Vers24 Bloguje

Ah, Paris! Czyli top 7 instagramowych profili o Paryżu

paris_ig_allKtó­re z euro­pej­skich miast jest koleb­ką non­sza­lan­cji i wyra­fi­no­wa­ne­go sty­lu, a przy tym jed­ną z naj­bar­dziej roman­tycz­nych loka­li­za­cji na świe­cie? Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że naj­cel­niej­szą odpo­wie­dzią jest Paryż! To wła­śnie naj­więk­sza aglo­me­ra­cja Fran­cji usy­tu­owa­na nad pięk­ną Sekwa­ną zachwy­ca tłum­nie odwie­dza­ją­cych swo­im zja­wi­sko­wym uro­kiem i nie­by­wa­łą aurą zmy­sło­wo­ści.

Kocha­my Paryż nie tyl­ko za atmos­fe­rę roman­su i kame­ral­ne ulicz­ki z wido­kiem na Wie­żę Eif­fla, ale rów­nież za uni­ka­to­wy styl, spe­cy­ficz­ne sma­ki i zapa­chy oraz całą kul­tu­rę, któ­ra nie­ustan­nie inspi­ru­je. Dla zapra­co­wa­nych i nie­ma­ją­cych chwi­li na les voy­ages w rejo­ny, w któ­rych Coco Cha­nel wycza­ro­wa­ła wzór rewo­lu­cyj­nej ele­gan­cji, a Edith Piaf swo­im śpie­wem porwa­ła ser­ca całej rze­szy tra­gicz­nie zako­cha­nych, przed­sta­wia­my top 7 insta­gra­mo­wych pro­fi­li poka­zu­ją­cych praw­dzi­wą magię sto­li­cy Fran­cji:

PicMonkey Collage

Obiek­ty­wo­wi Carin Ols­son nie umknie żaden pary­ski detal archi­tek­to­nicz­ny czy też malow­ni­cza sce­ne­ria rodem z gło­śnej ekra­ni­za­cji Woody’ego Alle­na ‘Mid­ni­ght in Paris’. Jak sama autor­ka pro­fi­lu pod­kre­śla – Fran­cja to kraj, w któ­rym moż­na z łatwo­ścią dogo­nić marze­nia. My Jej wie­rzy­my ☺

IG: @parisinfourmonths

PicMonkey Collag2e

Jak mawiał Clau­de Monet: ‘I must have flo­wers always, and always’. Wyda­wać by się mogło, że podob­ną zasa­dę wyzna­je Katie Mit­chell – pocho­dzą­ca z Austra­lii foto­graf ślub­na. Na jej pro­fi­lu aż roi się od zapie­ra­ją­cych dech w pier­siach ujęć świe­żych kwia­tów. Sta­no­wią dosko­na­ły ento­ura­ge dla pozo­sta­łych kadrów, okra­szo­nych miło­ścią w iście pary­skim wyda­niu.

IG: @katiemitchellphotography

PicMo3nkey Collage

Jeśli lubisz poran­ki, któ­rym towa­rzy­szy pobu­dza­ją­ca kawa i maśla­ny smak chrup­kich croissaint’ów zain­te­re­su­je Cię z pew­no­ścią pro­fil Lau­ren Louba­te. Ona też nie wyobra­ża sobie roz­po­czy­nać dnia ina­czej.

IG: @laurenloubate

PicMonkey eeCollageWspo­mi­na­jąc o sma­kach Pary­ża nie moż­na pomi­nąć pro­fi­lu Ali­ny Kolot. Jej insta­gram obfi­tu­je w sowi­tą daw­kę fran­cu­skich rary­ta­sów, a przy tym cza­ru­je natu­rą i miej­sko­ścią w sen­nej opra­wie.

IG: @alinakolot

PicMonkeydd Collage

O pro­fi­lu Anny moż­na powie­dzieć jed­no – olśnie­wa bogac­twem barw, mno­go­ścią luk­su­so­we­go spoj­rze­nia na Paryż, a tak­że na modę, któ­ra jest jego nie­od­łącz­nym ele­men­tem.

IG: fashion_salad

PicMondkey CollageDla miło­śni­ków spo­ko­ju, ustron­no­ści i sto­ic­kich wizji pro­fil @sky1967 będzie źró­dłem do głę­bo­kiej zadu­my.  Samot­ność i nie­ostra per­spek­ty­wa w Pary­żu też potra­fią zahip­no­ty­zo­wać.

IG: @sky1967

PicMonkey ddCollage

IG: @celicelo

W jakim sty­lu prze­miesz­cza­ją się Pary­ża­nie? Nie trud­no się domy­ślić – z kla­są. Szcze­gól­nie zauwa­żal­ne jest to na pro­fi­lu Celi­né. Tak samo jak zauwa­żal­ne są wszel­kie walo­ry Wie­ży Eif­fla o każ­dej porze dnia i nocy.

Nieprawdaż, że po tej cyfrowej podróży aż chce się wykrzyczeć ‘la vie est belle!’ ?

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: instagram.com

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Design

  Instagram - architekt naszych czasów?

  Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
  Więcej
  InnaStyl życia

  Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

  Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzien­ne…
  Więcej
  Styl życia

  Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

  Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Insta­gram­me­rem…
  Więcej