Styl życia

Christmas Gift Guide: ANACOMITO – torebki do zadań specjalnych

Jak wiele razy zadałaś sobie pytanie, na co Ci tyle niepotrzebnych rzeczy w Twojej torebce? My mamy tak przynajmniej kilka razy dziennie. I nigdy nie możemy nic znaleźć, przyzwyczajone do noszenia na co dzień pojemnych shopperów, które wydają się nie mieć dna. W podobnej sytuacji były założycielki marki ANACOMITO. I postanowiły wymyślić alternatywę.

nerki ANACOMITO

Tak wła­śnie powsta­ły ner­ki ANACOMITO. Małe, poręcz­ne, miesz­czą­ce tyl­ko naj­po­trzeb­niej­sze rze­czy, uwol­ni­ły set­ki kobiet od dźwi­ga­nia ze sobą cię­ża­rów. Szy­ją toreb­ki, któ­re moż­na nosić na wie­le spo­so­bów – kla­sycz­nie prze­wie­szo­ne przez ramię lub na skos, przez ple­cy. Moż­na je zakła­dać na bio­dra lub w pasie. Ich cechą uni­kal­ną jest to, że moż­na je nosić bez paska, przy­pi­na­jąc kara­bin­ka­mi bez­po­śred­nio do szlu­fek dżin­sów. Ner­ki szy­te są ze sta­ran­no­ścią i dba­ło­ścią o szcze­gó­ły, z róż­ne­go rodza­ju mate­ria­łów – jean­su, czy skó­ry. Wystę­pu­ją w wie­lu warian­tach, od tych spor­to­wych do bar­dziej ele­ganc­kich, zdo­bio­nych zło­ty­mi wykoń­cze­nia­mi, któ­re świet­nie spraw­dzą się jako pre­zent bożo­na­ro­dze­nio­wy.

Vers-24 pole­ca ANACOMITO!

torebka ANACOMITO

dżinsowe nerki

Tekst/zdjęcia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
anacomito.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
Więcej
ModaZOOM ON

Zoom on: BOYY

Pro­jek­tan­ci Jes­se Dor­sey (Kana­dyj­czyk) i Wan­na­si­ri Kong­man spo­tka­li się w 2004 roku w Nowym Jor­ku, by dwa lata póź­niej zało­żyć mar­kę BOYY – uoso­bie­nie świe­żej, zupeł­nie nowej inter­pre­ta­cji luk­su­su w dobie ‘it bag’, two­rząc niszę, któ­ra…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *