KsiążkiModa

Wyjść poza sieć. Blogerzy piszą książki, część I: Moda

Pisanie to sztuka. Można oczywiście zastanawiać się, czy w dzisiejszych czasach ono wciąż nią jest. Każdy może przecież to robić – choć skutki są różne. My przyglądamy się temu, co stworzyły internetowe wyrocznie. Na pierwszy ogień idą blogerki modowe.

slow-fashion-modowa-rewolucja-b-iext31624230

Joan­na Glo­ga­za „Slow Fashion. Modo­wa rewo­lu­cja”. Face­bo­ok: > 30 tys. polu­bień, Insta­gram: 12 tys. obser­wu­ją­cych

Zna­na jako Sty­le­Dig­ger Glo­ga­za mówi: Zwol­nij, moda to nie wyścig, moda to ty. Sama prze­szła na modo­wy detoks, opróż­ni­ła sza­fę, wyrzu­ci­ła listę „must have” i zaczę­ła… myśleć. Dziś uczy, jak odna­leźć sie­bie i poka­zać to świa­tu. W wyda­nej nie tak daw­no książ­ce prze­ko­nu­je, że mniej napraw­dę zna­czy wię­cej. Mimo że kie­ru­nek slow raz jest mod­ny (sic!), raz nie, to Glo­go­zie moż­na i war­to zaufać.  Sama prze­cież poko­na­ła krę­tą dro­gą, wycho­dząc na pro­stą.

f3d7e9a34a

Kata­rzy­na Tusk „Ele­men­tarz sty­lu”, Face­bo­ok: > 130 tys. polu­bień, Insta­gram: 108 tys. obser­wu­ją­cych

O Tusk moż­na powie­dzieć wszyst­ko, co… dobre. Nie wszyst­kim musi się podo­bać jej wywa­żo­ny styl, ale ten podo­ba się wie­lu. Licz­by nie kła­mią, do tego dziew­czy­na ma nie­złe pió­ro. Niko­go więc nie zdzi­wi­ło, gdy gruch­nę­ła wia­do­mość, że wyda­je książ­kę. Pod wła­snym nazwi­skiem i z tytu­łem „Ele­men­tarz sty­lu” – we współ­pra­cy z sza­no­wa­nym wydaw­nic­twem Znak. Pięk­na okład­ka dała nadzie­ję na pięk­ne wnę­trze… I choć moż­na było spo­dzie­wać się cze­goś wię­cej, to Tusk u tak wyprze­dza kole­żan­ki. Nie narzu­ca zda­nia, pro­wa­dzi za rękę, prze­ka­zu­jąc ele­men­tar­ną wie­dzę. O to też cho­dzi – „first things… first”, w modzie i w życiu.

Radzka-radzi-Tobie-dobrze-w-tym-2

Mag­da­le­na Kano­niak „Radz­ka Radzi”, Face­bo­ok: > 30 tys., Insta­gram: > 40 tys. obser­wu­ją­cych, YT: > 58 tys. sub­skry­ben­tów

To, co nosisz mówi o tobie wię­cej niż myślisz. A popu­lar­na Radz­ka wyglą­da na kipią­cą ener­gią, szczę­śli­wą kobie­tę. Żal było­by chy­ba nie sko­rzy­stać z jej rad. Cze­go doty­czą? Wachlarz jest dość sze­ro­ki – syl­wet­ka, kar­na­cja, kolo­ry, faso­ny, tka­ni­ny jakość, uff, a to nie wszyst­ko. Co robić, cze­go nie robić, jak kupo­wać, by nie stra­cić mająt­ku i zdro­we­go roz­sąd­ku. Vlo­ger­ka idzie jak burza, roz­kła­da­jąc wszyst­ko na czyn­ni­ki pierw­sze. Bo ciu­chy to prze­cież coś JESZCZE. A naj­lep­sze wyci­śnie Radz­ka. Z uśmie­chem i prze­ką­sem. Sza­leń­stwo w wypad­ku tej dziew­czy­ny aku­rat się bro­ni, tak jak jej sza­fa. Nic tyl­ko brać przy­kład, nawet myśląc, że gdzieś to już było.

c1909169e54f53d276d1cf7ddc8b9861_3

Red Lip­stick Mon­ster, Face­bo­ok: > 400 tys. polu­bień, Insta­gram: > 428 tys., YT: > 599 tys. sub­skry­ben­tów

Maki­jaż dla opor­nych, tak mogła­by nazy­wać się wydaw­ni­cza pro­po­zy­cja Red Lip­stick Mon­ster. Ale Ewa Grze­la­kow­ska-Kosto­glu sta­wia na jego taj­ni­ki – pisze o ide­al­nych: pod­kła­dzie, cie­niach, kre­skach i pomad­kach. Ide­al­nych bez wzglę­du na to, ile masz w port­fe­lu. Ide­al­nych nawet, gdy goni cię czas. Kosto­glu jest tego żywym przy­kła­dem. Spra­wia wra­że­nie dziew­czy­ny z sąsiedz­twa, skra­ca­ją­cej nie­po­trzeb­ny dystans. Przy­ja­ciel­skim tonem tłu­ma­czy to na co ktoś inny nie zwró­cił­by uwa­gi. I może dzię­ki temu wła­śnie robi taką zawrot­ną karie­rę? Jej tuto­ria­le oglą­da­ją tysią­ce osób, teraz dosta­ją je na papie­rze.

Dore_Love-Style-Life_3D-Custom

Garan­ce Dore „Life x Sty­le x Love”, Face­bo­ok: > 200 tys. polu­bień, Insta­gram: > 495 tys. obser­wu­ją­cych 

Fran­cu­ska blo­ger­ka, miesz­kan­ka Nowe­go Jor­ku, uta­len­to­wa­na rysow­nicz­ka i pięk­na kobie­ta. Garan­ce meto­dą prób i błę­dów sta­ła się jed­ną z naj­bar­dziej sty­lo­wych osób na świe­cie. Dłu­go w sie­bie nie wie­rzy­ła, ale brak tej wia­ry nigdy jej nie zatrzy­mał. Wresz­cie przy­szedł moment, gdy zro­zu­mia­ła, kim jest i jaka siła w niej drze­mie. Dziś wyglą­da jak milion dola­rów i chce, by podob­nie wyglą­da­ły wszyst­kie kobie­ty. Im dedy­ku­je biją­cą rekor­dy popu­lar­no­ści książ­kę. Nie tyl­ko o modzie. Oso­bi­ste prze­my­śle­nia prze­pla­ta­ją się z tym, co Dore chce na jej temat powie­dzieć. W tej opo­wie­ści zako­cha się trend­set­ter­ka w szpil­kach Blah­ni­ka i inte­lek­tu­alist­ka z tomi­kiem wier­szy pod pachą.

Zdję­cia: empik.pl, mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
    Avatar