JedzenieKsiążkiStyl życia

TOP 7 – wegetariańskie książki kucharskie

  1. Green Kitchen. Zielono & zdrowo

Autor:  Luise Vin­dahl, David Fren­kiel

Zde­rze­nie dwóch świa­tów kuli­nar­nych – mię­so­żer­nej Luise oraz Davi­da – nie­zdro­wo odży­wia­ją­ce­go się wege­ta­ria­ni­na.  Owo­cem ich wspól­nych kuli­nar­nych poszu­ki­wań jest blog „The Gre­en Kit­chen Sto­ries” oraz książ­ka, dzię­ki któ­rej odkry­je­my bogac­two pro­stych do przy­rzą­dze­nia zup, sała­tek, soków i prze­ką­sek. Mimo, że jest to pro­po­zy­cja skie­ro­wa­na przede wszyst­kim do wegan i wege­ta­rian każ­dy znaj­dzie dla sie­bie coś pysz­ne­go do przy­go­to­wa­nia. Książ­ka podzie­lo­na jest na sie­dem dzia­łów: poran­ki, lek­kie posił­ki, na dro­gę, obia­dy rodzin­ne, małe prze­ką­ski, napo­je, słod­ko­ści.

01

  1. Książka kucharska

Autor: Yotam Otto­len­ghi, Sami Tami­mi

Prze­pięk­nie wyda­na kolek­cja 120 prze­pi­sów kuch­ni izra­el­skiej i pale­styń­skiej. Yotam Otto­len­ghi i Sami Tami­mi pocho­dzą z Jero­zo­li­my – Sami ze wschod­niej arab­skiej czę­ści, a Yotam żydow­skiej zachod­niej. Po kil­ku latach spo­tka­ją się w Lon­dy­nie i odkry­wa­ją, że łączy ich nie tyl­ko język, ale rów­nież histo­ria i pasja do goto­wa­nia. Dziś pro­wa­dzą razem czte­ry restau­ra­cje, mie­sza­jąc swo­je żydow­skie i arab­skie kuli­nar­ne dzie­dzic­twa. „Jero­zo­li­ma” jest wyni­kiem ich eks­pe­ry­men­tów, a jed­no­cze­śnie bar­dzo oso­bi­stą podró­żą sen­ty­men­tal­ną do rodzin­ne­go mia­sta. W książ­ce znaj­du­ją się prze­pi­sy na kla­sycz­ne dania tego regio­nu, takie jak fala­fel, ale też wie­le mniej zna­nych prze­pi­sów kuch­ni zamiesz­ku­ją­cych sto­li­cę Izra­ela muzuł­mań­skich, żydow­skich, chrze­ści­jań­skich i pro­te­stanc­kich spo­łecz­no­ści.  Wspa­nia­ła książ­ka peł­na prze­pi­sów i dzie­cię­cych wspo­mnień.

02

  1. Jadłonomia. Kuchnia roślinna. 100 przepisów nie tylko dla wegan

Autor: Mar­ta Dymek

Pierw­sza książ­ka kuchar­ska twór­czy­ni „Jadło­no­mii” – naj­po­pu­lar­niej­sze­go pol­skie­go blo­ga o kuch­ni roślin­nej. W książ­ce znaj­dzie­cie ponad 100 prze­pi­sów na wegań­skie śnia­da­nia, obia­dy i kola­cje z bulw, korze­ni i liści. Tu burak zmie­nia się w cia­sto cze­ko­la­do­we, pie­trusz­ka wystę­pu­je w parze z grusz­ką, a z gar­ści kapu­sty powsta­ją chru­pią­ce chip­sy. Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich jaro­szy i tych, któ­rzy do tej pory nie wyobra­ża­li sobie bez­mię­sne­go obia­du.

03

  1. Zielenina na talerzu.

Autor: Mag­da­le­na Cie­len­ga-Wia­te­rek

Kom­po­zy­cja ponad 100 ory­gi­nal­nych prze­pi­sów na śnia­da­nia, obia­dy, kola­cje i dese­ry  (podzie­lo­ne zgod­nie z pora­mi roku). Autor­ka słyn­ne­go blo­ga Zie­le­ni­na, prze­ko­nu­je, że kuch­nia wege­ta­riań­ska jest łatwa i pysz­na.

04

  1. Obfitość. Wegetariańska kuchnia autora Jerozolimy

Autor: Otto­len­ghi Yotam

Książ­ka auto­ra “Jero­zo­li­my” nie­mal od razu tra­fi­ła na listę best­sel­le­rów “New York Times”, zaś “Obse­rver Food Mon­th­ly” okre­ślił ją mia­nem kuli­nar­nej książ­ki roku 2015. Yotam Otto­len­ghi przed­sta­wia ponad 120 wege­ta­riań­skich prze­pi­sów, łączą­cych intry­gu­ją­ce aro­ma­ty i nie­ba­nal­ne sma­ki, któ­re zado­wo­lą czy­tel­ni­ków poszu­ku­ją­cych nowe­go, odkryw­cze­go spoj­rze­nia na warzy­wa. Prze­pi­sy opar­te na pro­stych, dosko­na­łych skład­ni­kach inspi­ro­wa­ne są śród­ziem­no­mor­ski­mi korze­nia­mi auto­ra. Ory­gi­nal­nym prze­pi­som auto­ra towa­rzy­szą żywe, ape­tycz­ne zdję­cia.

05

  1. Kuchnia wegetariańska

Autor: Nico­la Gra­imes

Nico­la Gra­imes jest wie­lo­krot­nie nagra­dza­ną autor­ką ksią­żek kuli­nar­nych, a tak­że byłą redak­tor­ką maga­zy­nu Vege­ta­rian Living. Napi­sa­ła ponad dwa­dzie­ścia ksią­żek, w tym Gre­at Heal­thy Food for Vege­ta­rian Kids, któ­ra w 2002 roku otrzy­ma­ła nagro­dę dla naj­lep­szej wege­ta­riań­skiej książ­ki kuchar­skiej w Wiel­kiej Bry­ta­nii w ramach World Gou­r­mand Awards. Książ­kę podzie­lo­no na kil­ka roz­dzia­łów: na suro­wo, grill, sma­że­nie, goto­wa­nie na parze, goto­wa­nie oraz pie­cze­nie. W każ­dym roz­dzia­le znaj­dzie­my oko­ło trzy­dzie­stu pro­stych prze­pi­sów, któ­re dodat­ko­wo są zna­ko­mi­cie sfo­to­gra­fo­wa­ne.

06

  1. Kuchnia kokosowa. Kompletna książka kucharska

Autor: Camil­la Sauls­bu­ry

Must have każ­de­go aler­gi­ka. Dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom zdro­wot­nym i uni­kal­ne­mu sma­ko­wi kokos zyskał w ostat­nim cza­sie nie­zwy­kłą popu­lar­ność. Z pro­duk­tów z koko­sa, takich jak olej, mąka, cukier czy mle­ko, może­my przy­go­to­wać nie­mal każ­de danie. Prze­pi­sy zawar­te w książ­ce nie zawie­ra­ją glu­te­nu, zbo­ża, jajek, nabia­łu ani orze­chów, dla­te­go śmia­ło mogą z nich sko­rzy­stać oso­by cho­re na celia­kię.

07

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: empik.com

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życiaZdrowie

Książki kucharskie, na które warto zwrócić uwagę

Cho­ciaż do wio­sny pozo­sta­ły nie­mal dwa mie­sią­ce kalen­da­rzo­wej zimy, z pew­no­ścią już teraz war­to się do niej przy­go­to­wy­wać i pomy­śleć o die­cie. Wraz z począt­kiem nowe­go roku, kie­dy dni sta­ją się coraz dłuż­sze, nabie­ra­my wię­cej…
Więcej
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej
JedzenieStyl życia

Placuszki twarogowe

Pysz­ny pod­wie­czo­rek dla małych i dużych.
Więcej