Książki, które umilą jesienne wieczory

3m

Krót­kie dni i dłu­gie, ponu­re wie­czo­ry, deszcz za oknem, pierw­sze przy­mroz­ki… Jesien­na aura zazwy­czaj nie zachę­ca do wycho­dze­nia z domu. To czas, kie­dy popo­łu­dnia i wie­czo­ry chęt­niej spę­dza­my pod cie­płym kocem, z kub­kiem paru­ją­cej her­ba­ty w dło­ni. Jak umi­lić sobie moment relak­su w domo­wym zaci­szu? Koniecz­nie lek­tu­rą książ­ki! Ze swo­jej stro­ny pro­po­nu­je­my kil­ka god­nych uwa­gi pozy­cji.

  1.  “Kobie­ta (dość) dosko­na­ła” – Syl­wia Kubryń­ska

Chcesz być dosko­na­ła? Musisz się bar­dziej posta­rać. Zmie­nić kolor wło­sów, odchu­dzić się, zli­kwi­do­wać cel­lu­lit, pod­nieść owal twa­rzy. Zro­bić trzy­pię­tro­wy tort i kolo­ro­we kanap­ki dla dzie­ci nie­jad­ków. Wypra­so­wać stos koszul. Odnieść suk­ces w pra­cy i koniecz­nie zna­leźć czas dla przy­ja­ciół­ki, któ­rą rzu­cił mąż, cho­ciaż tak się sta­ra­ła, zrzu­ci­ła pięć kilo, usu­nę­ła cel­lu­lit, zro­bi­ła der­ma­bra­zję, wypeł­ni­ła zmarszcz­ki, sko­ry­go­wa­ła owal, pra­so­wa­ła koszu­le, robi­ła kolo­ro­we kanap­ki dla dzie­ci nie­jad­ków, a z tor­tu sal­to mor­ta­le.

6m

2. “Szpa­gat” – Joan­na Choj­nac­ka

Wyjąt­ko­wa opo­wieść o samot­no­ści, zdra­dzie i miło­ści. Alek­san­der Bier­nac­ki w życiu kochał napraw­dę tyl­ko Han­nę. Kobie­tę, któ­rą obda­rzył uczu­ciem, z wyra­cho­wa­niem zeswa­tał z Micha­łem, swo­im naj­lep­szym przy­ja­cie­lem. Teraz, w cie­niu nie­daw­no wybu­do­wa­ne­go Pała­cu Kul­tu­ry Alek­san­der Bier­nac­ki prze­ży­wa dru­gą mło­dość. Byłe kochan­ki i dwu­znacz­na prze­szłość zaprzą­ta­ją gło­wę pro­fe­so­ra angli­sty­ki. Po latach spę­dzo­nych na emi­gra­cji, Bier­nac­ki nie potra­fi odna­leźć swo­je­go miej­sca, a sta­rzy przy­ja­cie­le zapo­mnie­li o jego ist­nie­niu. Szpa­gat to książ­ka o stra­cie i winie, ale też o namięt­no­ści. Nie­zwy­kła opo­wieść o tym, że raz odrzu­co­ne­go uczu­cia moż­na już nigdy nie odzy­skać.

2m

3. “Kam­fo­ra” – Mał­go­rza­ta Łat­ka

W cen­trum Kra­ko­wa docho­dzi do wstrzą­sa­ją­ce­go odkry­cia. Bru­tal­nie oka­le­czo­ne cia­ło kobie­ty zosta­je odna­le­zio­ne w par­ku. Przy­czy­na śmier­ci – licz­ne cio­sy zada­ne ostrym narzę­dziem. W cią­gu kil­ku mie­się­cy już trzy ofia­ry zamor­do­wa­no w podob­ny spo­sób. Pro­wa­dzą­cy spra­wę komi­sarz Jakub Zagór­ski jest pewien, że ma do czy­nie­nia z seryj­nym zabój­cą. Co łączy te kobie­ty? Przy­pa­dek czy mister­nie uło­żo­ny plan? Komi­sarz Zagór­ski zwra­ca się o pomoc do Leny Zamoj­skiej – spe­cja­list­ki od mowy cia­ła. Jej wie­dza i doświad­cze­nie mają pomóc w uję­ciu prze­stęp­cy. Śledz­two nabie­ra tem­pa. Czy uda im się powstrzy­mać mor­der­cę zanim zgi­nie kolej­na kobie­ta?

4m

4. “Furia mać” – Syl­wia Kubryń­ska

Nowa powieść autor­ki best­sel­le­ro­wej „Kobie­ty dość dosko­na­łej”! Woj­ny świa­to­we w mał­żeń­stwie mogą się toczyć o wide­ood­twa­rzacz upie­czo­ny w pie­kar­ni­ku i męskie skar­pet­ki wynie­sio­ne do ran­gi ostat­nie­go bastio­nu męsko­ści.

5m

Tekst i wybór ksią­żek: Wydaw­nic­two Czwar­ta Stro­na
Zdję­cia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy