życia…
Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Codzienne nawyki, które okradają cię z energii

Czę­sto nie zda­je­my sobie spra­wy, że nasze codzien­ne nawy­ki kształ­tu­ją nas samych. Jeśli w więk­szo­ści są one pozy­tyw­ne, to bar­dzo dobrze – w tym samym, pozy­tyw­nym kie­run­ku podą­ża­my. Jeśli two­je życie opie­ra się w więk­szo­ści…
Więcej
JedzenieStyl życia

Kilka sposobów na wieczorne objadanie się

Kto z nas lubi jeść wie­czo­rem sło­ne prze­ką­ski lub owo­ce? Albo ina­czej: kto z nas nie lubi, ale nie jest w sta­nie powstrzy­mać się od wie­czor­ne­go jedze­nia? Zasia­da­my do sto­łu wie­czo­ra­mi, pomi­mo, że tak napraw­dę…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *