KsiążkiKultura

Vers-24 poleca: książkowe nowości

Kolej­ny tydzień, kolej­ne cie­ka­we pozy­cje książ­ko­we, do któ­rych war­to zaj­rzeć w leni­wy, jesien­ny week­end. W naszym zesta­wie­niu każ­dy znaj­dzie coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie: zaczy­na­jąc od jed­nej z naj­cie­kaw­szych bio­gra­fii, przez mro­żą­ce krew w żyłach kry­mi­na­ły, na wcią­ga­ją­cej powie­ści histo­rycz­nej koń­cząc.

01

Cór­ka rewo­lu­cji - Anto­nia Senior

Zdra­da, miłość i ide­ały w cza­sach rewo­lu­cji angiel­skiej. Lon­dyn, 1640 rok. Hen­riet­ta Chal­lo­ner nie wie­dzie bez­tro­skie­go życia kupiec­kiej cór­ki. Owdo­wia­ły ojciec nad­uży­wa alko­ho­lu, bab­ka odma­wia dostę­pu do wykształ­ce­nia, a bra­cia wal­czą po prze­ciw­nych stro­nach bary­ka­dy. Na doda­tek dziew­czy­na zako­chu­je się w męż­czyź­nie, któ­re­go jej rodzi­na nie chce zaak­cep­to­wać. Hen­riet­ta anga­żu­je się w spór par­la­men­ta­rzy­stów z roja­li­sta­mi, pró­bu­jąc rów­no­cze­śnie odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie, czy w burz­li­wym okre­sie rewo­lu­cji kobie­cie przy­da się wykształ­ce­nie? I jak oca­lić ludzi,  któ­rych kocha, pozo­sta­jąc jed­no­cze­śnie lojal­ną i wier­ną ide­ałom?

04

Polo­wa­nie na Esco­ba­raMark Bow­den

Praw­dzi­wa histo­ria budo­wa­nia potę­gi i spek­ta­ku­lar­ne­go upad­ku naj­słyn­niej­sze­go baro­na nar­ko­ty­ko­we­go na świe­cie. Pablo Esco­bar – jeden z naj­bo­gat­szych kry­mi­na­li­stów w histo­rii. U szczy­tu potę­gi kon­tro­lo­wał 80% świa­to­we­go ryn­ku koka­iny, dyk­tu­jąc warun­ki kolum­bij­skiej wła­dzy i gra­jąc na nosie Sta­nom Zjed­no­czo­nym. Roz­pę­tał ter­ror zama­chów i krwa­wą woj­nę nar­ko­ty­ko­wą. Jego sła­wa wykro­czy­ła dale­ko poza gra­ni­ce obu Ame­ryk. Bez­względ­ność, aro­gan­cja i wyra­cho­wa­nie spra­wi­ły, że imię Esco­ba­ra do dziś owia­ne jest legen­dą, a jego bio­gra­fia sta­ła się pod­sta­wą popu­lar­ne­go seria­lu “Nar­cos”.

02

Nie­bez­piecz­na gra - Joan­na Opiat-Bojar­ska

Kie­dy od roz­wią­za­nia spra­wy dzie­lą sekun­dy, nie ma cza­su na logicz­ne myśle­nie, a górę bie­rze instynkt… Nowe, sen­sa­cyj­ne roz­da­nie Joan­ny Opiat-Bojar­skiej!

Męż­czy­zna w cięż­kim sta­nie tra­fia do łódz­kie­go szpi­ta­la. Nie pamię­ta, jak się nazy­wa ani co się sta­ło. Powta­rza tyl­ko imię Alek­san­dry Wilk. Poznań­ska psy­cho­log na proś­bę zna­jo­me­go leka­rza przy­jeż­dża pomóc pacjen­to­wi. Jed­nak nie tyl­ko ona usi­łu­je dociec, kim jest tajem­ni­czy NN i dla­cze­go wzy­wa Alek­san­drę…

Legen­dar­na aktor­ka przed laty zosta­ła bru­tal­nie zabi­ta we wła­snym domu. Mor­der­cy nie odna­le­zio­no, śledz­two daw­no zamknię­to, a akta kurzą się w poli­cyj­nym archi­wum. Ten, kto ją zabił, dziś wciąż jest na wol­no­ści. Czy uda się powią­zać te spra­wy, odkryć praw­dę, unik­nąć nie­bez­pie­czeń­stwa?

03

Obudź się, Kop­ciusz­ku - Nata­lia Soń­ska

Obudź się, Kop­ciusz­ku to nowa powieść Nata­lii Soń­skiej, któ­ra poru­szy nie­jed­no ser­ce. Śnież­na sce­ne­ria Zako­pa­ne­go i syl­we­ster spę­dzo­ny w gro­nie przy­ja­ciół – czy może być coś pięk­niej­sze­go? Ali­cja dłu­go wzbra­nia­ła się przed wyjaz­dem. Nie lubi­ła tłu­mów i hała­sów, a każ­de świę­ta do tej pory spę­dza­ła na dyżu­rze w szpi­ta­lu. Gdy w koń­cu ule­gła namo­wom przy­ja­ciół, nie domy­śla­ła się nawet, że jej życie zmie­ni się tak bar­dzo. Pod­czas syl­we­stro­wej nocy pozna­ła Micha­ła – ratow­ni­ka TOPR. Po raz pierw­szy jej myśli prze­sta­ły obse­syj­nie krą­żyć wokół pra­cy, a Ali­cja dostrze­gła pięk­no życia, któ­re­go dotąd nie zna­ła. Ale czy Ali­cja obu­dzi się ze snu, prze­sta­nie ucie­kać i otwo­rzy się na rodzą­ce się uczu­cie?

05

Nie­po­kor­na - Made­li­ne She­ehan

Eva Fox jest cór­ką pre­ze­sa Klu­bu Moto­cy­klo­we­go Sre­brzy­ste Demo­ny. Wycho­wy­wa­na przez har­ley­ow­ców, nie zna inne­go świa­ta niż ten. Jej życie jest twar­de jak źle wypra­wio­na skó­ra, suro­we jak kra­jo­braz pusty­ni i odu­rza­ją­ce niczym zapach wia­tru we wło­sach.

Deu­ce West to twar­dziel, ema­nu­ją­cy testo­ste­ro­nem przy­wód­ca klu­bu Jeźdź­ców z Pie­kła Rodem. Podob­nie jak Eva uro­dził się i dora­stał wśród moto­cy­kli­stów – ale na tym podo­bień­stwa się koń­czą.

Los spra­wia, że połą­czy ich miłość peł­na pożą­da­nia i nie­po­ha­mo­wa­nej namięt­no­ści. Gorz­ka i bole­sna. Miłość, któ­ra nie zna gra­nic.

To nie jest ckli­wa love sto­ry. Nie znaj­dzie­cie w niej łza­wych wes­tchnień, listów pisa­nych o bla­sku księ­ży­ca, płat­ków róż roz­sy­pa­nych pod sto­py uko­cha­nej i innych tego typu bzdur. To histo­ria dzi­ka i nie­przy­zwo­ita. Peł­na gnie­wu i nie­okieł­zna­ne­go sek­su  roz­gry­wa­ją­ca się w świe­cie wła­da­nym przez gwał­tow­ne emo­cje oraz mrocz­ne żądze. Suro­wa i szorst­ka opo­wieść o bez­kre­snej miło­ści, któ­ra wyma­ga poświę­ce­nia i spra­wia ból. Opo­wieść, któ­ra cał­ko­wi­cie dru­zgo­cze i znie­wa­la czy­tel­ni­ka.

07

Świt, któ­ry nie nadej­dzie - Remi­giusz Mróz

Były pię­ściarz, Ernest Wil­mań­ski, to czło­wiek bez prze­szło­ści. Stra­cił wszyst­ko, co miał do stra­ce­nia. W poszu­ki­wa­niu nowe­go życia wyje­chał do sto­li­cy, jed­nak zna­lazł się  w złym cza­sie i w złym miej­scu. Zanim zaczął roz­glą­dać się za pra­cą, pra­ca zna­la­zła jego i… nie mia­ła nic wspól­ne­go z uczci­wym zarob­kiem. Wil­mań­ski wbrew swo­jej woli został wcią­gnię­ty w świat Ban­ni­ków, gru­py prze­stęp­czej, któ­ra swą nazwę zawdzię­cza temu, że z prze­ciw­ni­ka­mi roz­pra­wia się tak, jak robił to sło­wiań­ski demon – topiąc ich w baniach. Ernest wspi­na się po gang­ster­skiej dra­bi­nie, nie spo­dzie­wa­jąc się, że jed­na kobie­ta może pokrzy­żo­wać wszyst­kie jego pla­ny. Ani że zja­wy z prze­szło­ści dopo­mną się o uwa­gę… Odwa­żysz się wejść w prze­stęp­czy świat przed­wo­jen­nej War­sza­wy?

Tek­st i wybór ksią­żek: Wydaw­nic­two Czwar­ta Stro­na
Zdję­cia: Vers-24

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KsiążkiKultura

Książki - wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek Co to jest „syn­drom Bul­ler­byn”? Jak doga­dać się z…
Więcej
KsiążkiKultura

Vers-24 czyta, czyli krótko o tym co czytamy…

Szu­ka­cie cie­ka­wej lek­tu­ry na nad­cho­dzą­ce dłu­gie, listo­pa­do­we wie­czo­ry? Zachę­ca­my Was do zapo­zna­nia się z pozy­cja­mi poni­żej. Gwa­ran­tu­je­my, że prze­czy­ta­cie je jed­nym tchem! Nic oprócz mil­cze­nia – Mag­da­le­na Kne­dler Komi­sarz Anna Lin­dholm wyjeż­dża do Włoch, porzu­ca­jąc…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które umilą jesienne wieczory

Krót­kie dni i dłu­gie, ponu­re wie­czo­ry, deszcz za oknem, pierw­sze przy­mroz­ki… Jesien­na aura zazwy­czaj nie zachę­ca do wycho­dze­nia z domu. To czas, kie­dy popo­łu­dnia i wie­czo­ry chęt­niej spę­dza­my pod cie­płym kocem, z kub­kiem paru­ją­cej her­ba­ty…
Więcej