KsiążkiKultura

Książki, które umilą jesienne wieczory

Książki, które umilą jesienne wieczory

Krótkie dni i długie, ponure wieczory, deszcz za oknem, pierwsze przymrozki… Jesienna aura zazwyczaj nie zachęca do wychodzenia z domu. To czas, kiedy popołudnia i wieczory chętniej spędzamy pod ciepłym kocem, z kubkiem parującej herbaty w dłoni. Jak umilić sobie moment relaksu w domowym zaciszu? Koniecznie lekturą książki! Ze swojej strony proponujemy kilka godnych uwagi pozycji.

  1.  “Kobie­ta (dość) dosko­na­ła” – Syl­wia Kubryńska

Chcesz być dosko­na­ła? Musisz się bar­dziej posta­rać. Zmie­nić kolor wło­sów, odchu­dzić się, zli­kwi­do­wać cel­lu­lit, pod­nieść owal twa­rzy. Zro­bić trzy­pię­tro­wy tort i kolo­ro­we kanap­ki dla dzie­ci nie­jad­ków. Wypra­so­wać stos koszul. Odnieść suk­ces w pra­cy i koniecz­nie zna­leźć czas dla przy­ja­ciół­ki, któ­rą rzu­cił mąż, cho­ciaż tak się sta­ra­ła, zrzu­ci­ła pięć kilo, usu­nę­ła cel­lu­lit, zro­bi­ła der­ma­bra­zję, wypeł­ni­ła zmarszcz­ki, sko­ry­go­wa­ła owal, pra­so­wa­ła koszu­le, robi­ła kolo­ro­we kanap­ki dla dzie­ci nie­jad­ków, a z tor­tu sal­to mortale.

Książki, które umilą jesienne wieczory

2. “Szpa­gat” – Joan­na Chojnacka

Wyjąt­ko­wa opo­wieść o samot­no­ści, zdra­dzie i miło­ści. Alek­san­der Bier­nac­ki w życiu kochał napraw­dę tyl­ko Han­nę. Kobie­tę, któ­rą obda­rzył uczu­ciem, z wyra­cho­wa­niem zeswa­tał z Micha­łem, swo­im naj­lep­szym przy­ja­cie­lem. Teraz, w cie­niu nie­daw­no wybu­do­wa­ne­go Pała­cu Kul­tu­ry Alek­san­der Bier­nac­ki prze­ży­wa dru­gą mło­dość. Byłe kochan­ki i dwu­znacz­na prze­szłość zaprzą­ta­ją gło­wę pro­fe­so­ra angli­sty­ki. Po latach spę­dzo­nych na emi­gra­cji, Bier­nac­ki nie potra­fi odna­leźć swo­je­go miej­sca, a sta­rzy przy­ja­cie­le zapo­mnie­li o jego ist­nie­niu. Szpa­gat to książ­ka o stra­cie i winie, ale też o namięt­no­ści. Nie­zwy­kła opo­wieść o tym, że raz odrzu­co­ne­go uczu­cia moż­na już nigdy nie odzyskać.

Książki, które umilą jesienne wieczory

3. “Kam­fo­ra” – Mał­go­rza­ta Łatka

W cen­trum Kra­ko­wa docho­dzi do wstrzą­sa­ją­ce­go odkry­cia. Bru­tal­nie oka­le­czo­ne cia­ło kobie­ty zosta­je odna­le­zio­ne w par­ku. Przy­czy­na śmier­ci – licz­ne cio­sy zada­ne ostrym narzę­dziem. W cią­gu kil­ku mie­się­cy już trzy ofia­ry zamor­do­wa­no w podob­ny spo­sób. Pro­wa­dzą­cy spra­wę komi­sarz Jakub Zagór­ski jest pewien, że ma do czy­nie­nia z seryj­nym zabój­cą. Co łączy te kobie­ty? Przy­pa­dek czy mister­nie uło­żo­ny plan? Komi­sarz Zagór­ski zwra­ca się o pomoc do Leny Zamoj­skiej – spe­cja­list­ki od mowy cia­ła. Jej wie­dza i doświad­cze­nie mają pomóc w uję­ciu prze­stęp­cy. Śledz­two nabie­ra tem­pa. Czy uda im się powstrzy­mać mor­der­cę zanim zgi­nie kolej­na kobieta?

4m

4. “Furia mać” – Syl­wia Kubryńska

Nowa powieść autor­ki best­sel­le­ro­wej „Kobie­ty dość dosko­na­łej”! Woj­ny świa­to­we w mał­żeń­stwie mogą się toczyć o wide­ood­twa­rzacz upie­czo­ny w pie­kar­ni­ku i męskie skar­pet­ki wynie­sio­ne do ran­gi ostat­nie­go bastio­nu męskości.

5m

Tekst i wybór ksią­żek: Wydaw­nic­two Czwar­ta Strona
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

Te książki pomogą Ci odnaleźć wewnętrzne szczęście 

Oso­bi­ste pro­ble­my nawar­stwia­ją się, tra­ci­my sens życia i zatra­ca­my się w nega­tyw­nych myślach… Brzmi zna­jo­mo? To doty­czy wie­lu z nas, szcze­gól­nie gdy świat dosłow­nie zmie­nia się na naszych oczach. Odczu­wa­my lęk przed tym co będzie…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapominamy…
Więcej