NewsroomStyl życia

2INCREATIVES – pierwsza w Polsce agencja poświęcona Instagramowi

2INCREATIVES - pierwsza w Polsce agencja poświęcona Instagramowi

Wystar­to­wa­ła nowa agen­cja kre­atyw­na zaj­mu­ją­ca się kom­plek­so­wą obsłu­gą pro­fi­li na Insta­gra­mie: od ana­li­zy potrzeb i opra­co­wa­nia stra­te­gii komu­ni­ka­cji, po bie­żą­ce two­rze­nie auten­tycz­ne­go con­ten­tu i nawią­zy­wa­nie rela­cji w odbiorcami.

Agen­cja 2increatives zosta­ła zało­żo­na przez dwie przy­ja­ciół­ki, któ­re przez ostat­nie lata nabie­ra­ły doświad­cze­nia w bran­ży kre­atyw­nej – mar­ke­tin­go­wej, PRo­wej i fotograficznej.

Zda­niem zało­ży­cie­lek agen­cji – Yani­ny Tra­pach­ki i Poli­ny Hil­burd – przy­szłość i suk­ces mar­ki leży w auten­tycz­nym con­tent mar­ke­gin­gu, a Insta­gram, pomi­mo swo­je­go cią­głe­go roz­wo­ju, jest wciąż nie­do­ce­nio­ną plat­for­mą na pol­skim ryn­ku. “Nie tak daw­no temu Insta­gram opu­bli­ko­wał raport o tym, że prze­kro­czył 500 milio­nów aktyw­nych użyt­kow­ni­ków mie­sięcz­nie. W dodat­ku nie­daw­no zosta­ły wpro­wa­dzo­ne nowe narzę­dzia dla rekla­mo­daw­ców. To wszyst­ko daje ogrom­ne moż­li­wo­ści w komu­ni­ka­cji mar­ki” ‑komen­tu­je Yani­na Tra­pach­ka. “Nie­któ­re mar­ki trak­tu­ją Insta­gram z przy­mru­że­niem oka: publi­ku­ją przy­pad­ko­we i mało atrak­cyj­ne tre­ści, nie nawią­zu­ją rela­cji z odbior­ca­mi.”  – doda­je Poli­na Hilburd. 

Yanina Trapachka, Polina HilburdZało­że­niem 2increatives jest wypeł­nie­nie powsta­łej luki. Agen­cja ofe­ru­je kom­plek­so­wą opie­kę 24/7 nad kon­ta­mi Klien­tów według indy­wi­du­al­nie przy­go­to­wa­nej stra­te­gii. W tym mię­dzy inny­mi: sys­te­ma­tycz­ne two­rze­nie sesji zdję­cio­wych, post­pro­duk­cja zdjęć oraz pisa­nie anga­żu­ją­cych tre­ści do powsta­łych mate­ria­łów, czy opra­co­wa­nie i reali­za­cja nie­stan­dar­do­wych akcji promocyjnych.

Dodat­ko­wo agen­cja na swo­ich por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych dzie­li się doświad­cze­nia­mi, inspi­ra­cja­mi, a tak­że two­rzy regu­lar­ny cykl tuto­ria­li o foto­gra­fii w social media. Może­cie się z nie­go dowie­dzieć m.in.: jak kom­po­no­wać zdję­cia; kie­dy je publi­ko­wać; z jakich apli­ka­cji i fil­trów korzy­stać, by zwięk­szyć zasię­gi oraz wie­le innych! A już nie­ba­wem na VERS-24… spe­cjal­ny cykl publi­ka­cji 2increatives for VERS-24! Stay tuned!

Kil­ka zdjęć z port­fo­lio 2increatives:

2INCREATIVES - pierwsza w Polsce agencja poświęcona Instagramowi2INCREATIVES - pierwsza w Polsce agencja poświęcona Instagramowi2INCREATIVES - pierwsza w Polsce agencja poświęcona Instagramowi

Wię­cej infor­ma­cji: 2increatives.com
Insta­gram: 2increatives
Face­bo­ok: 2increatives

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Design

Instagram - architekt naszych czasów?

Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
Więcej
InnaStyl życia

Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzienne…
Więcej
Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Instagrammerem…
Więcej