KsiążkiKultura

Top 10. Książki Modowe

Miłość do mody, ta początkująca, jak i zaawansowana, przejawia się na wiele sposobów. Dla jednych oznacza kolejną wymarzoną torebkę do kolekcji, dla innych – prenumeratę „Vogue’a”.  Etap zainteresowania nie ma jednak znaczenia, kiedy chodzi o lektury modowe. My podpowiadamy, po jakie naprawdę warto sięgnąć.

1. Women in Clothes / Sheila Heti, Heidi Julavits and Leanne Shapton

fb01

$20.13, amazon.co.uk

Książ­ka, któ­rej mimo nie­daw­nej pre­mie­ry (wrze­sień 2014), nada­no mia­no prze­ło­mo­wej. Dla­cze­go? Auto­rzy pode­szli do mody jako zja­wi­ska w ludz­kim wymia­rze, zbie­ra­jąc na jej temat wypo­wie­dzi 600 kobiet.

Women in Clo­thes naj­pro­ściej ujmu­jąc jest zbio­rem roz­mów z nimi, co naj­waż­niej­sze, róż­nią­cych się od sie­bie naro­do­wo­ścią, reli­gią czy sta­tu­sem spo­łecz­nym. Łączy je jed­no: moda i jej wpływ na to, kim jeste­śmy. Wśród nich zna­la­zły się m.in. Tavi Gavin­son, Lena Dun­ham i Cin­dy Sher­man, odpo­wia­da­ją­ce na pyta­nie typu: „Co było pierw­szą rze­czą, jaką kupiłaś?”

2. Savage Beauty / Harold Koda 

Savage Beauty / Harold Koda 

22.18 fun­tów, amazon.co.uk

Ale­xan­der McQu­een, modo­wy wizjo­ner, któ­ry nawet po śmier­ci fascy­nu­je i inspi­ru­je set­ki osób.  Jego pro­jek­ty nie­prze­rwa­nie zapie­ra­ją dech, a część z nich moż­na podzi­wiać pośred­nio u Harol­da Kody. Ten w książ­ce „Sava­ge Beau­ty” zdję­cia naj­bar­dziej iko­nicz­nych i wpły­wo­wych dzieł Bry­tyj­czy­ka – od 1995 roku do ostat­nie­go poka­zu. „Krop­ką nad i” są jego cyta­ty, a tak­że esej autor­stwa Sarah Bur­ton, dyrek­tor arty­stycz­nej mar­ki McQueen.

3. The Sartorialist / Scott Schuman

 

19.99 fun­tów, penguin.co.uk

Anto­lo­gia ulu­bio­nych obra­zów Scot­ta Schu­ma­na, a więc naj­bar­dziej popu­lar­ne­go foto­gra­fa mody ulicz­nej. Zna­ny jako The Sar­to­ria­list od kil­ku lat prze­mie­rza świa­to­we metro­po­lie w poszu­ki­wa­niu świet­nie ubra­nych ludzi. Dla Schu­ma­na nie ma zna­cze­nia, kogo foto­gra­fu­je – celem jest poka­za­nie, że to, co nosi­my mówi czę­sto wię­cej niż słowa.

4. Harper’s Bazaar Greatest Hits /  Glenda Bailey

Harper's Bazaar Greatest Hits /  Glenda Bailey

28.99 fun­tów, amazon.co.uk

Redak­tor naczel­na … edy­cji „Harper’s Baza­ar”, Glen­da Bailey przed­sta­wia naj­bar­dziej słyn­ne skan­da­licz­ne sesje zdję­cio­we gwiazd. Wybra­ła te, któ­re uka­zy­wa­ły się w maga­zy­nie przez ostat­nią deka­dę, a mia­ła z cze­go! Pamię­ta­cie Naomi Camp­bell ści­ga­ją­cą się z lam­par­tem albo Agy­ness Deyn hono­ru­ją­cą Micha­ela Jack­so­na? A to nie wszystko.

5. Za kulisami świata mody / Kristie Clements

Za kulisami świata mody / Kristie Clements

30,99 zło­tych, empik.com

Była redak­tor naczel­na „Vogue Austra­lia” odsła­nia kuli­sy wiel­kie­go świa­ta. Poka­zu­je tę jego stro­nę, o któ­rej dotąd krą­ży­ły tyl­ko plot­ki. Sła­wa, pie­nią­dze i … bez­względ­ność. Cle­ments pra­co­wa­ła dla wydaw­nic­twa Con­de Nast przez 13 lat, zaczy­na­jąc od pozy­cji recep­cjo­nist­ki. Była bli­ską współ­pra­cow­ni­cą Kar­la Lager­fel­da, przy­jaź­ni­ła się też z oso­ba­mi z pierw­szych stron gazet. Jej książ­ka to kij w mro­wi­sko dla modo­we­go biz­ne­su, ale na pew­no nie tyl­ko z tego powo­du war­to po nią sięgnąć.

6. Grace: A Memoir  / Grace Coddington

23,49 fun­tów, amazon.com

Pięk­na, cza­ru­ją­ca, nie­zwy­kła. Gra­ce Cod­ding­ton nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać – wiel­ki talent, sza­ra emi­nen­cja „Vogue’a”, iko­na. Bli­żej dała się poznać w doku­men­cie ‘Sep­tem­ber Issue’, odkry­wa­jąc kil­ka sekre­tów, sta­jąc się po pre­mie­rze fil­mu praw­dzi­wą cele­bryt­ką. A ta pięk­nie wyda­na lek­tu­ra jesz­cze ją nam przybliża.

7. Champagne Supernovas / Maureen Callahan

Champagne Supernovas / Maureen Callahan

19,59 fun­tów, amazon.com

Pra­cu­ją­ca od lat w zawo­dzie, dzien­ni­kar­ka modo­wa i popkul­tu­ro­wa zapra­sza nas za kuli­sy życia takich oso­bo­wo­ści, jak Kate Moss, Marc Jacobs i Ale­xan­der McQu­een. Cham­pa­gne Super­no­vas to stu­dium kul­tu­ry mody lat 90-tych, całe­go sza­leń­stwa któ­re jej towarzyszyło.

Cal­la­han pisze o zmia­nach, jakie wów­czas nastę­po­wa­ły i jakie do dziś nio­są kon­se­kwen­cje. Cza­sy „hero­in chic”, main­stre­amu, sza­lo­nych eks­pe­ry­men­tów, by odpo­wie­dzieć na takie pyta­nia: Dla­cze­go roz­padł się zwią­zek Moss i Johnny’ego Deepa? Jak Marc Jacobs wyszedł z nar­ko­ty­ko­we­go cią­gu i osią­gnął tak wie­le? Co napraw­dę dopro­wa­dzi­ło Ale­xan­dra McQu­en­na do samo­bój­stwa? Dzien­ni­kar­ka poda­je nam wszyst­ko na (zło­tej) tacy.

8. How to Dress for Success / Edith Head 

ok. 17 dola­rów, amazon.com

Ory­gi­nal­nie wyda­na w 1967 roku książ­ka zaska­ku­je aktu­al­no­ścią. O tym, co decy­du­je o two­im suk­ce­sie jest … to, w czym się poka­zu­jesz. Moda i styl wpły­wa­ją na wize­ru­nek bar­dziej niż może się wyda­wać. „Możesz doko­nać wszyst­kie­go, cze­go chcesz, jeśli dobrze się do tego ubie­rzesz”, prze­ko­nu­je Edith Head. Autor­ka zna się na rze­czy, ubie­ra­ła bowiem Eli­za­beth Tay­lor, Sophię Lau­ren i Audrey Hep­burn – dziś po nie­mal 50 latach jej (nie)oczywiste rady są wciąż na miejscu.

9. Shocking Life / Elsa Schiaparelli

Shocking Life / Elsa Schiaparelli

ok. 50 dola­rów, amazon.com

Sław­na pro­jek­tant­ka, fascy­nu­ją­ca kobie­ta. Bio­gra­fia o intry­gu­ją­cym tytu­le „Shoc­king Life” jest peł­na nie­sa­mo­wi­tych histo­rii – od szy­cia pierw­szej kolek­cji przez kil­ka­dzie­siąt lokal­nych szwa­czek do rela­cji z Salva­do­rem Dalim. Książ­ka doku­men­tu­je dro­gę Shia­pa­rel­li na sam szczyt, zadzi­wia­jąc, że jed­na oso­ba mogła tyle przeżyć.

10. The Glass of Fashion: A Personal History of Fifty Years of Changing Tastes and the People Who Have Inspired Them/ Cecil Beaton 

The Glass of Fashion: A Personal History of Fifty Years of Changing Tastes and the People Who Have Inspired Them/ Cecil Beaton 

21,76 dola­rów, amazon.com

Reedy­cja kla­sycz­nej pozy­cji pre­zen­tu­je pra­ce kul­to­we­go foto­gra­fa i aneg­do­ty wiel­kich oso­bi­sto­ści, któ­rzy wpły­nę­li na jego twór­czość.  ” Wszyst­ko to, co napraw­dę widzi nigdy nie będzie uchwy­co­ne przez żaden apa­rat”, tak powie­dział o Ceci­lu Beato­nie Tru­man Capo­te.  „The Glass of Fashion” to pod­sta­wo­we źró­dło wie­dzy o modzie, a Beaton jako jej kro­ni­karz prze­no­si czy­tel­ni­ków do jej wręcz zacza­ro­wa­ne­go świa­ta. Osiem­na­ście roz­dzia­łów, 150 por­tre­tów, a wśród nich te przed­sta­wia­ją­ce Coco Cha­nel, Balen­cia­gę, Dio­ra i … ciot­kę foto­gra­fa, Jes­sie. Nie­moż­li­wa do zastą­pie­nia lek­tu­ra dla nowej gene­ra­cji fashionistów.

Tekst: Karo­li­na Błaszkiewicz
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *