KulturaSztuka

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

Dziś w HB Reavis odbył się wer­ni­saż zaty­tu­ło­wa­ny „Design a sztu­ka”, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no rzeź­by Paw­ła Orłow­skie­go nale­żą­ce do cyklu „Boty”. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać do 03.02.2017.

Paweł Orłow­ski to uzna­ny, zarów­no w Pol­sce jak i na świe­cie, rzeź­biarz.  Ukoń­czył on szko­ły w Kra­ko­wie i Ber­li­nie, gdzie dosko­na­lił swo­je arty­stycz­ne umie­jęt­no­ści. Od 2008 r. jest wykła­dow­cą na jed­nej ze szkół. Brał udział w ponad 40 arty­stycz­nych pro­jek­tach, wysta­wach i sym­po­zjach na całym świe­cie (mie­dzy inny­mi w USA, Kana­dzie, Niem­czech, Wło­szech, Sło­wa­cji). Jego pra­ce moż­na było oglą­dać w Cen­trum Nauko­wym Godes­berg (Bonn),  Pała­cu Lubo­mir­skich (War­sza­wa), Pała­cu sztu­ki (Kra­ków), Gale­rii ZPAP (Kra­ków), STM Muzeum (Bra­ty­sła­wa).

Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”  rzeźby Pawła Orłowskiego , Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”Wystawa rzeźby Pawła Orłowskiego „Design a sztuka”

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KulturaSztuka

Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa "Przestrzeń A->"

Od 16 do 26 czerw­ca w war­szaw­skiej Gale­rii Sztu­ki Chłod­na 31 trwa wysta­wa prac Bro­ni­sła­wa Krzysz­to­fa, wybit­ne­go pol­skie­go rzeź­bia­rza. To nie­po­wta­rzal­na oka­zja, by zapo­znać się z twór­czo­ścią arty­sty, któ­re­go dzie­ła znaj­du­ją się w naj­zna­mie­nit­szych kolek­cjach na świe­cie.
Więcej