Książki

Vers-24 czyta, czyli krótko o tym co czytamy…

Wieczory są coraz dłuższe, na zewnątrz jest coraz zimniej… Nadszedł czas kiedy najchętniej sięgamy po książki. Kiedy za oknem sypie pierwszy śnieg, nie ma nic przyjemniejszego niż dobra lektura przy palącym się kominku. Jeżeli poszukujecie dobrej książki do czytania podczas nadchodzących wieczorów, zachęcamy Was do zapoznania się z pozycjami, które polecają nasze redaktorki. Zobaczcie co czyta redakcja Vers-24!

Modnie i stylowo - Love, style, life, Salinger biografia

 • Mod­nie i sty­lo­wo – Love, sty­le, life

Oso­bom, któ­re dobrze orien­tu­ją się w świe­cie mody, Garan­ce Dore nie trze­ba przed­sta­wiać. Ta słyn­na fran­cu­ska blo­ger­ka wyda­ła nie­daw­no swo­ją pierw­szą, dłu­go wycze­ki­wa­ną książ­kę „Love, sty­le, life”. Mimo że tema­ty­ka książ­ki obra­ca się gene­ral­nie wokół mody, autor­ka poru­sza rów­nież głęb­sze kwe­stie jak miłość, czy pięk­no a tak­że szu­ka odpo­wie­dzi na pyta­nia, któ­re zada­ją sobie fashio­ni­ści na całym świe­cie. Świet­na lek­tu­ra nie tyl­ko dla osób zafa­scy­no­wa­nych modą, ale rów­nież dla tych, któ­rzy chcą popa­trzeć przez chwi­lę na świat ocza­mi eks­per­ta modo­we­go oraz zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie „Co spra­wia, że czło­wiek czu­je się piękny”.

Modnie i stylowo - Love, style, life, Salinger biografia

 • Mod­nie i prak­tycz­nie – How to Set up & Run a Fashion Label 2nd edition

Dla tych, któ­rzy ten jesien­ny czas pra­gną wyko­rzy­stać poży­tecz­nie, bądź pla­nu­ją zało­żyć wła­sną dzia­łal­ność zwią­za­ną z modą. Świet­ny prze­wod­nik, traf­ne wska­zów­ki i pora­dy. Duży nacisk poło­żo­ny jest na aspekt biz­ne­so­wy, począw­szy od mar­ke­tin­gu, aż po PR. Nawet jeże­li nie masz pomy­słu na wła­sną fir­mę, war­to się­gnąć po tę pozy­cję. Może zain­spi­ru­je Cię do stwo­rze­nia cie­ka­we­go projektu.

 Modnie i stylowo - Love, style, life, Salinger biografia

 • Mod­nie i smacz­nie – Women, Food and God: An Une­xpec­ted Path to Almost Everything

Z tej książ­ki może­my dowie­dzieć się wszyst­kie­go na temat tego, w jaki spo­sób to co jemy o nas świad­czy. Nie­zwy­kle zilu­stro­wa­ny zwią­zek mię­dzy naszy­mi poglą­da­mi i prze­ko­na­nia­mi życio­wy­mi a codzien­ny­mi posił­ka­mi. Autor­ka opi­su­je w jaki spo­sób emo­cje wpły­wa­ją na to co spo­ży­wa­my i jakie to ma skut­ki. Coś nowe­go i odkryw­cze­go. Jest to książ­ka o jedze­niu, ale nie o die­tach, czy ogra­ni­cze­niach. Książ­ka, któ­ra przed­sta­wia jedze­nie jako coś pięk­ne­go, nie­od­łącz­ny ele­ment życia każ­de­go z nas, potra­fią­cy powie­dzieć o nas samych wię­cej niż moż­na by się tego spodziewać.

 • Roman­tycz­nie i melan­cho­lij­nie – Gift from the Sea

Jest to naj­słyn­niej­sza powieść Anne Mor­row Lind­bergh. Napi­sa­na w per­fek­cyj­ny spo­sób książ­ka, jest lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą dla każ­de­go wiel­bi­cie­la lite­ra­tu­ry. Autor­ka zawar­ła w niej prze­my­śle­nia na temat mło­do­ści, wie­ku, miło­ści, mał­żeń­stwa, spo­ko­ju, czy samot­no­ści. Zasta­na­wia się nad życiem, nad tym, cze­go doświad­cza każ­dy z nas, kreu­jąc do swo­jej ana­li­zy mał­żeń­stwo spę­dza­ją­ce waka­cje nad morzem. Być może powieść ta pozwo­li Wam spoj­rzeć na Wasze wła­sne życie z innej per­spek­ty­wy, odnaj­dzie­cie w boha­te­rach sie­bie, lub po pro­stu odbie­rze­cie ją wyłącz­nie jako dobrze napi­sa­ną książ­kę. W każ­dym razie, się­gnąć po nią powi­nien każ­dy, poza tym, kto nie chciał­by się teraz prze­nieść… nad morze? Nawet jeże­li cho­dzi tyl­ko o morze opi­sa­ne na kart­kach książki.

 Modnie i stylowo - Love, style, life, Salinger biografia

 • Pięk­nie i praw­dzi­wie – J.D. Salin­ger, Biografia

Nie­zwy­kły pisarz, autor ponad­cza­so­we­go dzie­ła „Buszu­ją­cy w zbo­żu” – J.D. Salin­ger. Dzię­ki Ken­ne­tho­wi Sla­ven­skie­mu mamy oka­zję przyj­rzeć się bli­żej temu wyjąt­ko­we­mu czło­wie­ko­wi. Bio­gr­fia bazu­je tyl­ko i wyłącz­nie na wia­ry­god­nych infor­ma­cjach, wywia­dach prze­pro­wa­dzo­nych z pisa­rzem, czy nawet listach. Zawie­ra połą­cze­nie obra­zu życia arty­sty z ana­li­zą jego dzieł, co pozwa­la czy­tel­ni­ko­wi na zauwa­że­nie powią­zań mię­dzy wyda­rze­nia­mi z życia Salin­ge­ra a jego twór­czo­ścią. Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla każ­de­go wiel­bi­cie­la ame­ry­kań­skie­go pisarza.

Tekst/zdjęcia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  KsiążkiKultura

  Te książki pomogą Ci odnaleźć wewnętrzne szczęście 

  Oso­bi­ste pro­ble­my nawar­stwia­ją się, tra­ci­my sens życia i zatra­ca­my się w nega­tyw­nych myślach… Brzmi zna­jo­mo? To doty­czy wie­lu z nas, szcze­gól­nie gdy świat dosłow­nie zmie­nia się na naszych oczach. Odczu­wa­my lęk przed tym co będzie…
  Więcej
  KsiążkiKultura

  Książki, które Cię zainspirują

  Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…
  Więcej
  KsiążkiKultura

  Książki, które warto przeczytać

  Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapominamy…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *