FilmModaNewsroom

7 powodów, dla których warto zobaczyć film o Iris Apfel

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: 
pretavoir.co.uk

W roku 1948 poślu­bi­ła Car­la Apfe­la, wraz z któ­rym dwa lata póź­niej zało­ży­ła fir­mę tek­styl­ną Old World Weavers. Pra­co­wa­ła rów­nież jako sty­list­ka, a tak­że zaję­ła się urzą­dza­niem wnętrz Bia­łe­go Domu na zle­ce­nie dzie­wię­ciu kolej­nych ame­ry­kań­skich pre­zy­den­tów. Iris zna­na jest ze swo­jej kla­sy oraz nie­po­wta­rzal­ne­go sty­lu. Dla wie­lu poko­leń kobiet na całym świe­cie jest wzo­rem i iko­ną mody. Powsta­nie fil­mu doku­men­tal­ne­go o Apfel było wyłącz­nie kwe­stią cza­su. Poni­żej przed­sta­wia­my 7 powo­dów, dla któ­rych war­to go zobaczyć.

1) Aby uczyć się ze zwy­cza­jów zaku­po­wych Iris
Prze­wa­ża­ją­ca część fil­mu poświę­co­na jest tak­ty­kom zaku­po­wym Apfel, któ­re mogą być bar­dzo poucza­ją­ce. Jej klu­czem do suk­ce­su jest ogrom­na ilość wysił­ku, któ­ry wkła­da w to, by zna­leźć każ­dy z przed­mio­tów, któ­ry póź­niej posia­da. Będzie­my świad­ka­mi jej zaku­pów zarów­no w skle­pie z ubra­nia­mi w afry­kań­skim sty­lu w Har­le­mie, jak i w skle­pie Vin­ta­ge w Palm Beach. Co cie­ka­we, Iris jest mistrzy­nią w tar­go­wa­niu się.

 2) Aby prze­ko­nać się o tym jak nie­zwy­kła i zróż­ni­co­wa­na jest jej kolek­cja ubrań i biżuterii
W swo­im apar­ta­men­cie w Nowym Jor­ku, pro­jek­tant­ka posia­da wie­le pokoi wypeł­nio­nych wie­sza­ka­mi z ubra­nia­mi. W domu w Palm Beach, jest ich co naj­mniej trzy­krot­nie wię­cej. Bio­rąc pod uwa­gę jej zami­ło­wa­nie do Hau­te Coutu­re oraz róż­no­rod­no­ści wzo­rów i barw, musi to być wyjąt­ko­wo uni­kal­na kolek­cja. Na taką gar­de­ro­bę z pew­no­ścią war­to rzu­cić okiem!  

3) By zaj­rzeć za kuli­sy jej sesji dla ‘Dazed & Con­fu­sed’ 2012
Rezul­tat sesji zachwy­cił cały świat mody i nie tyl­ko. Jed­nak sam pro­ces powsta­wa­nia zdjęć był nie­co bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny i nie­co… dziwny. 

4) Aby prze­ko­nać się, że Jen­na Lyons jest jej odda­ną fanką
Dyrek­tor kre­atyw­na mar­ki J.Crew była nie­zwy­kle pod­eks­cy­to­wa­na kie­dy spo­tka­ła Apfel.

 5) Dla jej mądrych słów o mło­dych pro­jek­tan­tach, ope­ra­cjach pla­stycz­nych i wszyst­kim innym
Pod­czas fil­mu może­my usły­szeć wie­le prze­my­śleń sty­list­ki na temat kon­tro­wer­syj­nych tematów.

6) By zoba­czyć jak wyglą­da jej wie­lo­let­ni zwią­zek z mężem 🙂

7) Aby zoba­czyć jej rela­cję z Kanye Westem

… Poza tym każ­dy film o czło­wie­ku sil­nym, odważ­nym, któ­ry nie bał się posta­wić na swo­im  i osią­gnął wie­le dzię­ki cięż­kiej pra­cy jest inspi­ru­ją­cy i wart zoba­cze­nia. A taka wła­śnie jest histo­ria Iris Apfel, kobie­ty, któ­ra całe życie robi­ła to co kocha i wła­sny­mi siła­mi wspię­ła się na szczyt, gdzie pozo­sta­je do tej pory.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  ModaZOOM ON

  ZOOM ON: ZYNE

  Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

  Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
  Więcej
  ModaNewsroom

  BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

  Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – ambasadorka…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *