KulturaMuzykaNewsroom

Florence + The Machine wraca z nową płytą

W czerw­cu tego roku do sprze­da­ży rusza nowa pły­ta (“How Big How Blue How Beau­ti­ful”) bry­tyj­skiej pio­sen­kar­ki oraz jej zespo­łu, po dłuż­szym okre­sie prze­rwy Flo­ren­ce + The Machi­ne rusza­ją z nowym mate­ria­łem. 12 lute­go poja­wił się tele­dysk do nowe­go sin­gla “What Kind of Men”, odsła­nia on inny wize­ru­nek pio­sen­kar­ki, do tej pory ulot­na, w sty­lu vin­ta­ge, teraz wystę­pu­je nago, wciąż ete­rycz­na a jed­nak zupeł­nie inna. Mimo, że Flo­ren­ce wró­ci­ła z innym wize­run­kiem, nie ozna­cza to, że mate­riał, któ­ry przy­go­to­wu­ją, będzie gor­szy, wyda­je nam się, że będzie trzy­mać poziom, a może nawet będzie jesz­cze lepiej. Poni­żej może­cie obej­rzeć tele­dysk do sin­gla oraz fil­mik pro­mu­ją­cy nową płytę.

For Vers-24 , Warsaw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
KulturaMuzyka

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od kie­dy poja­wi­ła się apli­ka­cja Spo­ty­fi dostęp do naszych ulu­bio­nych wykonawców,…
Więcej
Wywiady

OLENA — NOWE OBLICZE POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ

Kim jest Ole­na? To nie­ba­nal­na pio­sen­kar­ka, son­gw­ri­ter i skrzy­pacz­ka. Wła­śnie odby­wa swo­ją tra­sę kon­cer­to­wą po Pol­sce. Jej hit „Demon” pod­bi­ja ser­ca fanów sta­cji radio­wych, takich jak Radio Eska oraz Radio Zet. Imię Ole­na zna­czy Blask…
Więcej
KulturaMuzyka

Let It Go James Bay powrót!

Lubi­cie nucić Jame­sa Bay­’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspirująca!
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *