Styl życia

Blogerki, które warto obserwować na Instagramie

 

Szukasz romantycznych stylizacji? Czy wolisz lekko niechlujny styl? A może po prostu nie wiesz co dzisiaj na siebie włożyć? W takiej chwili może przyjść moment załamania albo… powinnaś odwiedzić Instagrama. Znajdziesz tam bowiem tysiące inspiracji oraz gotowych strojów przygotowanych przez użytkowniczki. Aby ominąć swoje kryzysy modowe oraz codzienne wątpliwości, spokojnie przeczytaj ten artykuł i znajdź blogerki, które od dzisiaj powinnaś rozpocząć obserwować.

  1. Kró­lo­wa miej­skie­go szy­ku – Patr­ci­cia Manfield/ Patri­cia­man­field

Kie­dy wcho­dzisz na jej pro­fil od razu możesz zauwa­żyć, że ciem­no wło­sa Patri­cia nie żyje jedy­nie z mody. Dziew­czy­na ma obec­nie w pla­nach wyda­nie albu­mu muzycz­ne­go. Ze swo­imi fana­mi dzie­li się więc nie tyl­ko swo­imi sty­li­za­cja­mi ale poka­zu­je, że będąc sty­lo­wą nie trze­ba rezy­gno­wać ze speł­nia­nia swo­ich marzeń. Kie­dy mowa o jej sty­lu war­to zazna­czyć, że sta­wia ona głów­nie na luz. Dla­te­go w jej gar­de­ro­bie nie może zabrak­nąć dżin­so­wych spodni, over­si­zo­wych kur­tek i spor­to­wych butów. Jej sty­li­za­cje w szcze­gól­no­ści pole­ca­my oglą­dać w cza­sie Fashion Week. Foto­re­por­te­rzy nie odstę­pu­ją jej tam na krok.

  1. Nie­wy­mu­szo­ny luz- Nata­lie Winter/ Natwinter_

Nata­lie głów­nie spodo­ba się dziew­czy­nom cenią­cym spor­to­wy styl. W jej sty­li­za­cjach nie zabrak­nie bowiem t‑shirtów od Kap­py, bluz Fila czy cza­pek z dasz­kiem. Cho­ciaż śle­dzi ją dopie­ro 12 tys osób, wypra­co­wa­ła już roz­po­zna­wal­ny styl. Nam zaim­po­no­wa­ła jako­ścią publi­ko­wa­nych przez sie­bie zdjęć.

  1. Mini­ma­lizm bez tajem­nic- Oli­via Kijo/ Oli­va­ki­jo

Pocho­dzą­ca z Pol­ski blo­ger­ka to ide­al­ny przy­kład na to, że z pro­stych sty­li­za­cji da się uzy­skać efekt wow. Na jej pro­fi­lu głów­nie znaj­dzie­my więc… porzą­dek. Żaden post nie jest wrzu­co­ny tu przy­pad­ko­wo, two­rzo­ny więc zosta­je efekt spój­no­ści. My pole­ca­my obser­wo­wać ją tym dziew­czy­nom, któ­re cenią dobre jako­ścio­wo ciu­chy a dodat­ko­wo chcą dowie­dzieć się cze­goś o maki­ja­żu.

  1. Roman­tycz­na – Leonie Hanne/ Ohh­co­utu­re

Na Insta­gra­mie ma już milion obser­wa­to­rów. Nie nale­ży się temu dzi­wić bowiem styl Leonie jak i pre­zen­to­wa­ne przez nią posty to uczta dla oka. Blo­ger­ka przed­sta­wia nam głów­ne roman­tycz­ne i dziew­czę­ce sty­li­za­cje. Peł­no więc koron­ko­wych sukie­nek, bia­łych koszul i cie­płych, przy­tul­nych swe­trów. Must have dla każ­dej dziew­czy­ny, któ­ra oprócz mody kocha podró­że.

  1. Model­ko­wy look- Gize­le Oliveira/ gii­ze­le­oli­ve­ira

Cho­ciaż nie jest wca­le blog­ger­ką, Gize­le musia­ła zna­leźć się w naszym zesta­wie­niu. Dla­cze­go? Dłu­go­no­ga pięk­ność poka­zu­je, że aby być sty­lo­wym nie trze­ba wca­le mieć swo­jej wła­snej stro­ny inter­ne­to­wej. Dla­te­go też (co jej  fani przyj­mu­ją z entu­zja­zmem) czę­sto doda­je zdję­cia swo­ich stro­jów. Obej­rzyj w szcze­gól­no­ści te z Coachel­li. <3

  1. Cla­ire Rose Cliteaur/ cla­ar­tje­ro­se

Już tęsk­nisz za let­ni­mi sty­li­za­cja­mi? Chcia­ła­byś wresz­cie zało­żyć lek­kie sukien­ki i kape­lu­sze? W takim razie koniecz­nie powin­naś odwie­dzić i zacząć obser­wo­wać ten pro­fil. Cla­ire, ze swo­imi fana­mi, głów­nie dzie­li się zdję­cia­mi ze sło­necz­nej Kali­for­nii i kolej­nych cie­płych, odwie­dza­nych przez sie­bie kra­jów. Oj zazdro­ści­my!

  1. Ale­xan­da Burimova/Burimova

Pięk­ne blond wło­sy, duży uśmiech i poma­lo­wa­ne usta. To jej zna­ki roz­po­znaw­cze. Cho­ciaż w jej opi­sie na Insta­gra­mie nie widać, tego że dziew­czy­na jest blo­ger­ką, my nie mamy żad­nych wąt­pi­wo­ści. Obser­wu­jąc ją na pew­no poko­chasz za duże blu­zy,  męskie koszu­le i spor­to­we buty i zama­rzysz o waka­cjach.

A ty jakie blo­ger­ki obser­wu­jesz?

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kolaż: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Design

Instagram - architekt naszych czasów?

Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
Więcej
InnaStyl życia

Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzien­ne…
Więcej
Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Insta­gram­me­rem…
Więcej