Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szybko, wygodnie i przyjemnie – oto jak zarabiać na Instagramie. Wraz z rozwojem platform społecznościowych  wzrosła liczba osób, które traktują ją jako sposób do zarabiania na życie. W dzisiejszych czasach móc nazwać się prawdziwym Instagrammerem to prawdziwy powód do dumy. Każdy z influencerów, który ma w sieci ogromny jest na swój sposób inny i posiada własne grono odbiorców. Poza jedną rzeczą, która ich łączy: zasięg. 

Jak zarabiać na Instagramie, iphone, instagram

To dzię­ki nie­mu mar­ki pła­cą auto­rom za zamiesz­cze­nie postów na temat danych pro­duk­tów. A wszyst­ko po to, by dotrzeć do jak naj­więk­szej licz­by obser­wu­ją­cych. Co wię­cej, influ­en­ce­rzy czę­sto budu­ją swój pro­fil w opar­ciu o kon­kret­ny con­tent, np. na temat zdro­we­go odży­wia­nia, mody czy podró­ży. Tak umie­jęt­nie skon­kre­ty­zo­wa­ny pro­fil przy­cią­ga mar­ki i jest odpo­wie­dzią na pyta­nie „jak zara­biać na Insta­gra­mie” – w taki spo­sób fir­my łatwo mogą tra­fić do okre­ślo­ne­go gro­na odbior­ców. Jak od publi­ko­wa­nia zdjęć zacząć zara­biać na Insta­gra­mie? Czy rze­czy­wi­ście musisz zdo­być mini­mum kil­ka­dzie­siąt tysię­cy obser­wu­ją­cych? Dzi­siaj dowie­cie się, jak zara­biać na Insta­gra­mie i jak zamie­nić wła­sny pro­fil na peł­no­eta­to­wą pracę.

  • Jakie pro­fi­le zara­bia­ją na Instagramie?

Jak zara­biać na Insta­gra­mie? Ludzi i mar­ki zawsze przy­cią­ga spój­ny, okre­ślo­ny styl i „zdro­wy” pro­fil. „Zdro­wy”, czy­li w 100% auten­tycz­ny. Nale­ży pamię­tać, że wyłącz­na lub zbyt duża licz­ba postów spon­so­ro­wa­nych iry­tu­je odbior­ców, któ­rych rów­nie łatwo jak zyskać- moż­na stra­cić. Zacho­wuj rów­no­wa­gę w publi­ko­wa­niu zdjęć, bądź sobą i pamię­taj o regu­lar­no­ści w publi­ko­wa­niu zdjęć – to Two­je klu­cze do sukcesu!

  • Znajdź swo­ich sponsorów

Jeśli możesz pochwa­lić się ogrom­ną licz­bą obser­wu­ją­cych, z pew­no­ścią bez pro­ble­mu odnaj­dziesz mar­ki, któ­re będą chcia­ły z Tobą współ­pra­co­wać. To dla­te­go waż­ne jest umie­jęt­ne uży­wa­nie hash­ta­gów. Jak zara­biać na Insta­gra­mie? Nie­któ­rzy influ­en­ce­rzy ozna­cza­ją mar­ki w poście bądź wysy­ła­ją bez­po­śred­nio wia­do­mo­ści pry­wat­ne, a staw­ki czę­sto są zależ­ne od zasię­gu. Ist­nie­ją też spe­cjal­ne plat­for­my, któ­re poma­ga­ją począt­ku­ją­cym bez wysił­ku odna­leźć mar­ki, z któ­ry­mi mogli­by współ­pra­co­wać. 

  • Zdo­by­waj followersów

Jeże­li poważ­nie myślisz o tym, jak zara­biać na Insta­gra­mie musisz się upew­nić, że mar­ki będą chcia­ły z tobą współ­pra­co­wać, a co za tym idzie, dobrze, by zadbać o licz­bę obser­wa­to­rów. Ci z użyt­kow­ni­ków, któ­rym uda­ło się zdo­być mini­mum 100 tysię­cy obser­wa­to­rów mają na to ogrom­ne szan­se. Nie wszyst­ko jed­nak stra­co­ne, bo od jakie­goś cza­su gło­śno jest o tren­dzie na mikro-influ­en­ce­rów. Poszu­kuj więc odpo­wied­nich marek i kon­se­kwent­nie roz­wi­jaj swój pro­fil. 

  • Uży­waj odpo­wied­nich hashtagów

Moc hash­ta­gów jest nie­oce­nio­na- pozwa­la­ją na szyb­ką iden­ty­fi­ka­cję i odnaj­dy­wa­nie postów o kon­kret­nej tema­ty­ce. Pamię­taj, że nie ilość się liczy, ale traf­ność- dobie­raj swo­je hash­ta­gi umiejętnie.

  • Wchodź w inte­rak­cję ze swo­imi obserwatorami

Odpo­wie­dzi na komen­ta­rze, ankie­ty, rela­cje na żywo. Jeśli chcesz wie­dzieć, jak zara­biać na Insta­gra­mie, to z pew­no­ścią przy­bli­ży Cię do tego odpo­wied­nia rela­cja z obser­wa­to­ra­mi. Waż­ne, by nikt nie poczuł się pomi­nię­ty czy zigno­ro­wa­ny, dla­te­go nie tyl­ko jak naj­wię­cej komen­tuj, ale i odpo­wia­daj na komen­ta­rze, by two­rzyć więź ze swo­ją społecznością.

  • Wypeł­nij swo­je bio odpo­wied­ni­mi informacjami

Zakład­ka bio z krót­ką infor­ma­cją na Twój temat może być sło­wem „klucz” dla Two­je­go pro­fi­lu, któ­ry szyb­ko pozwo­li odbior­com na iden­ty­fi­ka­cję. Pamię­taj, by nie pisać za dużo, ale zadbać, by treść była cie­ka­wa, nie­ty­po­wa i jak naj­wię­cej mówi­ła o Tobie.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Design

Instagram - architekt naszych czasów?

Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
Więcej
InnaStyl życia

Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzienne…
Więcej
Styl życia

5 aplikacji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać Instagramem

Ostat­nio jeste­śmy onli­ne nie­mal 24/7- w obli­czu pre­sji o utrzy­ma­nie wyso­kie­go, sta­łe­go gro­na obser­wa­to­rów, poświę­ca­my por­ta­lom spo­łecz­no­ścio­wym coraz wię­cej cza­su, zapo­mi­na­jąc o praw­dzi­wym życiu tu i teraz. Dla­cze­go więc nie sko­rzy­stać z inno­wa­cyj­nych apli­ka­cji, które…
Więcej