PolecaneVers24 Bloguje

Odporność psychiczna – jak ją trenować?

Bada­nia poka­zu­ją, że klu­czem do osią­gnię­cia suk­ce­su jest nie tyl­ko talent i inte­li­gen­cja, ale rów­nież odpor­ność psy­chicz­na. Oso­by o więk­szym stop­niu odpor­no­ści emo­cjo­nal­nej są w sta­nie radzić sobie ze stre­sem sku­tecz­niej i łatwiej zarzą­dza­ją kry­zy­sa­mi,…

Więcej
PolecaneVers24 Bloguje

Depresja dziecięca 

Depre­sja jest cho­ro­bą psy­chicz­ną cha­rak­te­ry­zu­ją­cą się utrzy­mu­ją­cym się uczu­ciem smut­ku, draż­li­wo­ści, utra­ty zain­te­re­so­wa­nia dzia­ła­nia­mi, poczu­ciem bez­na­dziei, bez­war­to­ścio­wo­ści, a cza­sa­mi nawet myśla­mi samo­bój­czy­mi. Wpły­wa na spo­sób, w jaki się czu­je­my, myśli­my i dzia­ła­my. Czę­sto oso­by cier­pią­ce na depre­sję…

Więcej
Vers24 Bloguje

Osobowość borderline

Zabu­rze­nie oso­bo­wo­ści z pogra­ni­cza to zabu­rze­nie zdro­wia psy­chicz­ne­go, któ­re ma wpływ zarów­no na spo­sób myśle­nia i odczu­wa­nia sie­bie, jak i innych. Oso­bo­wość bor­der­li­ne to cała gama nie­sta­bil­nych, inten­syw­nych związ­ków, znie­kształ­co­ne­go obra­zu sie­bie, skraj­nych emo­cji i…

Więcej
Styl życia

Dzień Kobiet – najpiękniejsze prezenty

Marzec to nie tyl­ko mie­siąc, któ­ry zwia­stu­je począ­tek wio­sny. 8 mar­ca obcho­dzi­my Dzień Kobiet – świę­to, któ­re każ­da z Nas powin­na cele­bro­wać. Przez kil­ka­na­ście lat wie­le uda­ło nam się wywal­czyć, jed­nak cią­gle wal­czy­my o swo­je…

Więcej
ArchitekturaDesign

Spotkanie z włoską marką Listone Giordano w showroomie Forestile

21 lute­go na war­szaw­skim Mura­no­wie zago­ścił praw­dzi­wie wło­ski kli­mat! Wszyst­ko z powo­du show­ro­omu Fore­sti­le – orga­ni­za­to­ra kame­ral­ne­go spo­tka­nia dla archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów i przed­sta­wi­cie­li mediów. Event poświę­co­ny był wło­skiej mar­ce Listo­ne Gior­da­no oraz kolek­cji wyjąt­ko­wych par­kie­tów…

Więcej
Design

Projekt: Sztuka! Czyli 15. edycję OKK! design czas zacząć!

Tema­tem prze­wod­nim wio­sen­nej 15. już edy­cji OKK! design jest sztu­ka. Kre­acja jako idea, ale przede wszyst­kim dzia­ła­nie – pro­ces two­rze­nia. Sztu­ka kon­tra funk­cjo­nal­ność, ład arty­stycz­ny czy użyt­ko­wy. Archi­tek­ci, desi­gne­rzy, pro­jek­tan­ci to jed­no­cze­śnie twór­cy i part­ne­rzy…

Więcej
PolecaneVers24 Bloguje

Depresja poporodowa – jak sobie z nią radzić?

Naro­dzi­ny dziec­ka mogą wywo­łać mie­szan­kę sil­nie skraj­nych emo­cji –  od pod­nie­ce­nia i rado­ści po strach i nie­po­kój. Mogą rów­nież spo­wo­do­wać coś, cze­go na pew­no się nie spo­dzie­wasz – depre­sję. Więk­szość nowych matek doświad­cza po poro­dzie…

Więcej
Styl życia

Nowy rok - czas na zmiany. Nadchodzi generacja kobiet INTIMINY

W 2018 roku na ryn­ku pol­skim swo­ją pre­mie­rę mia­ła mar­ka INTIMINA ofe­ru­ją­ca serię pro­duk­tów prze­zna­czo­nych do wszel­kich aspek­tów zdro­wia intym­ne­go kobiet. Fir­ma zapew­nia uni­kal­ny asor­ty­ment pomoc­ny pod­czas dni men­stru­acyj­nych, jak rów­nież w zakre­sie wzmac­nia­nia mię­śni…

Więcej
Styl życia

Najpiękniejsze prezenty Walentynkowe

Cho­ciaż powszech­ne jest stwier­dze­nie, że Walen­tyn­ki są prze­ja­wem komer­cji napły­wa­ją­cej do nas zza oce­anu, nie do koń­ca jest to praw­dą. Począt­ki Świę­ta Zako­cha­nych nale­ży bowiem szu­kać w Euro­pie. Mimo tego, że świę­to to obcho­dzi­my w Pol­sce  krót­ko,…

Więcej
ArchitekturaDesign

Znani projektanci dla Cosentino

Hisz­pań­ski pro­du­cent nowo­cze­snych powierzch­ni kwar­co­wych nie prze­sta­je zaska­ki­wać. Nie uci­chły jesz­cze echa mini­ma­li­stycz­nej wizji kuch­ni autor­stwa Alfre­do Häberli’ego, przed­sta­wio­nej na tego­rocz­nych Tar­gach IMM,  a Cosen­ti­no już zapo­wia­da współ­pra­cę z Ben­ja­mi­nem Huber­tem, uta­len­to­wa­nym i wie­lo­krot­nie nagra­dza­nym…

Więcej