KulturaSztuka

The Art is a therapy

Kochacie sztukę? Lubicie otaczać się pięknymi obiektami? Cenicie sobie kolekcjonowanie i inwestowanie w wartościowe przedmioty? Jeśli na wszystkie pytania odpowiedzieliście twierdząco, to znaczy, że musicie zapoznać się 
z poniższym tekstem i zaprzyjaźnić się, tak jak my, 
z bydgoskim oddziałem Sopockiego Domu Aukcyjnego.

Mariusz Dydo, Zombiebear

Zom­bie­be­ar, Mariusz Dydo

Ostat­ni rok poka­zał nam jak waż­na jest prze­strzeń, w któ­rej na co dzień prze­by­wa­my. Jeste­śmy zwo­len­ni­ka­mi teo­rii, że sztu­ka jest naj­wyż­szą for­mą tera­pii. Pod­czas pan­de­mii wszel­kie jej odła­my dawa­ły nam nadzie­ję na lep­sze jutro. Obco­wa­nie na co dzień z pięk­nem to na pew­no coś, co uła­twia prze­cze­ka­nie trud­ne­go czasu.

Sopoc­ki Dom Aukcyj­ny roz­po­czął swo­ją dzia­łal­ność w 1990 roku. Obec­nie to jeden z naj­więk­szych i naj­dłu­żej dzia­ła­ją­cych ośrod­ków aukcyj­nych w Pol­sce. Byd­go­ski oddział ist­nie­je od 2007 roku.

Byd­go­ski oddział zaj­mu­je się eks­po­no­wa­niem, pro­mo­cją, wyce­ną i sprze­da­żą sztu­ki: malar­stwa, gra­fi­ki, rze­mio­sła arty­stycz­ne­go, a w szcze­gól­no­ści rzeź­bą – dzie­dzi­ną arty­stycz­ną czę­sto trud­ną, jed­nak­że nie­zwy­kle wdzięcz­ną. Orga­ni­zu­je tak­że aukcje poświę­co­ne wyłącz­nie rzeź­bie. Każ­da aukcja to spe­cjal­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne obiek­ty. Wśród nich znaj­dzie­cie eks­po­na­ty wiel­kich pol­skie­go świa­ta rzeź­biar­skie­go. Dom Aukcyj­ny pro­mu­je rów­nież mło­dych arty­stów i debiu­tan­tów na ryn­ku aukcyj­nym, któ­rym poświę­ca Aukcję Rzeź­by XXI wieku.

W sta­łej ofer­cie gale­ryj­nej znaj­dzie­cie dzie­ła, takich arty­stów jak: Mag­da­le­na Aba­ka­no­wicz, Mariusz Dydo, Zofia Stry­jeń­ska, Mał­go­rza­ta Kot, Woj­ciech Ger­son, Moni­ka Wyło­ga i wie­lu innych. W ofer­cie znaj­du­ją się: obra­zy, cera­mi­ka, biżu­te­ria, rzeź­ba oraz gra­fi­ki i rysun­ki. Ofer­ta uzu­peł­nia­na jest regu­lar­nie i moż­na w niej zna­leść praw­dzi­we pereł­ki. To wła­śnie tego typu obiek­ty budu­ją kli­mat prze­strze­ni, w któ­rej na co dzieńprzebywamy.

Dorian Karolak, Góra

Góra, Dorian Karolak

Co cie­ka­we, jeśli posia­da­cie w domu rzeź­by, obra­zy i inne obiek­ty, któ­re są 
w Waszych rodzi­nach od poko­leń i zasta­na­wia­cie się czy mają jakąś war­tość, to tra­fi­li­ście w ide­al­ne miej­sce. Byd­go­ski Dom Aukcyj­ny odpo­wie na Wasze pyta­nia. Prze­kop­cie piw­ni­ce, prze­szu­kaj­cie strych. Może coś kry­je się pod par­kie­tem, a może od zawsze wisi na ścia­nie w Waszych domach! Jeśli chce­cie spraw­dzić ile war­ta jest rzeź­ba, bądź obraz, któ­ry posia­da­cie, wystar­czy, że wyśle­cie maila pod adres: bydgoszcz@sda.pl, bądźo­dwie­dzi­cie oso­bi­ście Dom Aukcyj­ny: ul. Jagiel­loń­ska 47, 85–097 Byd­goszcz. Eks­per­ci pra­cu­ją­cy na co dzień w Domu Aukcyj­nym w Byd­gosz­czy pomo­gą usta­lić Wam z czym macie do czynienia.

Anatomia swiadomosci (45), Sztetner Elwira

Ana­to­mia swia­do­mo­sci (45), Sztet­ner Elwira

She, Jakub Ostoja-Lniski

She, Jakub Ostoja-Lniski

Zmęczenie, Tomasz Wawryczuk

Zmę­cze­nie, Tomasz Wawryczuk

Bionty, Adam Cieślak

Bion­ty, Adam Cieślak

Koniecz­nie zaj­rzyj­cie na stro­nę www.sda.bydgoszcz.pl oraz na Insta­gram byd­go­skie­go oddzia­łu Sopoc­kie­go Domu Aukcyjnego 
w Byd­gosz­czy. Śledź­cie ich i bądź­cie na bie­żą­co z tym, co w „sztu­ce piszczy”.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy