Moda

TOP 5 POLSKIEJ MODOWEJ BLOGOSFERY

Pol­ska blo­gos­fe­ra odno­to­wu­je ostat­ni­mi cza­sy naj­więk­szy „ruch w inte­re­sie” w całej swo­jej histo­rii. Blo­gi modo­we, uro­do­we, kuli­nar­ne, czy też lifestyle’owe, każ­de­go dnia wyra­sta­ją w sie­ci tak szyb­ko i inten­syw­nie jak grzy­by po rzę­si­stym desz­czu. Ich oglą­dal­ność nie słab­nie, dzię­ki cze­mu z dnia na dzień rosną w siłę i odkry­wa­ją przed odbior­ca­mi coraz to now­sze per­spek­ty­wy, przy czym ani tro­chę nie odsta­ją swo­ją este­ty­ką i prze­ka­zem od tych, któ­re są ‘en vogue’ w per­spek­ty­wie całe­go świa­ta. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni modą koja­rzą Jess Mer­ce­des, Maca­de­mian Girl, Kasię Gorol, Char­li­ze Myste­ry czy Maf­fa­shion, jed­nak­że wśród pol­skich modo­wych blo­gów jest całe mnó­stwo innych, któ­re zasłu­gu­ją na uwa­gę. Z chę­cią przy­bli­ży­my Wam zary­sy tych naj­bar­dziej przez nas lubia­nych, aby­ście mogły każ­dy dzień roz­po­cząć od ura­cze­nia swo­ich oczu sowi­tą por­cją sty­lo­wych inspi­ra­cji. Zapra­sza­my do prze­glą­du!

Horkruks3 Horkruks2 Horkruks1

*HORKRUKS by Lau­ra Matusz­czyk

Lau­ra Matusz­czyk zwa­na Kró­lew­ną Śnież­ką pol­skiej blo­gos­fe­ry za spra­wą kru­czo­czar­nych wło­sów i ala­ba­stro­wej cery jest zało­ży­ciel­ką blo­ga modo­we­go o magicz­nym tytu­le Hor­kruks. Wszyst­ko dosko­na­le skła­da się w całość, gdyż sty­li­za­cje pre­zen­to­wa­ne przez Lau­rę jaw­nie cza­ru­ją. Cza­ru­ją wysma­ko­wa­nym mini­ma­li­zmem i wywa­żo­ny­mi pro­por­cja­mi, zarów­no jeśli cho­dzi o roz­lo­ko­wa­nie przy­ku­wa­ją­cych uwa­gę w całym look’u akcen­tów, jak i umie­jęt­ne pod­kre­śle­nie atu­tów kobie­cej syl­wet­ki. Pod­su­mo­wu­jąc – kla­sycz­na moda z nutą sto­no­wa­nej fan­ta­zji w dobrym wyda­niu. Sprawdź: www.horkruks.com

StyleOn5 StyleOn4 StyleOn3 StyleOn2

*STYLE ON by Kin­ga Litwiń­czuk

Kin­ga Litwiń­czuk to autor­ka blo­ga Sty­le On, któ­ra jest nie­zwy­kle świa­do­mym źró­dłem inspi­ra­cji dla rze­szy kobiet. Wszyst­kie zesta­wie­nia, któ­re pre­zen­tu­je na swo­jej stro­nie są dosko­na­le prze­my­śla­ne, gdyż pod­czas sezo­no­wych zaku­pów Kin­ga sta­wia na selek­tyw­ność w opar­ciu o bez­kom­pro­mi­so­wą listę ‘must have’. Ser­wo­wa­ny przez nią stre­et wear wpi­su­je się w pro­sto­tę i uni­wer­sa­lizm, któ­re po czę­ści zaczerp­nię­te są z męskiej sza­fy. Znak roz­po­znaw­czy? Oku­la­ry! Uży­tecz­ność look’ów na Sty­le On jest wprost feno­me­nal­na. Zobacz: www.style-on.pl

