Christmas Gift Guide: ANACOMITO – torebki do zadań specjalnych

Jak wiele razy zadałaś sobie pytanie, na co Ci tyle niepotrzebnych rzeczy w Twojej torebce? My mamy tak przynajmniej kilka razy dziennie. I nigdy nie możemy nic znaleźć, przyzwyczajone do noszenia na co dzień pojemnych shopperów, które wydają się nie mieć dna. W podobnej sytuacji były założycielki marki ANACOMITO. I postanowiły wymyślić alternatywę.

nerki ANACOMITO

Tak wła­śnie powsta­ły ner­ki ANACOMITO. Małe, poręcz­ne, miesz­czą­ce tyl­ko naj­po­trzeb­niej­sze rze­czy, uwol­ni­ły set­ki kobiet od dźwi­ga­nia ze sobą cię­ża­rów. Szy­ją toreb­ki, któ­re moż­na nosić na wie­le spo­so­bów – kla­sycz­nie prze­wie­szo­ne przez ramię lub na skos, przez ple­cy. Moż­na je zakła­dać na bio­dra lub w pasie. Ich cechą uni­kal­ną jest to, że moż­na je nosić bez paska, przy­pi­na­jąc kara­bin­ka­mi bez­po­śred­nio do szlu­fek dżin­sów. Ner­ki szy­te są ze sta­ran­no­ścią i dba­ło­ścią o szcze­gó­ły, z róż­ne­go rodza­ju mate­ria­łów – jean­su, czy skó­ry. Wystę­pu­ją w wie­lu warian­tach, od tych spor­to­wych do bar­dziej ele­ganc­kich, zdo­bio­nych zło­ty­mi wykoń­cze­nia­mi, któ­re świet­nie spraw­dzą się jako pre­zent bożo­na­ro­dze­nio­wy.

Vers-24 pole­ca ANACOMITO!

torebka ANACOMITO

dżinsowe nerki

Tekst/zdjęcia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
anacomito.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy