FilmNewsroom

Zapowiedzi i premiery filmowe w kwietniu

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Oto kil­ka pro­po­zy­cji fil­mo­wych, któ­re swo­je pre­mie­ry mają w kwietniu.

10 kwiet­nia

ZE WSZYSTKICH SIŁ. Julien, jak wszyst­kie nasto­lat­ki, marzy o przy­go­dach i moc­nych wra­że­niach, któ­re dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej są trud­ne do reali­za­cji. By osią­gnąć swój cel, osiem­na­sto­la­tek nama­wia swe­go ojca do wspól­ne­go star­tu w tria­tlo­nie IRONMAN w Nicei. Jed­na z naj­trud­niej­szych kon­ku­ren­cji spor­to­wych na nowo zbli­ża rodzi­nę roz­pa­da­ją­cą się pod cię­ża­rem kalec­twa syna. Wspie­ra­ni przez naj­bliż­szych oraz gro­no przy­ja­ciół ojciec i syn podej­mu­ją nie­wia­ry­god­nie trud­ne wyzwanie.

W KRĘGU. Zurych, poło­wa lat 50. Nie­śmia­ły mło­dy nauczy­ciel Ernst Oster­tag przy­łą­cza się do sto­wa­rzy­sze­nia wyda­ją­ce­go maga­zyn “Der Kre­is”. Tam pozna­je arty­stę drag queen Roebie­go Rap­pa. Cho­ciaż Ernst i Roebi zako­chu­ją się w sobie, jed­nak bar­dzo dużo ich dzie­li. Dla Roebie­go jest to pierw­sza praw­dzi­wa miłość, któ­ra spra­wia, że chło­pak roz­kwi­ta. Ernst nato­miast boi się, że jego zwią­zek nie zosta­nie zaak­cep­to­wa­ny przez jego ary­sto­kra­tycz­ną rodzi­nę, a tak­że, że może prze­szko­dzić mu wwy­ko­ny­wa­niu zawo­du nauczy­cie­la. Sytu­acja kom­pli­ku­je się, kie­dy w krę­gu spo­łecz­no­ści “Der Kre­is” docho­dzi do serii mor­derstw. Poli­cja prze­pro­wa­dza upo­ka­rza­ją­cą inwi­gi­la­cję osób nale­żą­cych do sto­wa­rzy­sze­nia. Roz­po­czy­na­ją się pierw­sze prze­śla­do­wa­nia gejów w libe­ral­nej dotąd Szwajcarii.

17 kwiet­nia

HEAVY MENTAL. To opo­wieść o bez­ro­bot­nym, cier­pią­cym na psy­chicz­ną blo­ka­dę akto­rze, któ­ry dosta­je pro­po­zy­cję ode­gra­nia tra­gi­ko­micz­nej roli we wła­snym życiu. W zamian za miesz­ka­nie ma pode­rwać pew­ną dziew­czy­nę, a potem – “prze­ka­zać” ją swo­je­mu zle­ce­nio­daw­cy. Nie­mo­ral­na pro­po­zy­cja pro­wa­dzi trój­kę boha­te­rów w głąb lęku, któ­ry do tej pory cho­wa­li przed sobą i świa­tem – lęku przed byciem zwyczajnym.

DRUGA STRONA MURU. Lata 70. XX wie­ku. Trzy­dzie­sto­let­nia Nel­ly i jej syn Alek­siej zaczy­na­ją nowe życie w zachod­nich Niem­czech. Uda­ło im się uciec z Ber­li­na Wschod­nie­go, gdzie zosta­wi­li za sobą trud­ne i bole­sne wspo­mnie­nia. Trzy lata wcze­śniej w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach chło­piec stra­cił ojca, a Nel­ly part­ne­ra, Was­si­li­ja. Kobie­ta wie­rzy, że po dru­giej stro­nie muru zapew­ni sobie i dziec­ku dobre i spo­koj­ne życie. Pierw­sze kro­ki w nowym miej­scu sta­wia­ją w ośrod­ku dla uchodź­ców, ocze­ku­jąc naprzy­zna­nie pra­wa do sta­łe­go poby­tu. Nel­ly zaprzy­jaź­nia się z pocho­dzą­cą z Pol­ski Kry­sią, a jej syn pozna­je rówie­śnicz­kę Jele­ną. Obo­je znaj­du­ją rów­nież wspól­ny język z Han­sem, któ­ry, tak jak oni, jest  ucie­ki­nie­rem z NRD. Kie­dy Nel­ly wyda­je się, że życie wresz­cie się uło­ży, zaczy­na­ją się nią inte­re­so­wać agen­ci służb spe­cjal­nych, któ­rzy drą­żą temat zagi­nię­cia Was­si­li­ja. Nie­spo­dzie­wa­nie doga­nia ją prze­szłość. Czy uda się jej przed nią uciec?