Mariona4 Mariona3 Mariona2 Mariona1 Mariona

*MARIONACHIC by Mario­na War­da

Jeśli lubi­cie prze­my­cać naj­śwież­sze tren­dy do swo­ich szaf, zde­cy­do­wa­nie przy­pad­nie Wam do gustu styl Mario­ny War­dy z blo­ga Mario­na­chic. Co praw­da prze­pa­da ona głów­nie za neu­tral­ny­mi bar­wa­mi, lecz nie boi się eks­pe­ry­men­to­wać z trud­ny­mi do ujarz­mie­nia faso­na­mi i mate­ria­ła­mi. Traf­nie kom­po­nu­je wie­lo­war­stwo­we sty­li­za­cje, zachwy­ca­jąc przy tym dobrą jako­ścią. Od cza­su do cza­su dzie­li się rów­nież swo­imi odkry­cia­mi w dzie­dzi­nie uro­dy. Pole­ca­my: www.marionachic.blogspot.com

Fashionmugging3 Fashionmugging2 Fashionmugging1 Fashionmugging4

*FASHIONMUGGING by Jes­si­ca Adam­czyk

Jes­si­ca Adam­czyk otwar­cie przy­zna­ła, że swo­ją blo­go­wą przy­go­dę z Fashion­Mug­ging zaczę­ła pod wpły­wem natchnie­nia, któ­re­go dostar­czy­ła jej swo­imi pomy­sła­mi Chia­ra Fer­ra­gni. Jej blog nie jest jed­nak odwzo­ro­wa­niem roz­po­zna­wal­ne­go The Blond Salad, a w zupeł­no­ści subiek­tyw­nym spoj­rze­niem na modę. Jes­si­ca nie lubi kon­tra­stów ani spon­ta­nicz­ne­go ule­ga­nia tren­dom. Jest wier­na swo­im wybo­rom, któ­re trak­tu­je jako ponad­cza­so­we. Posta­wi­ła sobie zatem spo­re wyzwa­nie, gdyż cią­głe prze­twa­rza­nie kla­sy­ki nie jest łatwe, tym bar­dziej jeśli w grę wcho­dzi budo­wa­nie popu­lar­no­ści wśród czy­tel­ni­ków. Spro­sta­ła pró­bie sił śpie­wa­ją­co. Oso­bi­ście uwiel­bia­my jej nie­wy­mu­szo­ny styl, któ­ry jest świet­ny na każ­dą oka­zję, a Ty? Zain­spi­ruj się: www.fashionmugging.com

Olivia3 Olivia2 Olivia1 Olivia

*OLIVIA KIJO

Oli­via Kijo to mar­ka sama w sobie. Blo­ger­ka zna­na jest z pro­fe­sjo­nal­ne­go podej­ścia do tema­tu mody. W ostat­nich latach na swo­im blo­gu prze­szła sub­tel­ną prze­mia­nę. Począt­ko­wo w swo­im wir­tu­al­nym świe­cie zamiesz­cza­ła głów­nie kon­wen­cjo­nal­ne pro­po­zy­cje, któ­re cha­rak­te­ry­zo­wa­ła mono­chro­ma­tycz­ność, rytm i dość suro­wa for­ma. Z bie­giem cza­su posta­no­wi­ła jed­nak prze­ła­mać wyzna­czo­ne sobie wcze­śniej gra­ni­ce i coraz czę­ściej daje upust fan­ta­zji, bawiąc się mik­so­wa­niem róż­nych sty­li, co bez­a­pe­la­cyj­nie rewe­la­cyj­nie jej wycho­dzi. Zaj­rzyj i oceń sama: www.oliviakijo.com

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: horkruks.com, style-on.pl, marionachic.blogspot.com, fashionmugging.com, oliviakijo.com

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – amba­sa­dor­ka…
Więcej