Kultura

Hamaki i książki nad Wisłą, w ramach projektu Otwarta Warszawa

Tekst: Klau­dia Zielińska
Zdję­cia: pinterest.com

c532b3aa4eb67674d85feefaa5667b69

War­sza­wia­cy zmie­nia­ją swo­je mia­sto, na lep­sze! Pomy­słów nie bra­ku­je, a pro­jek­ty zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strze­ni publicz­nej napły­wa­ją licz­nie od kre­atyw­nych miesz­kań­ców sto­li­cy. W ramach plat­for­my inter­ne­to­wej Otwar­ta War­sza­wa, do akcji włą­czy­ły się 164 oso­by, któ­re wysła­ły swo­je zgło­sze­nia i kon­cep­cje doty­czą­ce mia­sta. Dys­ku­to­wa­no o spo­rcie, kul­tu­rze i rekre­acji, a gro­no spe­cja­li­stów, we współ­pra­cy z przed­sta­wi­cie­la­mi Urzę­du Mia­sta oce­ni­ło pro­jek­ty i wybra­ło 24 naj­lep­sze, to one zasta­ną zre­ali­zo­wa­ne w kolej­nych mie­sią­cach na tere­nie War­sza­wy. Naj­lep­szym pomy­słem, nagro­dzo­nym w kate­go­rii kul­tu­ra, oka­zał się wizjo­ner­ski pro­jekt par­ku roz­ryw­ki, osa­dzo­ne­go w świe­cie przed­sta­wio­nym w cyklu ksią­żek o Wiedź­mi­nie, autor­stwa Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Peł­na lista lau­re­atów znaj­du­je się na stro­nie www.otwartawarszawa.pl

Już teraz roz­po­czę­to pra­cę nad pierw­szy­mi z nagro­dzo­nych pomy­słów. Jed­nym z nich są hama­ki, w któ­rych będzie moż­na np. czy­tać książ­ki, wypo­ży­czo­ne z ple­ne­ro­wych biblio­tek. To ide­al­ny pomysł na let­nie dni i waka­cyj­ny relaks, mamy nadzie­ję, że ludzie usza­nu­ją ini­cja­ty­wę i pro­jek­ty dłu­go będą cie­szy­ły miesz­kań­ców i przy­jezd­nych. Czy powsta­nie nowe kon­to na insta­gra­mie, na któ­rym będzie moż­na pod­glą­dać zaczy­ta­nych war­sza­wia­ków? Byli już męż­czyź­ni w metrze, teraz czas na czy­ta­nie ksią­żek na hama­kach, co sądzi­cie o tym pomy­śle? My nie może­my się doczekać!

Otwar­ta War­sza­wa cią­gle cze­ka na kre­atyw­ne roz­wią­za­nia, któ­re pomo­gą mia­stu. Akcja potrwa do czerw­ca, każ­dy może zgło­sić swój pro­jekt, może to wła­śnie Twój pomysł zosta­nie zre­ali­zo­wa­ny i ozdo­bi stolicę…

For Vers-24, Warsaw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  DesignJedzenieStyl życia

  7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

  Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­nych Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays). War­sza­wa jest peł­na faj­nych miejsc, w któ­rych moż­na przy­jem­nie spędzić…
  Więcej
  Styl życia

  Warszawska Praga na 4. miejscu w rankingu najfajniejszych dzielnic Europy

  Na por­ta­lu Busi­ness Insi­der został ostat­nio opu­bli­ko­wa­ny ran­king, w któ­rym wyło­nio­no 23 naj­cie­kaw­sze dziel­ni­ce w Euro­pie. Por­tal podróż­ni­czy Tra­vel Super­mar­ket wraz z blo­ge­ra­mi: Ada­mem Gof­f­ma­nem (Tra­vels of Adam) oraz Emi­ly Rose (Cosy Tra­ve­ler) wyróż­ni­li te…
  Więcej
  MiejscaPodróże

  VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

  War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauważone…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *