Moda

Spór o wysokość obcasa

 Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: VERS-24

 Wiele kobiet nie wyobraża sobie życia bez szpilek. Często rujnują one nie tylko nasz portfel, ale i zdrowie. Duża liczba kobiet deklaruje, że wybierałaby szpilki częściej, gdyby nie dyskomfort związany z ich noszeniem. Obcas albo zdrowie? Niekoniecznie. Elegancki i kobiecy wygląd wcale nie musi wiązać się z nieustannym bólem stóp.

 

Pła­skie czy wyso­kie?
Jak wyso­ki powi­nien być obcas? 5, 10 a może 12 cen­ty­me­trów? Obca­sy 8‑śmio cen­ty­me­tro­we to dla nie­któ­rych chleb powsze­dni. Może pora na zmia­nę? Zarów­no spe­cja­li­ści medy­cy­ny, jak i sty­li­ści modo­wi radzą, aby wybie­rać szpil­ki z czte­ro lub pię­cio cen­ty­me­tro­wym obca­sem. Naj­zdrow­sze zaś jest nosze­nie butów na 2 – 3 cen­ty­me­tro­wym obca­sie. Codzien­ne nosze­nie zupeł­nie pła­skich butów może skut­ko­wać roz­wo­jem cho­rób stóp, krę­go­słu­pa i sta­wów. W bale­ri­nach nasze ścię­gno Achil­le­sa jest cały czas napię­te, zaś cię­żar cia­ła prze­su­wa się na tył sto­py. Cho­dząc w butach na obca­sach, naj­czę­ściej skar­ży­my się na ból pal­ców. Tutaj pomoc nio­są zwy­kłe, żelo­we wkład­ki, któ­re zabez­pie­cza­ją sto­pę przed ześli­zgi­wa­niem się.

Jak dobrać wygod­ne szpil­ki?
Abso­lut­ną pod­sta­wą dobo­ru szpi­lek jest ich odpo­wied­ni roz­miar. Nie powin­ny być zbyt luź­ne, ale nie mogą też uci­skać sto­py. Pamię­taj­cie, że mode­le skó­rza­ne rzą­dzą się inny­mi pra­wa­mi – one mogą być odro­bi­nę za cia­sne, ponie­waż po pew­nym cza­sie rozej­dą się i dopa­su­ją do sto­py. Kupu­jąc nową parę zawsze przy­mie­rzaj oba buty i zrób parę kro­ków po skle­pie. Sprawdź, czy są dobrze dopa­so­wa­ne i nie za moc­no uci­ska­ją sto­pę. Bar­dzo waż­nym ele­men­tem jest obcas, któ­ry powi­nien znaj­do­wać się dokład­nie na środ­ku pię­ty.

Podob­nie sze­ro­kość szpil­ki – im cień­sza, tym więk­szy dys­kom­fort może powo­do­wać. Dobrym roz­wią­za­niem jest wte­dy plat­for­ma – zmniej­sza nacisk na przed­nią par­tię sto­py oraz pal­ce. Pamię­taj­cie tak­że o tym, że wyso­kość obca­sa trze­ba dobrać do wzro­stu.

szpilki, Jak dobrać wygodne szpilki?

Jak dobrać wygod­ne szpil­ki?

Wyso­kość obca­sa a wzrost
Niskie kobie­ty (wzrost w gra­ni­cach 160 cm) mogą sobie pozwo­lić na nosze­nie napraw­dę wyso­kich obca­sów. Doda­dzą pew­no­ści sie­bie oraz kobie­ce­go wyglą­du. Dziew­czy­ny, któ­rych wzrost nie prze­kra­cza 170 cm znaj­du­ją się w naj­bar­dziej kom­for­to­wej sytu­acji, ponie­waż mogą nosić każ­dy rodzaj szpi­lek – od wyso­kich po te bar­dziej skrom­ne. Kobie­ty, któ­re są wyso­kie (powy­żej 175 cm) mają naj­trud­niej­sze zada­nie, jeśli cho­dzi o wyso­kość szpi­lek. Wie­le z nich ma z tego powo­du kom­plek­sy i zupeł­nie rezy­gnu­je z nosze­nia butów z wyso­kim obca­sem. Nie­po­trzeb­nie – w takiej sytu­acji nale­ży wybie­rać szpil­ki z pię­cio cen­ty­me­tro­wym obca­sem.

Jak cho­dzić, żeby prze­żyć?
Jak utrzy­mać pra­wi­dło­wą posta­wę i swo­bod­nie poru­szać się na szpil­kach? Musi­my po pro­stu lek­ko napi­nać mię­śnie brzu­cha i poślad­ków. Bar­dzo waż­ne jest, aby wzrok kie­ro­wać przed sie­bie, a nie w chod­nik – dzię­ki temu two­ja posta­wa pozo­sta­nie wypro­sto­wa­na. Brzuch powi­nien być wcią­gnię­ty, a ramio­na ścią­gnię­te. Nie sta­wiaj nóg zbyt sze­ro­ko, trzy­maj je bli­sko sie­bie. Możesz spró­bo­wać krzy­żo­wać jed­ną nogę przed dru­gą, co spra­wi, że two­je bio­dra będą się lek­ko koły­sa­ły. Pamię­taj, że każ­de nowe szpil­ki powin­naś naj­pierw roz­cho­dzić w domu, a jeśli mimo tego boisz się obtarć włóż spe­cjal­ne wkład­ki.

 

 

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – amba­sa­dor­ka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *