KsiążkiKultura

Vers-24 poleca: książki na długi weekend majowy

05m

  • Timur Ver­mes  “On wró­cił

Jest 2011 rok, Adolf Hitler powra­ca, w wyni­ku tajem­ni­czych oko­licz­no­ści poja­wia­jąc się gdzieś w cen­trum Ber­li­na. W cał­ko­wi­cie obcych sobie oko­licz­no­ściach, w świe­cie, gdzie zjed­no­czo­ny­mi Niem­ca­mi rzą­dzi Ange­la Mer­kel. Szyb­ko się w nim jed­nak odnaj­du­je – pod­bi­ja nie­miec­kie media, w któ­rych pro­wa­dzi wła­sny pro­gram, zdo­by­wa coraz więk­sze uzna­nie w oczach spo­łe­czeń­stwa, rosną jego wpły­wy poli­tycz­ne. “On wró­cił” w żad­nym stop­niu nie jest tanią pro­wo­ka­cją, lecz per­fek­cyj­ną, bły­sko­tli­wą paro­dią nie­miec­kie­go spo­łe­czeń­stwa, miej­sca­mi prze­za­baw­ną, a miej­sca­mi wywo­łu­ją­cą gorz­kie refleksje.

  • Oli­vier Magny “Zako­cha­ny w Paryżu”

To książ­ka, dzię­ki któ­rej odkry­jesz sto­li­cę Fran­cji na nowo. Cen­niej­sza niż wszyst­kie prze­wod­ni­ki razem wzię­te, peł­na zabaw­nych aneg­dot, bły­sko­tli­we­go humo­ru i cel­nych spo­strze­żeń, uka­zu­je Paryż okiem zako­cha­ne­go w nim Pary­ża­ni­na. Próż­no szu­kać tu wska­zó­wek tury­stycz­nych, w ich miej­sce znaj­dzie­my nato­miast wzmian­ki o kul­tu­rze, oby­cza­jo­wo­ści i  men­tal­no­ści miesz­kań­ców Mia­sta Miło­ści. Oli­vier Magny, jako bacz­ny obser­wa­tor rze­czy­wi­sto­ści trak­tu­je ją z przy­mru­że­niem oka, w spo­sób pełen gra­cji wyty­ka­jąc Fran­cu­zom ich przy­wa­ry i tym samym nie ujmu­jąc im ani kszty uro­ku. Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa przed kolej­ną wypra­wą nad Sekwanę!

02m

  • Ste­phen R. Covey “7 nawy­ków sku­tecz­ne­go działania”

Best­sel­ler, któ­ry w samych Sta­nach Zjed­no­czo­nych sprze­dał się w ilo­ści 10 mln egzem­pla­rzy, nazy­wa­ny biblią współ­cze­sne­go czło­wie­ka. Książ­ka Covey­’a nie jest kolej­nym typo­wym porad­ni­kiem o tech­ni­kach samo­roz­wo­ju, nie pro­po­nu­je szyb­kich roz­wią­zań, któ­re od razu dzia­ła­ją cuda. Zachę­ca nato­miast do cięż­kiej, czę­sto cza­so­chłon­nej pra­cy nad sobą, wyzna­cza­nia sobie celów i dąże­nia krok po kro­ku do ich reali­za­cji.  Zwra­ca uwa­gę na wie­le istot­nych kwe­stii, sta­no­wiąc nie­ja­ko krę­go­słup, pod­sta­wę do zmia­ny men­tal­no­ści i podej­ścia do życia. “7 nawy­ków” war­to nie tyl­ko prze­czy­tać, ale też spró­bo­wać wcie­lić w życie.

  • Chris Boh­ja­lian “Ruiny prze­szło­ści”

Ruiny prze­szło­ści” to nie­zwy­kle wcią­ga­ją­ca, trzy­ma­ją­ca w napię­ciu do ostat­niej stro­ny powieść, któ­rej akcja toczy się w malow­ni­czej Toska­nii, dwu­to­ro­wo w 1943 i 1955 roku, kie­dy to zosta­je popeł­nio­ny sze­reg tajem­ni­czych zbrod­ni. Nie jest to kla­sycz­ny kry­mi­nał, pro­wa­dzo­ne śledz­two sta­no­wi jedy­nie tło do roz­wa­żań nad tym, jak dale­ko mogą posu­nąć się ludzie w eks­tre­mal­nych sytu­acjach, jak dale­ko się­ga ich opor­tu­nizm, czy wszyst­ko da się wytłu­ma­czyć dobrem. Powieść napi­sa­na z dba­ło­ścią o naj­mniej­szy szcze­gół, wie­lo­wy­mia­ro­wa, nie­jed­no­znacz­na. Do prze­czy­ta­nia jed­nym tchem!

  • Gre­at Adven­tu­res: Expe­rien­ce the World at its Bre­ath­ta­king Best”

Album zabie­ra­ją­cy nas w podróż dooko­ła świa­ta, zachwy­ca pięk­ny­mi zdję­cia­mi z naj­dal­szych zakąt­ków kuli ziem­skiej, inspi­ru­je do podej­mo­wa­nia nowych podróż­ni­czych wyzwań. Zaczy­na­jąc od spły­wu kaja­ko­we­go z orka­mi w Kana­dzie i prze­jażdż­ce rowe­ro­wej po dro­gach Wiet­na­mu, a koń­cząc na wspi­nacz­ce na szczyt Mount Eve­rest. Pro­po­zy­cja zarów­no dla praw­dzi­wych poszu­ki­wa­czy przy­gód, jak i osób, któ­re wolą poczy­tać o nich w domo­wym zaci­szu z kub­kiem gorą­cej kawy z dłoni.

04m

Tekst/zdjęcia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

Te książki pomogą Ci odnaleźć wewnętrzne szczęście 

Oso­bi­ste pro­ble­my nawar­stwia­ją się, tra­ci­my sens życia i zatra­ca­my się w nega­tyw­nych myślach… Brzmi zna­jo­mo? To doty­czy wie­lu z nas, szcze­gól­nie gdy świat dosłow­nie zmie­nia się na naszych oczach. Odczu­wa­my lęk przed tym co będzie…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapominamy…
Więcej