Styl życia

Jak zdobyć więcej followersów na Instagramie?

Każda z nas chce aby jej Instagramowy profil był wyjątkowy i wyróżniał się na tle innych kont. Zazwyczaj wiemy jakim contentem chcemy się dzielić, jak chcemy budować swój profil i jakich filtrów używać do kolejnych ujęć. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie chwyty są dozwolone i istnieją działania, których warto unikać. Specjalnie dla Was znaleźliśmy klika z tych rzeczy, które koniecznie powinnaś wyeliminować ze swojego konta i a były dobrze prowadzone.  To jak zdobyć więcej followersów na Instagramie? 

Jak zdobyć więcej followersów na Instagramie?

1) Co za dużo to nie zdrowo

Na pew­no mia­ła sytu­acje, w któ­rej sama wcho­dzi­łaś do popu­lar­nej apli­ka­cji i zamiast róż­nych zdjęć, ata­ko­wa­ły Cie­bie trzy, takie same sel­fie jed­nej z two­ich kole­ża­nek. Doda­wa­nie trzech zdjęć, któ­re wyglą­da­ją bar­dzo podob­nie, jest bez­sen­su. Nie wyglą­da to dobrze a na dłuż­szą metę może dener­wo­wać Two­ich obser­wa­to­rów. Dla­te­go koniecz­nie decy­duj się na jed­no uję­cie albo korzy­staj z opcji albumu. 

2) Trzymaj się jednego pomysłu na profil

W byciu „dobrym” Insta­gra­mo­wi­czem istot­na jest spój­ność. Dla­te­go też już na począt­ku ist­nie­nia swo­je­go kon­ta powin­naś zasta­no­wić się jakim con­ten­tem chcesz się dzie­lić. Jeśli nie masz takie­go pomy­słu, zde­cy­duj się cho­ciaż na uży­wa­nie jed­ne­go rodza­ju fil­trów czy ramek.

3) Hasztagi? Tak!

W pro­wa­dze­niu social mediów, błę­dem jest nie­uży­wa­nie hasz­ta­gów. Dzię­ki nim masz bowiem szan­sę na dotar­cie do ludzi, któ­rzy jesz­cze Cie nie obser­wu­ją. Zain­te­re­suj się jakie są obec­nie na topie i zacznij sto­so­wać je już dziś. Pamię­taj jed­nak, że war­to dbać o ich popraw­ność. Kto bowiem znaj­dzie Cię przy uży­ciu #fashien? 🙂

4) Dodawaj swoją lokalizację

Pamię­taj, że war­to zazna­czać miej­sce w któ­rym jesteś. Dzię­ki temu uda Ci się szyb­ko wypro­mo­wać swój pro­fil i dzię­ki temu zdo­być wię­cej fol­lo­wer­sów na Instagramie.

5) Przeglądaj zdjęcia na, których jesteś oznaczona

Dość istot­ne będzie rów­nież ana­li­zo­wa­nie zdjęć na któ­rych jesteś ozna­czo­na. Nie chcesz chy­ba, żeby wszy­scy zoba­czy­li jak dobrze bawi­łaś się poprzed­niej nocy? 

6) Zdjęcia z przyjaciółką? Oznacz ją!

Doda­wa­nie zdjęć z Two­ją przy­ja­ciół­ką jest dla Cie­bie na pew­no nor­mą. Pamię­taj jed­nak, że kie­dy już to robisz nie powin­naś zapo­mnieć jej ozna­czyć! Dzię­ki temu, ilość lików przy Two­im zdję­ciu powin­na wzro­snąć.  Pomo­że to też zdo­być wię­cej fol­lo­wer­sów na Instagramie.

7) Nie zapominaj zaznaczć co masz na sobie

Tak samo jak loka­le, mar­ki czę­sto doda­ją zdję­cie z pro­fi­lu swo­je­go fana. Wie­dząc o tym powin­naś pamię­tać aby ozna­czać ciu­chy, któ­re masz na sobie. W szcze­gól­no­ści dobrze dzia­ła to przy małych brandach.

8) Unikaj błędów ortograficznych

Pierw­szą rze­czą, któ­rą widzisz przy wej­ściu na zdję­cie jest nie tyl­ko one ale rów­nież pod­pis. Dla­te­go powin­naś wystrze­gać się lite­ró­wek i parę razy spraw­dzić doda­ny przez sie­bie tekst.

9) Nie wrzucaj zbyt często

Przez czę­ste wrzu­ca­nie zdjęć, Two­je posty  mogą zostać nie­zau­wa­żo­ne przez Two­ich obser­wa­to­rów i spra­wić, że nie­któ­rzy ludzie po pro­stu prze­sta­ną chcieć Cie­bie obser­wo­wać. My pole­ca­my celo­wać (naj­wię­cej) w trzy zdję­cia dziennie. 

10) Ciężka nazwa? Niekoniecznie!

Łatwiej będzie zna­leźć Twój pro­fil jeśli jego nazwa będzie pro­sta i czy­tel­na. Jak mają zna­leźć Cie­bie ludzie, któ­rzy nie­po­tra­fią nawet prze­li­te­ro­wać Two­jej nazwy? 

A ty jakich błę­dów uni­kasz na Insta­gra­mie? Cze­ka­my na Wasze komentarze.

Tekst: Julia Downarowicz

Komentarze

komentarzy

Related posts
Design

Instagram - architekt naszych czasów?

Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
Więcej
InnaStyl życia

Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzienne…
Więcej
Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Instagrammerem…
Więcej