KsiążkiKultura

Vers-24 czyta, czyli krótko o tym co czytamy…

_mg_0196

Szu­ka­cie cie­ka­wej lek­tu­ry na nad­cho­dzą­ce dłu­gie, listo­pa­do­we wie­czo­ry? Zachę­ca­my Was do zapo­zna­nia się z pozy­cja­mi poni­żej. Gwa­ran­tu­je­my, że prze­czy­ta­cie je jed­nym tchem!

Nic oprócz mil­cze­nia - Mag­da­le­na Kne­dler

Komi­sarz Anna Lin­dholm wyjeż­dża do Włoch, porzu­ca­jąc bli­skich. Chce skryć się przed świa­tem wśród wąskich uli­czek i kana­łów Wene­cji. Jed­nak nie tyl­ko wspo­mnie­nia nie pozwa­la­ją jej odpo­cząć… W dniu roz­po­czę­cia kar­na­wa­łu Anna znaj­du­je cia­ło tajem­ni­cze­go gon­do­lie­ra. Jego strój i maska wyraź­nie nie pasu­ją do sie­bie… Czyż­by mor­der­ca chciał w ten spo­sób coś prze­ka­zać? W Annie odzy­wa się poli­cyj­ny instynkt, któ­ry wplą­tu­je ją w śledz­two pro­wa­dzo­ne przez pocią­ga­ją­ce­go com­mis­sa­rio, Anto­nia Val­le­go. Szyb­ko oka­zu­je się, że spra­wa doty­czy wię­cej niż jed­nej zbrod­ni, a uwi­kła­ni są w nią człon­ko­wie potęż­nych i zamoż­nych wenec­kich rodzin….

_mg_0194

Cień suł­ta­naMaria Paszyń­ska

Jest rok 1566. Sulej­man Pra­wo­daw­ca wyru­sza na kolej­ną wypra­wę prze­ciw­ko Habs­bur­gom. Kam­pa­nia ma być uko­ro­no­wa­niem jego rzą­dów, osta­tecz­nym zwy­cię­stwem Impe­rium Osmań­skie­go nad chrze­ści­jań­ską Euro­pą. Na dro­dze sta­je mu Niko­la Sub­icz Żriń­ski, dowód­ca nie­wiel­kiej twier­dzy Szi­ge­tvar. Nie­spo­dzie­wa­nie jed­nak suł­tan Sulej­man umie­ra, a wiel­ki wezyr Meh­med Pasza Sokol­lu posta­na­wia zata­ić ten fakt przed woj­skiem, aby nie dopu­ścić do roz­pa­du Impe­rium Osmań­skie­go…
Napi­sa­na z roz­ma­chem, nie­zwy­kle pla­stycz­na, pory­wa­ją­ca opo­wieść. Uda­ne połą­cze­nie histo­rii i fik­cji lite­rac­kiej, w któ­rej na tle wiel­kiej poli­ty­ki, intryg, spi­sków, zdrad, zama­chów i bru­tal­nej wal­ki o wła­dzę roz­gry­wa­ją się ludz­kie dra­ma­ty: miłość prze­pla­ta się z lękiem, a z uśpie­nia budzą się demo­ny uczuć z prze­szło­ści.

Sta­cja Jagod­no. Ser­ce z bibu­łyKaro­li­na Wil­czyń­ska

Jadwi­ga po stra­cie męża musi sama zająć się wycho­wa­niem piąt­ki dzie­ci i utrzy­ma­niem domu. Pocie­sze­nie znaj­du­je w małych przy­jem­no­ściach: two­rzy pięk­ne róże z bibu­ły. Za namo­wą kobiet spo­ty­ka­ją­cych się w dwor­ku zapi­su­je się na kurs flo­ry­stycz­ny. Czy uda jej się zre­ali­zo­wać marze­nia i odna­leźć spo­kój? Jesz­cze raz odwiedź z nami uro­kli­we Jagod­no i prze­ko­naj się, jak poto­czy­ły się losy jego boha­te­rów… Czy po powro­cie Łukasz zdra­dzi Tama­rze swój sekret? Jak roz­wi­nie się rela­cja dok­tor Ewy z ojcem Łuka­sza?
Sagę Karo­li­ny Wil­czyń­skiej poko­cha­ło już mnó­stwo czy­tel­ni­czek. Jagod­no cze­ka na każ­dą kobie­tę, bo każ­da może odna­leźć w jego boha­ter­kach cząst­kę sie­bie.

_mg_0184

Przez pół świa­ta. Mama z synem w podró­żyHan­na Bau­ta

Jak za pomo­cą koko­sa wycza­ro­wać męż­czy­znę ide­al­ne­go? Dla­cze­go w Chi­nach nie wol­no wska­zy­wać niko­go pałecz­ka­mi? Co zro­bić, kie­dy w zatło­czo­nym auto­bu­sie dziec­ko woła, że chce siku? Jak skoń­czy się spo­tka­nie z prze­ra­ża­ją­cą mor­der­czy­nią moty­li, i co takie­go Czar­na Woł­ga robi w male­zyj­skim Ipoh?

Tyl­ko we dwo­je – Han­na Bau­ta wraz ze swo­im syn­kiem Ber­nar­dem uda­ła się w czte­ro­mie­sięcz­ną wypra­wę po egzo­tycz­nych kra­jach Afry­ki i Azji. Owo­cem ich wędrów­ki jest książ­ka, sta­no­wią­ca fascy­nu­ją­cy opis podró­ży, któ­ra na pierw­szy rzut oka wyda­je się nie­moż­li­wa do zre­ali­zo­wa­nia. Oprócz histo­rii nie­zwy­kłych miejsc odwie­dza­nych przez nie­tu­zin­ko­wych podróż­ni­ków i opo­wie­ści o ludziach, któ­rych napo­ty­ka­li na swo­jej dro­dze, znaj­dzie­my w niej tak­że prak­tycz­ne pora­dy doty­czą­ce podró­żo­wa­nia z małym dziec­kiem.

_mg_0206

SynPhi­lipp Mey­er

Syn Phi­lip­pa Mey­era to epic­ka, napi­sa­na z roz­ma­chem powieść o ame­ry­kań­skim Zacho­dzie. Wie­lo­po­ko­le­nio­wa saga o losach dum­nej i nie­złom­nej tek­sań­skiej rodzi­ny McCul­lo­ughów – od cza­sów XIX-wiecz­nych najaz­dów Koman­czów do XX-wiecz­ne­go boomu naf­to­we­go – dla któ­rej naj­waż­niej­szą war­to­ścią jest zie­mia i honor. To tak­że książ­ka nie­po­ko­ją­ca i dzia­ła­ją­ca na wyobraź­nię. Bez wąt­pie­nia moż­na powie­dzieć, że jest arcy­dzie­łem i kon­ty­nu­acją naj­lep­szej tra­dy­cji ame­ry­kań­skie­go kano­nu – nie­za­po­mnia­na powieść łączą­ca pisar­ską spraw­ność Larry’ego McMurtry’ego z ostro­ścią wyra­zu Cor­ma­ca McCarthy’ego. Na pod­sta­wie powie­ści nagry­wa­ny jest serial, w któ­rym głów­ną rolę gra Pier­ce Bro­snan.

Tek­st i wybór ksią­żek: Wydaw­nic­two Czwar­ta Stro­na
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KsiążkiKultura

Książki - wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek Co to jest „syn­drom Bul­ler­byn”? Jak doga­dać się z…
Więcej
KsiążkiKultura

Ciekawe książki na weekend cz.2

Oto książ­ko­we pro­po­zy­cje od redak­cji VERS-24 na zbli­ża­ją­cą się wio­snę. To ide­al­ny czas by zre­lak­so­wać się z dobrą książ­ką i kub­kiem kawy w ręku. Poznaj nasze pro­po­zy­cje:  “Sekret­ne życie arab­skich kobiet” Kathe­ri­ne Zoepf – Kathe­ri­ne…
Więcej
KsiążkiKultura

Vers-24 poleca: książkowe nowości

Kolej­ny tydzień, kolej­ne cie­ka­we pozy­cje książ­ko­we, do któ­rych war­to zaj­rzeć w leni­wy, jesien­ny week­end. W naszym zesta­wie­niu każ­dy znaj­dzie coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie: zaczy­na­jąc od jed­nej z naj­cie­kaw­szych bio­gra­fii, przez mro­żą­ce krew w żyłach kry­mi­na­ły,…
Więcej