Vers-24 czyta, czyli krótko o tym co czytamy…

Wieczory są coraz dłuższe, na zewnątrz jest coraz zimniej… Nadszedł czas kiedy najchętniej sięgamy po książki. Kiedy za oknem sypie pierwszy śnieg, nie ma nic przyjemniejszego niż dobra lektura przy palącym się kominku. Jeżeli poszukujecie dobrej książki do czytania podczas nadchodzących wieczorów, zachęcamy Was do zapoznania się z pozycjami, które polecają nasze redaktorki. Zobaczcie co czyta redakcja Vers-24!

Modnie i stylowo - Love, style, life, Salinger biografia

  • Mod­nie i sty­lo­wo – Love, sty­le, life

Oso­bom, któ­re dobrze orien­tu­ją się w świe­cie mody, Garan­ce Dore nie trze­ba przed­sta­wiać. Ta słyn­na fran­cu­ska blo­ger­ka wyda­ła nie­daw­no swo­ją pierw­szą, dłu­go wycze­ki­wa­ną książ­kę „Love, sty­le, life”. Mimo że tema­ty­ka książ­ki obra­ca się gene­ral­nie wokół mody, autor­ka poru­sza rów­nież głęb­sze kwe­stie jak miłość, czy pięk­no a tak­że szu­ka odpo­wie­dzi na pyta­nia, któ­re zada­ją sobie fashio­ni­ści na całym świe­cie. Świet­na lek­tu­ra nie tyl­ko dla osób zafa­scy­no­wa­nych modą, ale rów­nież dla tych, któ­rzy chcą popa­trzeć przez chwi­lę na świat ocza­mi eks­per­ta modo­we­go oraz zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie „Co spra­wia, że czło­wiek czu­je się pięk­ny”.

Modnie i stylowo - Love, style, life, Salinger biografia

  • Mod­nie i prak­tycz­nie – How to Set up & Run a Fashion Label 2nd edi­tion

Dla tych, któ­rzy ten jesien­ny czas pra­gną wyko­rzy­stać poży­tecz­nie, bądź pla­nu­ją zało­żyć wła­sną dzia­łal­ność zwią­za­ną z modą. Świet­ny prze­wod­nik, traf­ne wska­zów­ki i pora­dy. Duży nacisk poło­żo­ny jest na aspekt biz­ne­so­wy, począw­szy od mar­ke­tin­gu, aż po PR. Nawet jeże­li nie masz pomy­słu na wła­sną fir­mę, war­to się­gnąć po tę pozy­cję. Może zain­spi­ru­je Cię do stwo­rze­nia cie­ka­we­go pro­jek­tu.

 Modnie i stylowo - Love, style, life, Salinger biografia

  • Mod­nie i smacz­nie – Women, Food and God: An Une­xpec­ted Path to Almost Eve­ry­thing

Z tej książ­ki może­my dowie­dzieć się wszyst­kie­go na temat tego, w jaki spo­sób to co jemy o nas świad­czy. Nie­zwy­kle zilu­stro­wa­ny zwią­zek mię­dzy naszy­mi poglą­da­mi i prze­ko­na­nia­mi życio­wy­mi a codzien­ny­mi posił­ka­mi. Autor­ka opi­su­je w jaki spo­sób emo­cje wpły­wa­ją na to co spo­ży­wa­my i jakie to ma skut­ki. Coś nowe­go i odkryw­cze­go. Jest to książ­ka o jedze­niu, ale nie o die­tach, czy ogra­ni­cze­niach. Książ­ka, któ­ra przed­sta­wia jedze­nie jako coś pięk­ne­go, nie­od­łącz­ny ele­ment życia każ­de­go z nas, potra­fią­cy powie­dzieć o nas samych wię­cej niż moż­na by się tego spo­dzie­wać.

  • Roman­tycz­nie i melan­cho­lij­nie – Gift from the Sea

Jest to naj­słyn­niej­sza powieść Anne Mor­row Lind­bergh. Napi­sa­na w per­fek­cyj­ny spo­sób książ­ka, jest lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą dla każ­de­go wiel­bi­cie­la lite­ra­tu­ry. Autor­ka zawar­ła w niej prze­my­śle­nia na temat mło­do­ści, wie­ku, miło­ści, mał­żeń­stwa, spo­ko­ju, czy samot­no­ści. Zasta­na­wia się nad życiem, nad tym, cze­go doświad­cza każ­dy z nas, kreu­jąc do swo­jej ana­li­zy mał­żeń­stwo spę­dza­ją­ce waka­cje nad morzem. Być może powieść ta pozwo­li Wam spoj­rzeć na Wasze wła­sne życie z innej per­spek­ty­wy, odnaj­dzie­cie w boha­te­rach sie­bie, lub po pro­stu odbie­rze­cie ją wyłącz­nie jako dobrze napi­sa­ną książ­kę. W każ­dym razie, się­gnąć po nią powi­nien każ­dy, poza tym, kto nie chciał­by się teraz prze­nieść… nad morze? Nawet jeże­li cho­dzi tyl­ko o morze opi­sa­ne na kart­kach książ­ki.

 Modnie i stylowo - Love, style, life, Salinger biografia

  • Pięk­nie i praw­dzi­wie – J.D. Salin­ger, Bio­gra­fia

Nie­zwy­kły pisarz, autor ponad­cza­so­we­go dzie­ła „Buszu­ją­cy w zbo­żu” – J.D. Salin­ger. Dzię­ki Ken­ne­tho­wi Sla­ven­skie­mu mamy oka­zję przyj­rzeć się bli­żej temu wyjąt­ko­we­mu czło­wie­ko­wi. Bio­gr­fia bazu­je tyl­ko i wyłącz­nie na wia­ry­god­nych infor­ma­cjach, wywia­dach prze­pro­wa­dzo­nych z pisa­rzem, czy nawet listach. Zawie­ra połą­cze­nie obra­zu życia arty­sty z ana­li­zą jego dzieł, co pozwa­la czy­tel­ni­ko­wi na zauwa­że­nie powią­zań mię­dzy wyda­rze­nia­mi z życia Salin­ge­ra a jego twór­czo­ścią. Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla każ­de­go wiel­bi­cie­la ame­ry­kań­skie­go pisa­rza.

Tekst/zdjęcia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy