Styl życia

INSPIRUJĄCE INSTA QUOTES BY MIJA

Czy śle­dzi­cie Insta­gra­ma Mija by Mir­jam Fla­tau, uzna­nej blo­ger­ki modo­wej? Jeśli nie, to już dziś zacznij­cie. Twór­czy­ni kon­ta ser­wu­je nie tyl­ko zdję­cia ze sty­li­za­cja­mi, gdzie panu­ją ist­ny mini­ma­lizm i non­sza­lan­cja, ale rów­nież foto­gra­fie – pamiąt­ki z podró­ży, peł­ne słoń­ca, tro­pi­kal­nych palm i pozy­tyw­nej ener­gii oraz uwa­ga: moty­wu­ją­cych Insta quotes. Redak­cję Vers-24 życio­we mot­ta zain­spi­ro­wa­ły na tyle, że już dziś pra­gnie­my się z Wami podzie­lić „szczę­śli­wą 15-tką”. Wy nato­miast śledź­cie kon­to Mir­jam (wystar­czy wpi­sać hasło mija_mija) i dodaj­cie sen­ten­cje do ulu­bio­nych. Goto­wi na przy­go­dę?

Zdję­cia: instagram.com
Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Design

Instagram - architekt naszych czasów?

Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
Więcej
InnaStyl życia

Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzien­ne…
Więcej
Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Insta­gram­me­rem…
Więcej