KalendarzKultura

ZACHĘTA – NARODOWA GALERIA SZTUKI. „Czekając na lepsze czasy”.

Tekst: Moni­ka Matzullok
Zdję­cia: zacheta.art.pl

006294

Miej­sce Pro­jek­tów Zachę­ty w War­sza­wie zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków sztu­ki na wysta­wę zbio­ro­wą przed­sta­wia­ją­cą foto­gra­fie, wideo, per­for­man­ce i rysun­ki autor­stwa mło­dych moł­daw­skich arty­stów. W dniach od 14 lute­go do 12 kwiet­nia pre­zen­to­wa­ne będą rów­nież dwie pra­ce pol­skich twór­ców powsta­łe w Mołdawii.

Tytuł wysta­wy nawią­zu­je do sytu­acji mło­dych ludzi miesz­ka­ją­cych w Moł­da­wii. Pra­ce arty­stów odzwier­cie­dla­ją pro­ble­my, któ­re mają miej­sce w ich ojczy­stym kra­ju – uka­zu­ją pej­za­że, por­tre­tu­ją ludzi, warun­ki ich życia, wyra­ża­ją nadzie­je i fru­stra­cje. Czę­sto odno­szą się do ludo­wych tra­dy­cji, pro­ble­mów spo­łecz­nych i poli­tycz­nych w kra­ju pod­le­ga­ją­cym wpły­wom ze wscho­du i zacho­du Europy.

War­to zwró­cić uwa­gę na pra­ce Tatia­ny Fio­do­ro­vej, któ­ra uka­za­ła sytu­ację swo­jej rodzi­ny – życie ojca arty­sty w kra­ju sowiec­kim i dra­mat zwią­za­ny z utra­tą pra­cy przez mat­kę. Dzie­ła pol­skich twór­ców, Agniesz­ki Rayss i Domi­ni­ka Rit­sze­la, przed­sta­wia­ją pro­ble­my zwią­za­ne z han­dlem orga­na­mi i nie­po­ko­je poli­tycz­ne na daw­nych, poprze­my­sło­wych tere­nach Mołdawii.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
DesignJedzenieStyl życia

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­nych Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays). War­sza­wa jest peł­na faj­nych miejsc, w któ­rych moż­na przy­jem­nie spędzić…
Więcej
Styl życia

Warszawska Praga na 4. miejscu w rankingu najfajniejszych dzielnic Europy

Na por­ta­lu Busi­ness Insi­der został ostat­nio opu­bli­ko­wa­ny ran­king, w któ­rym wyło­nio­no 23 naj­cie­kaw­sze dziel­ni­ce w Euro­pie. Por­tal podróż­ni­czy Tra­vel Super­mar­ket wraz z blo­ge­ra­mi: Ada­mem Gof­f­ma­nem (Tra­vels of Adam) oraz Emi­ly Rose (Cosy Tra­ve­ler) wyróż­ni­li te…
Więcej
KulturaWywiady

Młodzi artyści: Tomasz Bieniek

Jego pra­ce wzbu­dza­ją skraj­ne emo­cje, inspi­ru­ją do prze­my­śleń, poru­sza­ją. Duży for­mat balan­su­je na pogra­ni­czu ilu­stra­cji i gra­fi­ki. Arty­sta Tomek Bie­niek – absol­went kie­run­ku gra­fi­ka na ASP im. Jana Matej­ki w Kra­ko­wie. Przez lata ilu­stra­tor storybordzista…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *