Design

Instagram – architekt naszych czasów?

Instagram to kopalnia pomysłów. Nie tylko tych modowych, kulinarnych czy urodowych. Ostatnio bardzo popularne stały się bowiem profile przedstawiające aranżacje wnętrz. Ciężko też nie przyznać, że pierwsze kroki w poszukiwaniu inspiracji kierujemy obecnie właśnie tam. Szczególnie, gdy myślimy nad zmianą naszego wnętrza.

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

Jakie prze­strze­nie cie­szą się obec­nie naj­więk­szą popu­lar­no­ścią? Jak umie­jęt­nie podą­żać za tren­da­mi? 

Klu­czem do suk­ce­su wie­lu pra­cow­ni archi­tek­to­nicz­nych nie­wąt­pli­wie jest stwo­rze­nie este­tycz­ne­go, peł­ne­go inspi­ra­cji pro­fi­lu oraz odpo­wied­nie pre­zen­ta­cje pro­jek­tów – tak na eta­pie kon­cep­cyj­nym, jak i w wer­sjach koń­co­wych. W poszu­ki­wa­niu odpo­wie­dzi na pyta­nie, jakie aktu­al­nie wnę­trza naj­bar­dziej przy­ku­wa­ją uwa­gę Pola­ków, zwró­ci­li­śmy się do archi­tekt Anny Kosze­li, któ­ra z powo­dze­niem już od od 18 lat pro­wa­dzi Autor­ską Pra­cow­nię Archi­tek­tu­ry Wnętrz. Nie jest też dla Nas zasko­cze­niem, że jej pro­fil na Insta­gra­mie liczy sobie już ponad 12 tysię­cy obser­wa­to­rów.  

Archi­tekt sta­now­czo zry­wa z mini­ma­li­zmem i pod­trzy­mu­je, że suro­we, skan­dy­naw­skie wnę­trza ustę­pu­ją miej­sca kolo­ro­wym, peł­nym wzo­rów i barw prze­strze­niom, naj­chęt­niej w towa­rzy­stwie sztu­ki – gra­fik, pla­ka­tów czy foto­gra­fii, do któ­rych przy­wią­zu­je­my coraz więk­szą uwa­gę – i słusz­nie zresz­tą. Archi­tekt przy­zna­je zresz­tą, że bar­dziej świa­do­mie wybie­ra­my deta­le i design, któ­rym się ota­cza­my. Na swo­im Insta­gra­mo­wym pro­fi­lu czę­sto jest pyta­na o kon­kret­ne meble czy ele­men­ty wypo­sa­że­nia. Sama naj­bar­dziej ceni wło­ską kla­sy­kę, ale szyb­ko doda­je, że nie pro­jek­tu­ję z myślą o kon­kret­nych tren­dach – mimo to, zwy­kle odbiór jest pozy­tyw­ny, co jest bar­dzo moty­wu­ją­ce. 

Jaki jest prze­pis na suk­ces w bran­ży archi­tek­to­nicz­nej? Kosze­la pod­kre­śla, że popu­lar­ność jej pro­jek­tów sprzed lat to wciąż dowód na to, że kla­sycz­ne wzor­nic­two wyso­kiej jako­ści jedy­nie zysku­je z upły­wem cza­su. Tym bar­dziej war­to więc inwe­sto­wać w iko­ny desi­gnu, któ­re doda­ją wnę­trzom szla­chet­no­ści i są ozdo­bą na lata. Jed­na zasa­da nie zmie­nia się jed­nak nigdy – archi­tekt jest zda­nia, że  wnę­trze powin­no przede wszyst­kim odzwier­cie­dlać upodo­ba­nia wła­ści­cie­li, jego styl życia, a ponad­to wpi­sy­wać się w kon­tekst archi­tek­to­nicz­ny i histo­rycz­ny miej­sca, w któ­rym się znaj­du­je, syn­chro­ni­zo­wać się z oto­cze­niem. To dopie­ro wów­czas, nie­za­leż­nie od zmie­nia­ją­cych się tren­dów czy upły­wu cza­su, wciąż będzie zachwy­cać przy­ku­wać uwagę.

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

mat. pras. Anna Koszela

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
InnaStyl życia

Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzienne…
Więcej
Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Instagrammerem…
Więcej
Styl życia

5 aplikacji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać Instagramem

Ostat­nio jeste­śmy onli­ne nie­mal 24/7- w obli­czu pre­sji o utrzy­ma­nie wyso­kie­go, sta­łe­go gro­na obser­wa­to­rów, poświę­ca­my por­ta­lom spo­łecz­no­ścio­wym coraz wię­cej cza­su, zapo­mi­na­jąc o praw­dzi­wym życiu tu i teraz. Dla­cze­go więc nie sko­rzy­stać z inno­wa­cyj­nych apli­ka­cji, które…
Więcej