24 kwiet­nia

BIAŁY CIEŃ. W Afry­ce Wschod­niej albi­no­si trak­to­wa­ni są jak lukra­tyw­ny towar. Sza­ma­ni pła­cą for­tu­nę za czę­ści cia­ła i narzą­dy dotknię­tych bie­lac­twem osób, wie­rzą bowiem, że spo­rzą­dzo­ne z nich amu­le­ty przy­no­szą szczę­ście i dobro­byt. Alias jest mło­dym albi­no­sem żyją­cym w tan­zań­skiej wio­sce. Po tym, jak zosta­je świad­kiem mor­der­stwa swo­je­go ojca, rów­nież albi­no­sa, mat­ka wysy­ła go do mia­sta, by tam poszu­kał schronienia.

ZABÓJCY BAŻANTÓW. Detek­ty­wi z Depar­ta­men­tu Q – zaj­mu­ją­ce­go się nie­roz­wią­za­ny­mi i prze­ter­mi­no­wa­ny­mi spra­wa­mi – pró­bu­ją roz­wi­kłać maka­brycz­ną zbrod­nię sprzed lat. Choć rze­ko­my zabój­ca od pra­wie dwóch dekad sie­dzi za krat­ka­mi, na poli­cję zgła­sza się świa­dek, któ­ry rzu­ca nowe świa­tło na daw­no zamknię­tą spra­wę. Podej­rza­ni – byli ucznio­wie pre­sti­żo­wej szko­ły z inter­na­tem – aktu­al­nie nale­żą do eli­ty duń­skie­go spo­łe­czeń­stwa. Detek­tyw Carl Mørck i jego asy­stent Assad muszą roz­wi­kłać zagad­kę i zna­leźć spo­sób na pocią­gnię­cie do odpo­wie­dzial­no­ści praw­dzi­wych mor­der­ców. Czy pomo­że im w tym bez­dom­na Kim­mie, nie­gdyś uczen­ni­ca tej samej eks­klu­zyw­nej szko­ły, któ­ra była zamie­sza­na w tajem­ni­cze wyda­rze­nia sprzed lat?

SYSTEM (CHILD 44). Zwią­zek Radziec­ki, czas rzą­dów Sta­li­na. Ofi­cer służb bez­pie­czeń­stwa, Leonid Demi­dow (Tom Har­dy), już wcze­śniej miał na pień­ku z prze­ło­żo­ny­mi. Teraz zajął się spra­wą serii zagad­ko­wych mor­derstw dzie­ci. Pro­blem w tym, że w pań­stwie sowiec­kim takie rze­czy ofi­cjal­nie po pro­stu nie ist­nie­ją. Śledz­two sta­je się przed­mio­tem bacz­nej obser­wa­cji wyso­ko posta­wio­nych osób, a sam detek­tyw zaczy­na mieć poważ­ne kłopoty.

WĘDRÓWKA NA ZACHÓD. Dro­bin­ki kurzu, wiru­ją­ce w świe­tle sło­necz­nym. Gwar ruchli­wej uli­cy. Szum mor­skich fal. Czło­wiek, któ­ry na coś cze­ka, samot­nie paląc papie­ro­sa w poko­ju. Dziec­ko, któ­re – czymś zain­try­go­wa­ne – zatrzy­mu­je się na scho­dach w pod­ziem­nym przej­ściu. Mnich pogrą­żo­ny w medy­ta­cji, idą­cy przez mia­sto. Wszyst­ko to dzie­je się jed­no­cze­śnie i obok sie­bie. Tyl­ko od nas zale­ży, jak głę­bo­ko się zanu­rzy­my w ota­cza­ją­cej nas rzeczywistości.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
FilmKultura

Po tamtej stronie drzwi

Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmysłu”.
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
Więcej
FilmKultura

Wrześniowe nowości filmowe

Jesień w pol­skich kinach zapo­wia­da się napraw­dę inte­re­su­ją­co. Fil­my gro­zy, sen­sa­cyj­ne, i dobre kome­die cze­ka­ją na widzów spra­gnio­nych praw­dzi­wych, fil­mo­wych emo­cji. Nasz redak­cja wybra­ła kil­ka z nich, na któ­re watro war­to poświę­cić wrze­śnio­we wieczory.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *