INSPIRUJĄCE INSTA QUOTES BY MIJA

Czy śle­dzi­cie Insta­gra­ma Mija by Mir­jam Fla­tau, uzna­nej blo­ger­ki modo­wej? Jeśli nie, to już dziś zacznij­cie. Twór­czy­ni kon­ta ser­wu­je nie tyl­ko zdję­cia ze sty­li­za­cja­mi, gdzie panu­ją ist­ny mini­ma­lizm i non­sza­lan­cja, ale rów­nież foto­gra­fie – pamiąt­ki z podró­ży, peł­ne słoń­ca, tro­pi­kal­nych palm i pozy­tyw­nej ener­gii oraz uwa­ga: moty­wu­ją­cych Insta quotes. Redak­cję Vers-24 życio­we mot­ta zain­spi­ro­wa­ły na tyle, że już dziś pra­gnie­my się z Wami podzie­lić „szczę­śli­wą 15-tką”. Wy nato­miast śledź­cie kon­to Mir­jam (wystar­czy wpi­sać hasło mija_mija) i dodaj­cie sen­ten­cje do ulu­bio­nych. Goto­wi na przy­go­dę?

Zdję­cia: instagram.com
Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Komentarze

komen­ta­rzy