Hamaki i książki nad Wisłą, w ramach projektu Otwarta Warszawa

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: pinterest.com

c532b3aa4eb67674d85feefaa5667b69

War­sza­wia­cy zmie­nia­ją swo­je mia­sto, na lep­sze! Pomy­słów nie bra­ku­je, a pro­jek­ty zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strze­ni publicz­nej napły­wa­ją licz­nie od kre­atyw­nych miesz­kań­ców sto­li­cy. W ramach plat­for­my inter­ne­to­wej Otwar­ta War­sza­wa, do akcji włą­czy­ły się 164 oso­by, któ­re wysła­ły swo­je zgło­sze­nia i kon­cep­cje doty­czą­ce mia­sta. Dys­ku­to­wa­no o spo­rcie, kul­tu­rze i rekre­acji, a gro­no spe­cja­li­stów, we współ­pra­cy z przed­sta­wi­cie­la­mi Urzę­du Mia­sta oce­ni­ło pro­jek­ty i wybra­ło 24 naj­lep­sze, to one zasta­ną zre­ali­zo­wa­ne w kolej­nych mie­sią­cach na tere­nie War­sza­wy. Naj­lep­szym pomy­słem, nagro­dzo­nym w kate­go­rii kul­tu­ra, oka­zał się wizjo­ner­ski pro­jekt par­ku roz­ryw­ki, osa­dzo­ne­go w świe­cie przed­sta­wio­nym w cyklu ksią­żek o Wiedź­mi­nie, autor­stwa Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Peł­na lista lau­re­atów znaj­du­je się na stro­nie www.otwartawarszawa.pl

Już teraz roz­po­czę­to pra­cę nad pierw­szy­mi z nagro­dzo­nych pomy­słów. Jed­nym z nich są hama­ki, w któ­rych będzie moż­na np. czy­tać książ­ki, wypo­ży­czo­ne z ple­ne­ro­wych biblio­tek. To ide­al­ny pomysł na let­nie dni i waka­cyj­ny relaks, mamy nadzie­ję, że ludzie usza­nu­ją ini­cja­ty­wę i pro­jek­ty dłu­go będą cie­szy­ły miesz­kań­ców i przy­jezd­nych. Czy powsta­nie nowe kon­to na insta­gra­mie, na któ­rym będzie moż­na pod­glą­dać zaczy­ta­nych war­sza­wia­ków? Byli już męż­czyź­ni w metrze, teraz czas na czy­ta­nie ksią­żek na hama­kach, co sądzi­cie o tym pomy­śle? My nie może­my się docze­kać!

Otwar­ta War­sza­wa cią­gle cze­ka na kre­atyw­ne roz­wią­za­nia, któ­re pomo­gą mia­stu. Akcja potrwa do czerw­ca, każ­dy może zgło­sić swój pro­jekt, może to wła­śnie Twój pomysł zosta­nie zre­ali­zo­wa­ny i ozdo­bi sto­li­cę…

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:Komentarze

komen­ta­rzy