Florence + The Machine wraca z nową płytą

W czerw­cu tego roku do sprze­da­ży rusza nowa pły­ta (“How Big How Blue How Beau­ti­ful”) bry­tyj­skiej pio­sen­kar­ki oraz jej zespo­łu, po dłuż­szym okre­sie prze­rwy Flo­ren­ce + The Machi­ne rusza­ją z nowym mate­ria­łem. 12 lute­go poja­wił się tele­dysk do nowe­go sin­gla “What Kind of Men”, odsła­nia on inny wize­ru­nek pio­sen­kar­ki, do tej pory ulot­na, w sty­lu vin­ta­ge, teraz wystę­pu­je nago, wciąż ete­rycz­na a jed­nak zupeł­nie inna. Mimo, że Flo­ren­ce wró­ci­ła z innym wize­run­kiem, nie ozna­cza to, że mate­riał, któ­ry przy­go­to­wu­ją, będzie gor­szy, wyda­je nam się, że będzie trzy­mać poziom, a może nawet będzie jesz­cze lepiej. Poni­żej może­cie obej­rzeć tele­dysk do sin­gla oraz fil­mik pro­mu­ją­cy nową pły­tę.

For Vers-24 , War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy