Design

Instagram - architekt naszych czasów?

Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…

Więcej
Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Instagrammerem…

Więcej
Styl życia

5 aplikacji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać Instagramem

Ostat­nio jeste­śmy onli­ne nie­mal 24/7- w obli­czu pre­sji o utrzy­ma­nie wyso­kie­go, sta­łe­go gro­na obser­wa­to­rów, poświę­ca­my por­ta­lom spo­łecz­no­ścio­wym coraz wię­cej cza­su, zapo­mi­na­jąc o praw­dzi­wym życiu tu i teraz. Dla­cze­go więc nie sko­rzy­stać z inno­wa­cyj­nych apli­ka­cji, które…

Więcej
Styl życia

Jak zdobyć więcej followersów na Instagramie?

Każ­da z nas chce aby jej Insta­gra­mo­wy pro­fil był wyjąt­ko­wy i wyróż­niał się na tle innych kont. Zazwy­czaj wie­my jakim con­ten­tem chce­my się dzie­lić, jak chce­my budo­wać swój pro­fil i jakich fil­trów uży­wać do kolejnych…

Więcej
Styl życia

Blogerki, które warto obserwować na Instagramie

  Szu­kasz roman­tycz­nych sty­li­za­cji? Czy wolisz lek­ko nie­chluj­ny styl? A może po pro­stu nie wiesz co dzi­siaj na sie­bie wło­żyć? W takiej chwi­li może przyjść moment zała­ma­nia albo… powin­naś odwie­dzić Insta­gra­ma. Znaj­dziesz tam bowiem tysiące…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zrobić dobre zdjęcie swoim telefonem?

Otwie­rasz apli­ka­cje Insta­gram. Wol­nym ruchem skro­lu­jesz ekran. Przed ocza­mi zaczy­na­ją wyświe­tlać Ci się kolej­ne zdję­cia. Więk­szość z nich wyglą­da dobrze. Są odpo­wied­nio doświe­tlo­ne, robio­ne w cie­ka­wym miej­scu. Pasu­ją do ogól­nej kon­wen­cji przy­ję­tej przez auto­ra profilu.…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Na Insta­gra­ma wcho­dzi­my kil­ka­na­ście razy dzien­nie. Zapew­ne, kie­dy budzisz się rano  pierw­szą rze­czą, któ­rą robisz to spraw­dze­nie swo­je­go tele­fo­nu. Przed wsta­niem z łóż­ka zdą­żysz zapo­znać się ze wszyst­ki­mi zdję­cia­mi opu­bli­ko­wa­ny­mi przez ludzi, któ­rych obser­wu­jesz. A…

Więcej
Styl życia

Jak zacząć zarabiać na Instagramie

O zarob­kach blo­ge­rek krą­żą legen­dy. Zawrot­ne kwo­ty za publi­ka­cje jed­ne­go posta na blo­gu, czy nie­koń­czą­ce się korzy­ści zwią­za­ne z licz­ny­mi współ­pra­ca­mi spra­wia­ją, że coraz wię­cej osób szu­ka podob­ne­go źró­dła docho­du. Teraz obok blo­ge­rek może­my wyróżnić…

Więcej
Styl życia

INSPIRUJĄCE INSTA QUOTES BY MIJA

Czy śle­dzi­cie Insta­gra­ma Mija by Mir­jam Fla­tau, uzna­nej blo­ger­ki modo­wej? Jeśli nie, to już dziś zacznij­cie. Twór­czy­ni kon­ta ser­wu­je nie tyl­ko zdję­cia ze sty­li­za­cja­mi, gdzie panu­ją ist­ny mini­ma­lizm i non­sza­lan­cja, ale rów­nież foto­gra­fie – pamiątki…

Więcej
NewsroomStyl życia

2INCREATIVES - pierwsza w Polsce agencja poświęcona Instagramowi

Wystar­to­wa­ła nowa agen­cja kre­atyw­na zaj­mu­ją­ca się kom­plek­so­wą obsłu­gą pro­fi­li na Insta­gra­mie: od ana­li­zy potrzeb i opra­co­wa­nia stra­te­gii komu­ni­ka­cji, po bie­żą­ce two­rze­nie auten­tycz­ne­go con­ten­tu i nawią­zy­wa­nie rela­cji w odbior­ca­mi. Agen­cja 2increatives zosta­ła zało­żo­na przez dwie przyjaciółki,…

Więcej
Vers24 Bloguje

Ah, Paris! Czyli top 7 instagramowych profili o Paryżu

Któ­re z euro­pej­skich miast jest koleb­ką non­sza­lan­cji i wyra­fi­no­wa­ne­go sty­lu, a przy tym jed­ną z naj­bar­dziej roman­tycz­nych loka­li­za­cji na świe­cie? Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że naj­cel­niej­szą odpo­wie­dzią jest Paryż! To wła­śnie naj­więk­sza aglo­me­ra­cja Fran­cji usy­tu­owa­na nad…

Więcej