KulturaSztuka

Muzea, które odwiedzisz nie ruszając się z domu

Czas kwarantanny to czas wyjątkowy, który spędzamy w domu. W tym czasie standardowo oglądamy wiele filmów, seriali, czytamy książki i rozmawiamy przez wideokonferencje ze znajomymi. Tymczasem, izolacja nie musi oznaczać rezygnacji ze sztuki czy efektywnego i kreatywnego wykorzystywania czasu wolnego. Teraz, gdy muzea są fizycznie zamknięte, możesz odwiedzić je … online, bez wychodzenia z domu! 

Muzea, które odwiedzisz nie ruszając się z domu

Fast Com­pa­ny i Google Arts & Cul­tu­re wła­śnie połą­czy­ły siły z ponad 500 muze­ami i gale­ria­mi na całym świe­cie. Wszyst­ko po to, aby zapew­nić każ­de­mu wir­tu­al­ną wyciecz­kę do naj­bar­dziej zna­nych muze­ów na całym świecie.

Google Arts & Cul­tu­re obej­mu­je m.in. Muzeum Bry­tyj­skie w Lon­dy­nie, Muzeum Van Gogha w Amster­da­mie, Gug­gen­he­im w Nowym Jor­ku i set­ki innych miejsc, dzię­ki któ­rym posze­rzysz swo­ją wie­dzę na temat sztu­ki, histo­rii czy kultury.

Oto lista muze­ów, któ­re odwie­dzisz wirtualnie:

 1. Muzeum Orsay w Pary­żu – to popu­lar­na gale­ria peł­na naj­słyn­niej­szych dzieł sztu­ki fran­cu­skich arty­stów, m.in. Mone­ta, Cézan­ne­’a i Gau­gu­ina, pra­cu­ją­cych i miesz­ka­ją­cych we Fran­cji mię­dzy 1848 a 1914 rokiem.
 2. Bri­tish Museum w Lon­dy­nie – dzię­ki kul­to­we­mu muzeum w sto­li­cy Anglii odkry­jesz nie tyl­ko sta­ro­żyt­ny Kamień z Roset­ty i egip­skie mumie, ale pod­czas wyciecz­ki możesz też odna­leźć set­ki innych, inte­re­su­ją­cych eksponatów.
 3. Muzeum Per­ga­moń­skie w Ber­li­nie – jed­no z naj­więk­szych muze­ów w Niem­czech. Nie przy­pad­ko­wo, bo w tym histo­rycz­nym muzeum znaj­dziesz wie­le sta­ro­żyt­nych arte­fak­tów, m.in. Bra­mę Isz­tar Babi­lo­nu i słyn­ny Ołtarz Pergamon.
 4. Muzeum Gug­gen­he­ima w NY - nie­sa­mo­wi­te dzie­ła sztu­ki dla wszyst­kich wiel­bi­cie­li epo­ki impre­sjo­ni­zmu, post­im­pre­sjo­ni­zmu, nowo­cze­sno­ści, a tak­że współczesności.
 5. Muzeum Vin­cen­ta van Gogha w Amster­da­mie – nie lada grat­ka dla praw­dzi­wych fanów tego eks­cen­trycz­ne­go, pomy­sło­we­go mala­rza. Teraz masz wyjąt­ko­wą oka­zję, aby zoba­czyć jego pra­ce z bli­ska. To holen­der­skie muzeum znaj­du­je się bowiem w posia­da­niu naj­więk­szej kolek­cji dzieł Vin­cen­ta van Gogha, w tym ponad 200 obra­zów, 500 rysun­ków i wię­cej niż 750  oso­bi­stych listów.
 6. MASP w Sao Pau­lo – Museu de Arte de São Pau­lo to pierw­sze nowo­cze­snym muzeum w Bra­zy­lii. To jedy­ne takie muzeum, w któ­rym dzie­ła umiesz­czo­ne na prze­zro­czy­stych ram­kach z plek­si­gla­su spra­wia­ją wra­że­nie, wiszą­cych w powietrzu.
 7. Gale­ria Uffi­zi we Flo­ren­cji -  w tej (nie tak zna­nej) gale­rii odkry­jesz kolek­cję dzieł jed­nej z naj­słyn­niej­szych rodzin we Wło­szech – de’Medici.
 8. Natio­nal Museum of Modern and Con­tem­po­ra­ry Art w Seoul – aż sześć pię­ter sztu­ki współ­cze­snej z Korei, ale i całe­go świa­ta, a wszyst­ko w naj­po­pu­lar­niej­szym muzeum w Korei.
 9. Natio­nal Gal­le­ry of Art w Waszyng­to­nie – dzię­ki Google, w muzeum sztu­ki może­my obej­rzeć dwie wysta­wy onli­ne: wysta­wę ame­ry­kań­skiej mody z lat 1740–1895, w tym wie­le ubrań z epo­ki kolo­nial­nej i rewo­lu­cyj­nej oraz zbiór prac holen­der­skie­go mala­rza baro­ko­we­go – Johan­ne­sa Vermeera.
 10. Rijk­smu­seum w Amster­da­mie – w kul­to­wym, holen­der­skim muzeum znaj­dziesz naj­więk­sze dzie­ła holen­der­skie­go zło­te­go wie­ku, w tym m.in. dzie­ła Ver­me­era i Rembrandta.
 11. Muzeum J. Pau­la Getty’ego w Los Ange­les – euro­pej­skie dzie­ła sztu­ki z VIII wie­ku w kali­for­nij­skim muzeum? Wybierz się na wir­tu­al­ną wyciecz­kę po słyn­nym muzeum w LA, aby odkryć ogrom­ną kolek­cję obra­zów, rysun­ków, rzeźb, ręko­pi­sów i fotografii.
 12. Naro­do­we Muzeum Antro­po­lo­gicz­ne w Mek­sy­ku – muzeum zbu­do­wa­ne w 1964 roku, w cało­ści poświę­co­ne arche­olo­gii i histo­rii mek­sy­kań­skie­go dzie­dzic­twa przed­hisz­pań­skie­go. 23 sale wysta­wo­we wypeł­nio­ne są sta­ro­żyt­ny­mi arte­fak­ta­mi, w tym pocho­dzą­cy­mi od cywi­li­za­cji Majów.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka via travelandleisure.com

Komentarze

komentarzy