ZACHĘTA – NARODOWA GALERIA SZTUKI. „Czekając na lepsze czasy”.

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia: zacheta.art.pl

006294

Miej­sce Pro­jek­tów Zachę­ty w War­sza­wie zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków sztu­ki na wysta­wę zbio­ro­wą przed­sta­wia­ją­cą foto­gra­fie, wideo, per­for­man­ce i rysun­ki autor­stwa mło­dych moł­daw­skich arty­stów. W dniach od 14 lute­go do 12 kwiet­nia pre­zen­to­wa­ne będą rów­nież dwie pra­ce pol­skich twór­ców powsta­łe w Moł­da­wii.

Tytuł wysta­wy nawią­zu­je do sytu­acji mło­dych ludzi miesz­ka­ją­cych w Moł­da­wii. Pra­ce arty­stów odzwier­cie­dla­ją pro­ble­my, któ­re mają miej­sce w ich ojczy­stym kra­ju – uka­zu­ją pej­za­że, por­tre­tu­ją ludzi, warun­ki ich życia, wyra­ża­ją nadzie­je i fru­stra­cje. Czę­sto odno­szą się do ludo­wych tra­dy­cji, pro­ble­mów spo­łecz­nych i poli­tycz­nych w kra­ju pod­le­ga­ją­cym wpły­wom ze wscho­du i zacho­du Euro­py.

War­to zwró­cić uwa­gę na pra­ce Tatia­ny Fio­do­ro­vej, któ­ra uka­za­ła sytu­ację swo­jej rodzi­ny – życie ojca arty­sty w kra­ju sowiec­kim i dra­mat zwią­za­ny z utra­tą pra­cy przez mat­kę. Dzie­ła pol­skich twór­ców, Agniesz­ki Rayss i Domi­ni­ka Rit­sze­la, przed­sta­wia­ją pro­ble­my zwią­za­ne z han­dlem orga­na­mi i nie­po­ko­je poli­tycz­ne na daw­nych, poprze­my­sło­wych tere­nach Moł­da­wii.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy