KulturaSztuka

TARGI SZTUKI DOSTĘPNEJ JESIEŃ 2019: WIELKIE NAZWISKA W PRZYSTĘPNYCH CENACH

Czy można kupić oryginalne dzieło znanego artysty w cenie nie przekraczającej 5 tys. zł? Tak! Będzie to możliwe na listopadowych Targach Sztuki Dostępnej. Do sprzedaży zostaną wystawione tysiące dobrych i niedrogich dzieł sztuki, wśród nich prawdziwe perełki, od których można zacząć budować własną kolekcję.

TARGI SZTUKI DOSTĘPNEJ JESIEŃ 2019

Przy­po­mnij­my: Tar­gi Sztu­ki Dostęp­nej to jedy­ne w Pol­sce pro­fe­sjo­nal­ne tar­gi sztu­ki z limi­tem ceny. Żad­ne z ofe­ro­wa­nych tu dzieł nie może kosz­to­wać wię­cej niż 5 tys. zł. Pierw­sze Tar­gi odby­ły się na począt­ku mar­ca w War­sza­wie i przy­cią­gnę­ły ponad 3 500 gości. Ska­la trans­ak­cji była impo­nu­ją­ca: w cią­gu dwóch dni sprze­da­no w sumie oko­ło 900 dzieł sztuki!

Dru­gie Tar­gi Sztu­ki Dostęp­nej odbę­dą się w dniach 16 i 17 listo­pa­da 2019 roku w budyn­ku BABKA do wyna­ję­cia w War­sza­wie (ul. Mło­ciń­ska 5/7). Swo­ją ofer­tę zapre­zen­tu­ją zarów­no gale­rie, jak i arty­ści indy­wi­du­al­ni. Poka­za­ne zosta­ną róż­ne gatun­ki sztu­ki współ­cze­snej: od malar­stwa, gra­fi­ki, po rzeź­bę i foto­gra­fię arty­stycz­ną. W tro­sce o odpo­wied­ni poziom arty­stycz­ny wyda­rze­nia orga­ni­za­tor­ki wpro­wa­dzi­ły selek­cję wystaw­ców. Zoba­czy­my dzie­ła twór­ców z róż­nych poko­leń, w tym poje­dyn­cze pra­ce (głów­nie na papie­rze) arty­stów wybit­nych i wyso­ko noto­wa­nych na pol­skim ryn­ku sztuki.

Kolek­cjo­ner­skie pereł­ki będą sprze­da­wa­ne w cenach nie prze­kra­cza­ją­cych 5 tys. zł. Gale­ria Arte­mis z Kra­ko­wa zapro­po­nu­je ory­gi­nal­ne pra­ce na papie­rze m.in. Edwar­da Dwur­ni­ka, Fran­cisz­ka Sta­ro­wiej­skie­go, Jerze­go Nowo­siel­skie­go, Fran­cisz­ka Maślusz­cza­ka. Na sto­isku war­szaw­skiej Gale­rii Gra­fi­ki i Pla­ka­tu będzie moż­na kupić zna­ko­mi­ty por­tret Picas­sa autor­stwa Jana Mło­do­żeń­ca. Czę­sto­chow­ska gale­ria Kolo­ry wysta­wi na sprze­daż rysu­nek Rafa­ła Olbiń­skie­go oraz kil­ka prac Toma­sza Sętow­skie­go. Fok­sal 17 zaofe­ru­je trzy gra­fi­ki sygno­wa­ne (!) przez Zdzi­sła­wa Bek­siń­skie­go. Nie zabrak­nie oczy­wi­ście „świa­to­wych” nazwisk. Spe­cja­li­zu­ją­ca się w nur­cie stre­et art gale­ria Bra­in Dama­ge z Lubli­na zapo­wia­da sprze­daż rzeź­by z limi­to­wa­nej edy­cji autor­stwa arty­sty zna­ne­go jako KAWS oraz wyso­kiej jako­ści gra­fi­kę Banksy’ego. 

Mece­na­sem dru­giej edy­cji Tar­gów jest Alle­gro, któ­re tuż przed wyda­rze­niem – w dniach od 7 do 14 listo­pa­da – pod adre­sem https://allegro.pl/zobacz/strefa-kolekcjonera uru­cho­mi spe­cjal­ną, inter­ne­to­wą akcję sprze­da­ży nie­dro­gich dzieł sztu­ki. Klien­ci znaj­dą tam tak­że pra­ce ofe­ro­wa­ne przez wystaw­ców Tar­gów. Będą je mogli kupić onli­ne i np. ode­brać na Tar­gach. Zaku­pów będzie mógł doko­nać każ­dy klient Alle­gro, nawet jeśli nie zdo­ła dotrzeć na listo­pa­do­we wyda­rze­nie. Nato­miast wszy­scy odwie­dza­ją­cy Tar­gi goście będą mogli odpo­cząć i napić się kawy w stre­fie Alle­gro zaaran­żo­wa­nej w prze­strzen­ni wystawienniczej.

Ponow­nie waż­ną czę­ścią wyda­rze­nia będzie pro­gram edu­ka­cyj­ny. W kame­ral­nej sali wykła­do­wej w cza­sie impre­zy odby­wać się będą otwar­te Spo­tka­nia Arty­stycz­ne. Eks­per­ci tłu­ma­czyć będą pod­sta­wo­we zagad­nie­nia doty­czą­ce sztu­ki współ­cze­snej, w tym rów­nież pod­sta­wo­we zagad­nie­nia zwią­za­ne z inwe­sto­wa­niem w sztu­kę. Dowie­my się na przy­kład, czym róż­nią się od sie­bie róż­ne rodza­je gra­fi­ki, jak okre­śla się war­tość foto­gra­fii kolek­cjo­ner­skiej, gdzie i jak kupo­wać dzie­ła sztu­ki, aby być pew­nym ich war­to­ści artystycznej.

Dru­gą edy­cję wyda­rze­nia cecho­wać ma więk­szy roz­mach: będzie wię­cej gale­rii, wię­cej arty­stów i wię­cej miej­sca na eks­po­zy­cję ich prac. Na potrze­by impre­zy budy­nek zosta­nie dodat­ko­wo „roz­bu­do­wa­ny”, dzię­ki temu nastą­pi znacz­ne powięk­sze­nie prze­strze­ni wysta­wien­ni­czej. 

Godzi­ny otwar­cia tar­gów: sobo­ta 10.00 ‑19.00, nie­dzie­la od 10.00–20.00. Cena bile­tów dostęp­nych onli­ne: 15 zł, w kasie przy wej­ściu: 20 zł. Bile­ty na stro­nie http://www.targisztukidostepnej.pl/, pod wyda­rze­niem na FB: Tar­gi Sztu­ki Dostęp­nej Jesień 2019, w salo­nach Empik, na empikbilety.pl i w apli­ka­cji going.

Od wrze­śnia dzia­ła sta­cjo­nar­na Gale­ria i Biu­ro Tar­gów Sztu­ki Dostęp­nej w Cen­trum Pra­skim Kone­ser w War­sza­wie. Moż­na tu zasię­gnąć wszyst­kich infor­ma­cji na temat Tar­gów oraz nawią­zać kon­takt z arty­sta­mi i gale­ria­mi bio­rą­cy­mi w nich udział. Moż­na też kupić dobre dzie­ło sztu­ki w cenie do 5 tys. zł.

Mece­nas Tar­gów Sztu­ki Dostęp­nej: Alle­gro

Part­ne­rzy: BoCon­cept, Elmax, OKK!, Uni­ver­sal Express, Leonar­da Art Gal­le­ry, ewa & wnętrze

Patro­ni medial­ni: Artinfo.pl, Auxio­ner, Czas na Wnę­trze, Design Ali­ve, Designteka.pl, Dobre Wnę­trze, Fashion­post, Fashion Maga­zi­ne, Law Busi­ness Quali­ty, Maga­zif, M jak Miesz­ka­nie, Polisz Design by Kate & Co., Rynek i Sztu­ka, Weran­da, Whi­te Mad, Urządzamy.pl

Tekst/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
KulturaSztuka

Targi Sztuki Dostępnej już w ten weekend – program targów

W ostat­nich latach w Pol­sce zauwa­ża­my wzrost zain­te­re­so­wa­nia sztu­ką – tak­że wśród osób, któ­re nigdy dotąd nie zaj­mo­wa­ły się tą dzie­dzi­ną. Jako spo­łe­czeń­stwo doj­rze­li­śmy do eta­pu, w któ­rym zwy­kłe, maso­wo pro­du­ko­wa­ne dobra mate­rial­ne są już…
Więcej
KulturaSztuka

Banksy i gwiazdy światowego street artu w Warszawie!

W dniach 2–3 mar­ca 2019 odbę­dą się w War­sza­wie Tar­gi Sztu­ki Dostęp­nej – pierw­sze w Pol­sce tar­gi sztu­ki współ­cze­snej z limi­tem ceny od 50 do 5000 zło­tych. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że jed­nym z wystawców…
Więcej