KsiążkiKultura

Biografie, które warto przeczytać

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Jakie zale­ty ma czy­ta­nie ksią­żek, nie trze­ba mówić tym, któ­rzy zawsze mają przy sobie swój elek­tro­nicz­ny czyt­nik e‑booków lub tra­dy­cyj­ną papie­ro­wą wer­sję książ­ki. To przede wszyst­kim chwi­la relak­su, w któ­rym może­my prze­nieść się do innej rze­czy­wi­sto­ści, zapo­mi­na­jąc o codzien­nych pro­ble­mach. Każ­dy ma swój pre­fe­ro­wa­ny gatu­nek lub kil­ka tema­tów, któ­re inte­re­su­ją go bar­dziej. Przed­sta­wia­li­śmy Wam nasze ulu­bio­ne książ­ki, czas na ran­king bio­gra­fii, któ­re zawie­ra­ją histo­rie zna­nych osób, ich ścież­kę karie­ry, a tak­że stro­nę pry­wat­ną, pozwa­la­ją­ce zapo­znać się bli­żej z posta­cią i czę­sto spoj­rzeć na nią z zupeł­nie innej stro­ny. To tak­że lek­cja histo­rii i źró­dło inspi­ra­cji od ludzi suk­ce­su, o tak róż­nych życio­wych przy­go­dach, któ­re poja­wi­ły się na prze­strze­ni lat, inspi­ru­jąc i zosta­jąc w naszej pamię­ci trwa­ły ślad. Zaczy­na­my:

7e9f9bcecb27b1a108a54c4581e02a71

1. Ocza­ro­wa­nie. Życie Audrey Hep­burn. Donald Spo­to. Kla­sy­ka, książ­ka dla każ­dej fan­ki Śnia­da­nia u Tif­fa­ne­go i legen­dar­ne­go zdję­cia Audrey w czar­nej kre­acji Given­chy, per­łach, fif­ką z papie­ro­sem, spo­glą­da­ją­cą na nas spod swo­ich dłu­gich rzęs. Życie aktor­ki to nie tyl­ko roz­da­nie Osca­rów, podró­żo­wa­nie po świe­cie i pozo­wa­nie do zdjęć, to tak­że woj­na i głód, któ­rej doświad­czy­ła w dzie­ciń­stwie, któ­rej kon­se­kwen­cje wpły­nę­ły na jej doro­słe życiu. Audrey po zakoń­cze­niu karie­ry aktor­skiej wspie­ra­ła orga­ni­za­cje cha­ry­ta­tyw­ne i odwie­dza­ła kra­je trze­cie­go świa­ta, nio­sąc pomoc potrze­bu­ją­cym. Była odda­ną mat­ką, a macie­rzyń­stwo było naj­wyż­szym celem w jej życiu, zaraz po tym, kie­dy zbyt wyso­ki wzrost i pro­ble­my zdro­wot­ne nie pozwo­li­ły na karie­rę balet­ni­cy, o któ­rej zawsze marzy­ła.

moje-zycie-i-dzielo-b-iext22017336

2. Moje Życie moje dzie­ło. Hen­ry Ford. Auto­bio­gra­fia zało­ży­cie­la mar­ki Ford Motor Com­pa­ny, przy­ja­cie­la Hitle­ra, któ­ry na każ­de jego uro­dzi­ny wrę­czał mu czek na 100 tysię­cy marek, a Adolf Hitler odzna­czył go orde­rem III Rze­szy. Książ­ka tego popu­lar­ne­go ame­ry­kań­skie­go prze­my­słow­ca wpra­wia w zdu­mie­nie i pozwa­la spoj­rzeć z dystan­sem na współ­cze­sny biz­nes.

Tak zawsze bywa z mądry­mi ludź­mi – tacy są mądrzy i prak­tycz­ni, że zawsze wie­dzą jak naj­do­kład­niej, dla­cze­go coś nie da się zro­bić”

Pew­ne­go dnia gru­pa tzw. inte­lek­tu­ali­stów posta­no­wi­ła napięt­no­wać For­da jako “igno­ran­ta”. Twier­dzi­li, że tak napraw­dę nie­wie­le wie­dział. Ford zapro­sił ich do swo­je­go biu­ra i kazał im zada­wać jakie chcą pyta­nia, a on na nie odpo­wie. Zebrał się zespół naj­bar­dziej wpły­wo­wych prze­my­słow­ców i zaczął zada­wać mu pyta­nia. Ford słu­chał ich pytań i gdy skoń­czy­li, się­gnął po kil­ka tele­fo­nów znaj­du­ją­cych się na jego biur­ku, zadzwo­nił do swo­ich inte­li­gent­nych asy­sten­tów i popro­sił ich o danie zespo­ło­wi odpo­wie­dzi, któ­rej ocze­ki­wa­no. Zakoń­czył spo­tka­nie mówiąc, że lepiej zatrud­nić mądrych, wykształ­co­nych ludzi, by uzy­skać od nich odpo­wie­dzi, a swój umysł zaan­ga­żo­wać do wyko­ny­wa­nia waż­niej­szych zadań. Takich zadań, jak “myśle­nie”.

zaryzykuj-zrob-to-lekcja-zycia-b-iext3589779

 3. Zary­zy­kuj- zrób to! Lek­cja życia. Richard Bran­son
Bry­tyj­ski przed­się­bior­ca, któ­re­go mają­tek wyce­nia­ny jest na 5 miliar­dów dola­rów, zało­ży­ciel obej­mu­ją­cych ponad 400 firm Vir­gin Gro­up, jako pierw­szy czło­wiek poko­nał Oce­an Spo­koj­ny i Atlan­tyc­ki uno­sząc się w balo­nie napę­dza­nym gorą­cym powie­trzem. Bran­son powie­dział kie­dyś: „zawsze pra­gną­łem żyć peł­nią życia”- urze­czy­wist­nił swo­je marze­nia, w swo­jej książ­ce dzie­li się spo­strze­że­nia­mi i wska­zów­ka­mi czło­wie­ka suk­ce­su. Sprawdź­cie jak roz­po­czę­ła się jego przy­go­da i jak powsta­ła fir­ma, któ­ra dla Bry­tyj­czy­ków jest jed­ną z naj­bar­dziej god­nych zaufa­nia marek, sym­bo­lem suk­ce­su i żywy dowód na to, że chcieć to móc.

470316-2-1-5-neil-strauss-motley-crue-brud-wyznania-gwiazd-rocka-ciesznccych-sino-najgorsznc-szzawnc

4. Mötley Crue- Brud. Wyzna­nia gwiazd roc­ka cie­szą­cych się naj­gor­szą sła­wą.
Książ­ka, któ­ra wywo­ła szum i zamie­sza­nie w ame­ry­kań­skich mediach, to zbiór histo­rii człon­ków zespo­łu, któ­rzy z odpo­wied­nim dystan­sem i bez prze­sad­ne­go wybie­la­nia się, opo­wia­da­ją o swo­im z pew­no­ścią inte­re­su­ją­cym życiu. To lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa, nie tyl­ko dla fanów zespo­łu, ale dla każ­de­go ku roz­ryw­ce, a może nawet ku prze­stro­dze. Wcią­ga­ją­ca, szcze­ra i kon­tro­wer­syj­na, god­na pole­ce­nia bio­gra­fia gwiazd roc­ka.

Bez wąt­pie­nia, ta książ­ka to naj­bar­dziej szcze­gó­ło­wy i szcze­ry obraz roc­ko­wej sła­wy ze wszyst­ki­mi ucie­cha­mi i nie­bez­pie­czeń­stwa­mi, któ­re się z nią wią­żą. Skraj­nie odra­ża­ją­ca i cał­ko­wi­cie wcią­ga­ją­ca” – Joe Levy, Rol­ling Sto­ne

Otwórz na dowol­nej stro­nie i zawsze znaj­dziesz histo­rię, któ­rej nie zapo­mnisz”- New York Times.

554d4559088ce00ee139a6170e7cb3002ac2 

5. Fri­da. Życie i twór­czość Fri­dy Kah­lo. Hay­den Her­re­ra
Histo­ria peł­nej pasji kobie­ty, któ­ra w sku­tek wypad­ku samo­cho­do­we­go w dzie­ciń­stwie bory­ka­ła się z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi do koń­ca życia. Mek­sy­kań­ska malar­ka, uro­dzi­ła się 6 lip­ca 1907 roku, cho­ciaż zawsze mówi­ła, że był to 7 lip­ca 1910- chcia­ła być utoż­sa­mia­na z naro­dzi­na­mi nowe­go Mek­sy­ku, któ­re­go histo­rię datu­ję się wła­śnie na ten rok. Fri­da two­rzy­ła głów­nie auto­por­tre­ty, na któ­rych przed­sta­wia­ła ból i cier­pie­nie, nawią­zu­ją­ca do kul­tu­ry Mek­sy­ku i Indian. Mimo losu jaki ją spo­tkał, nie prze­sta­ła wie­rzyć w swo­je ide­ały i do koń­ca życia z pasją two­rzy­ła swo­je dzie­ła. Jej życie to fascy­nu­ją­ca i jed­no­cze­śnie tra­gicz­na histo­ria, któ­rą war­to znać.

andy-warhol-zycie-i-smierc-b-iext6813485

6. Andy War­hol. Życie i śmierć. Vic­tor Boc­kirs
Ta książ­ka, to wcią­ga­ją­ca bio­gra­fia mala­rza, któ­ry stał się naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym, a przez to naj­sław­niej­szym ame­ry­kań­skim arty­stą- pre­kur­so­rem popar­tu. W swo­ich pra­cach uży­wał tech­ni­ki seri­gra­fii, kom­po­nu­jąc w ten spo­sób pro­ste wzo­ry i kon­tra­stu­ją­ce kolo­ry, przed­sta­wia­jąc przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku, foto­gra­fie zna­nych osób czy slo­ga­ny rekla­mo­we. Jego obra­zy to powie­la­ne pusz­ki Coca-Coli, zupy pomi­do­ro­we Cam­pel­la, a tak­że maki i bana­ny. Sto­so­wa­na przez nie­go tech­ni­ka pozwa­la­ła mu na repro­duk­cję por­tre­tów zna­nych gwiazd m.in. Mari­lyn Mon­roe, Elvi­sa Pre­sleya czy Eli­za­beth Tay­lor. Począt­ko­wo jego pra­ce uzna­wa­ne były za kicz, dziś wysta­wia­ne są w gale­riach sztu­ki na całym świe­cie. Andy War­hol pro­wo­ko­wał nie tyl­ko jako arty­sta, jego życie pry­wat­ne to histo­ria nie­śmia­łe­go i zamknię­te­go w sobie czło­wie­ka, któ­ry przy­cią­gał arty­stów z Nowe­go Jor­ku. Dziś jest iko­ną dla znacz­nie szer­sze­go gro­na, któ­re fascy­nu­je jego ory­gi­nal­ność i talent.

789157bf00297e13c8e88be7b1cbd50c

7. Pry­wat­ne życie Alber­ta Ein­ste­ina
Nie zdał pierw­szych egza­mi­nów na stu­dia, a po ich ukoń­cze­niu cięż­ko było mu zna­leźć sta­łą pra­cę… Albert Ein­ste­in i tak był geniu­szem.

Angiel­skie wyda­nie książ­ki z roku 1993 wywo­ła­ło poru­sze­nie w inte­lek­tu­al­nym śro­do­wi­sku, sta­jąc się świa­to­wym best­sel­le­rem. Książ­ka uka­zu­je nie tyl­ko geniusz naukow­ca, wykre­owa­ne­go na świę­te­go geniu­sza XX wie­ku, ale tak­że jego życie pry­wat­ne. Po tym jak zosta­ła udo­stęp­nio­na pry­wat­na kore­spon­den­cja, gdzie znaj­do­wa­ły się m.in. listy pisa­ne do pierw­szej żony, świat poznał ludz­ką stro­nę Ein­ste­ina, któ­ry tar­ga­ny uczu­cia­mi, nie mógł pora­dzić mu sobie ze skom­pli­ko­wa­ną sytu­acją ser­co­wą, sta­ra­jąc się zna­leźć szczę­ście.

 Przy­jem­nej lek­tu­ry!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KsiążkiKultura

Te książki pomogą Ci odnaleźć wewnętrzne szczęście 

Oso­bi­ste pro­ble­my nawar­stwia­ją się, tra­ci­my sens życia i zatra­ca­my się w nega­tyw­nych myślach… Brzmi zna­jo­mo? To doty­czy wie­lu z nas, szcze­gól­nie gdy świat dosłow­nie zmie­nia się na naszych oczach. Odczu­wa­my lęk przed tym co będzie…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapo­mi­na­my…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *