5 aplikacji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać Instagramem

Ostat­nio jeste­śmy onli­ne nie­mal 24/7- w obli­czu pre­sji o utrzy­ma­nie wyso­kie­go, sta­łe­go gro­na obser­wa­to­rów, poświę­ca­my por­ta­lom spo­łecz­no­ścio­wym coraz wię­cej cza­su, zapo­mi­na­jąc o praw­dzi­wym życiu tu i teraz. Dla­cze­go więc nie sko­rzy­stać z inno­wa­cyj­nych apli­ka­cji, któ­re uła­twia­ją pla­no­wa­nie i udo­stęp­nia­nie postów m.in. na Insta­gra­mie. Wszyst­kie są nie­zwy­kle pro­ste w obsłu­dze i pozwa­la­ją na spraw­ne zarzą­dza­nie nie jed­nym, ale nawet kil­ko­ma kon­ta­mi jed­no­cze­śnie. I cho­ciaż takie bły­ska­wicz­ne publi­ko­wa­nie postów w jakim­kol­wiek miej­scu wprost z tele­fo­nów nie­ko­niecz­nie może oka­zać się bez­piecz­nie, war­to dokład­nie przyj­rzeć się apli­ka­cjom i ich funk­cjom, wybie­ra­jąc taką, któ­ra w zupeł­no­ści speł­ni wszyst­kie nasze ocze­ki­wa­nia i zaosz­czę­dzi mnó­stwo cza­su.

1. UNUM – to apli­ka­cja, któ­rej nazwa pocho­dzi od łaciń­skie­go zwro­tu „E plu­ri­bus unum”, co ozna­cza tyle co „Jeden z wie­lu”. Jej głów­nym celem jest wspól­ne dzie­le­nie się histo­ria­mi. Pro­ste w obsłu­dze, pięk­ne i funk­cjo­nal­ne narzę­dzie, któ­re ma wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz do potrzeb­ne do two­rze­nia i inspi­ro­wa­nia. UNUM to apli­ka­cja stwo­rzo­na na Insta­gram, któ­ra pomo­że zilu­stro­wać Two­ją histo­rię w jak naj­lep­szy spo­sób. Dzię­ki niej zapla­nu­jesz powia­do­mie­nia, a dzię­ki prze­my­śla­ne­mu i intu­icyj­ne­mu inter­fej­so­wi użyt­kow­ni­ka, będziesz mieć peł­ną kon­tro­lę nad spo­so­bem, w jaki opo­wia­dasz histo­rie. Wstęp­nie pla­nu­jąc posty zaosz­czę­dzisz czas i zwięk­szysz licz­bę swo­ich obser­wa­to­rów, bez wzglę­du na to, czy jeste­śin­flu­en­ce­rem, pro­jek­tan­tem, arty­stą.

2. Later – daw­niej Later­gram­me, to apli­ka­cja, któ­ra z pro­ste­go narzę­dzia na Insta­gram sta­ła się pierw­szą plat­for­mą wizu­al­ne­go mar­ke­tin­gu tak­że na Face­bo­oku, Twit­te­rze i Pin­te­rest. Obec­nie z Later korzy­sta ponad 1,85 milio­na użyt­kow­ni­ków na całym świe­cie. Later to plat­for­ma zapro­jek­to­wa­na tak, by jak naj­le­piej pomóc Ci wizu­al­nie pla­no­wać posty, zdję­cia i fil­my. W dodat­ku znacz­nie uspraw­nia stra­te­gię mediów spo­łecz­no­ścio­wych, dzię­ki cze­mu możesz znacz­nie zwięk­szyć swo­ją popu­lar­ność czy sprze­daż. Later pomo­że Ci w ana­li­zie, mar­ke­tin­gu, pla­no­wa­niu wizu­al­nym i zarzą­dza­niem media­mi. A jeśli jesz­cze się zasta­na­wiasz, czy apli­ka­cję war­to mieć zain­sta­lo­wa­ną w swo­im tele­fo­nie, naj­lep­szą reko­men­da­cją są mar­ki, któ­re z niej korzy­sta­ją: m.in. Pata­go­nia, The Wall Stre­et Jour­nal, Com­plex, GQ.

3. Hoot­su­ite - narzę­dzie do pla­no­wa­nia postów, któ­re ide­al­nie spraw­dzi się na Insta­gra­mie. Apli­ka­cja pozwa­la na publi­ka­cję postów z dowol­nym wyprze­dze­niem, a dodat­ko­wa noty­fi­ka­cja push, któ­ra przy­cho­dzi do zarzą­dza­ją­ce­go pro­fi­lem za każ­dym razem
przed pla­no­wa­ną publi­ka­cją pozwa­la na peł­ną kon­tro­lę zamiesz­cza­nych tre­ścia­mi. Pod­sta­wo­wa wer­sja apli­ka­cji jest dar­mo­wa.

4. Pla­no­ly- bły­ska­wicz­ne pla­no­wa­nie publi­ko­wa­nych postów bez­po­śred­nio z prze­glą­dar­ki? Nic trud­ne­go! Dzię­ki Pla­no­ly zdję­cia, któ­re prze­cho­wu­jesz w swo­im smart­fo­nie lub chmu­rze możesz dowol­nie zapla­no­wać według wła­sne­go, usta­lo­ne­go wcze­śniej har­mo­no­gra­mu publi­ka­cji i spraw­dzić ich wygląd w osta­tecz­nej for­mie jesz­cze przed publi­ka­cją.

5. Spro­ut Social - ta apli­ka­cja to jeden, wiel­ki orga­ni­zer: od pla­no­wa­nia postów i ana­li­ty­ki do zarzą­dza­nia kon­tem na Insta­gra­mie. Dodat­ko­wo, wyróż­nia się na tle innych apli­ka­cji tym, że umoż­li­wia wyszu­ki­wa­nie i moni­to­ro­wa­nie naj­bar­dziej popu­lar­nych komen­ta­rzy i hash­ta­gów, co spra­wia, że od tej pory nic nie umknie już Two­jej uwa­dze!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy