KsiążkiKultura

Gwiazdorski Klub Książki. Co czytają znane i lubiane?

01m

Pra­cu­ją w pocie czo­ła na fil­mo­wych pla­nach, by póź­niej uśmie­chać się ze srebr­ne­go ekra­nu i okła­dek maga­zy­nów. W wol­nych chwi­lach poka­zu­ją życie na Insta­gra­mie – coraz czę­ściej to praw­dzi­we. Oka­zu­je się, że z dala od bły­sku fle­szy, przy­po­mi­na­ją nam … nas same. Kocha­ją fryt­ki z McDo­nal­da, świe­żo zapa­rzo­ną kawę we wła­snej kuch­ni i chwi­le relak­su z książ­ką.

To, co czy­ta­ją gwiaz­dy jest dziś rów­nie inte­re­su­ją­ce jak to, co zało­żą na Osca­ry. Lek­tu­ra zbie­ra polu­bie­nia, by zaraz znik­nąć z pół­ki księ­gar­ni niczym ciuch od pro­jek­tan­ta. Miłość sław do pisa­rza jest siłą napę­do­wą jego karie­ry. Wcze­śniej poma­ga­ły reko­men­da­cje dzien­ni­ka­rzy i kry­ty­ków, dziś wystar­czy, że cele­bryt­ka sfo­to­gra­fu­je okład­kę, by świat dowie­dział się, co jest war­te uwa­gi. My przed­sta­wia­my kil­ka zna­nych pań, któ­re to wie­dzą i chęt­nie dzie­lą się z nami ulu­bio­ny­mi tytu­ła­mi.

Emma Roberts

24-let­nia aktor­ka, bra­ta­ni­ca „Pret­ty Woman”, z przy­jem­no­ścią uchy­la drzwi do swo­je­go świa­ta. I robi to z dużą kla­są – zdję­cia z jej insta­gra­mo­we­go kon­ta przy­cią­ga­ją uwa­gę. Śle­dzą ją ponad 4 milio­ny, nic dziw­ne­go, bo kon­to Emmy jest mode­lo­we. Ta kreu­je wize­ru­nek dziew­czy­ny z sąsiedz­twa i to bar­dzo inte­li­gent­nej. Czy­ta dużo – na jej kon­cie poja­wia się przy­naj­mniej kil­ka ksią­żek w mie­sią­cu – a co naj­waż­niej­sze, wybie­ra napraw­dę dobrze. Do ulu­bio­nych pozy­cji zali­cza zwy­kle te autor­stwa ame­ry­kań­skich pisa­rzy. Wśród lek­tur Emmy znaj­du­ją się zarów­no powie­ści, bio­gra­fie, jak i książ­ki quasi-nauko­we.

Ostat­ni tytuł na Insta­gra­mie Roberts: „Wiel­ka Magia”, Eli­za­beth Gil­bert

Min­dy Kaling

 Ame­ry­kan­ka o indyj­skich korze­niach jest zna­na z femi­ni­stycz­nych poglą­dów. I chęt­nie pod­kre­śla je w sie­ci. Fani lubią Kaling za to, że lubi sie­bie taką jaką jest – kolor skó­ry i krą­gło­ści. Autor­ka popu­lar­ne­go seria­lu „The Min­dy Pro­ject” dzie­li się książ­ka­mi, któ­re uczą pew­no­ści sie­bie. Taką była „Yes Ple­ase” Amy Poeh­ler, a tak­że tą, któ­rą sama napi­sa­ła, czy­li „Why Not Me?”.

Ostat­ni tytuł na Insta­gra­mie Kaling: ”Year of Yes”, Shon­da Rhi­mes

Flo­ren­ce Welch

 Woka­list­ka  z aniel­skim gło­sem nie może żyć bez muzy­ki i ksią­żek. Nie­co moc­no arty­stycz­ne kon­to w sty­lu vin­ta­ge jest odzwier­cie­dle­niem jej cha­rak­te­ru – to migaw­ki z tra­sy kon­cer­to­wej, twór­czość gwiaz­dy, czę­sto też to, co wła­śnie prze­czy­ta­ła lub ma zamiar prze­czy­tać. A fani pie­ją z zachwy­tu, nie­daw­no powo­dem tego był frag­ment „Kro­ni­ki pta­ka nakrę­ca­cza” . Auto­rem książ­ki jest wiel­ki Mura­ka­mi.

 Madon­na

Skan­da­list­ka, z któ­rej przy­kład bio­rą takie gwiaz­dy jak Brit­ney Spe­ars i Miley Cyrus, uwiel­bia szo­ko­wać   czy­tać. Oka­zu­je się bowiem, że Kró­lo­wą Popu poza prze­su­wa­niem gra­nic, krę­ci dobra, wyma­ga­ją­ca lek­tu­ra. Dotych­czas poka­za­ła, że inte­re­su­je ją filo­zo­fia i  … porad­nic­two zawo­do­we.

  Lena Dun­ham

Aktor­ka i reży­ser­ka, odpo­wie­dzial­na za serial „Dziew­czy­ny”, poka­zu­je siłę kobiet w nie­zwy­kły spo­sób. Bez retu­szu i ście­my, rów­nież na swo­im Insta­gra­mie. Dun­ham mimo milio­nów na kon­cie pozo­sta­je sobą – w ubra­niach i bez, jedząc, pijąc, śpiąc i czy­ta­jąc. A czy­ta spo­ro tego, co moc­no wią­że się z girl power. Femi­nizm peł­ną gębą, ale w przy­stęp­ny spo­sób.

Ciąg Dal­szy Nastą­pi!

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia: instagram.com, Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *