KulturaSztuka

Jak ToTuart wplata rzeźbę we współczesne wnętrza

Niezwykłe miejsce po drugiej stronie Wisły – Centrum Praskie Koneser, a w niej stworzona z pasją galeria sztuki współczesnej – ToTuart. Tylko w niej znajdziecie pieczołowicie dzieła wyselekcjonowanych artystów. Tematem przewodnim najnowszego wernisażu jest dobrze nam znana rzeźba, wpleciona tym razem we współczesne wnętrza.

galeria sztuki współczesnej - ToTuart

Rzeź­ba nie­rzad­ko nie tyl­ko sta­no­wi ozdo­bę naszych wnętrz, nada­jąc im cha­rak­te­ru, ale przede wszyst­kim wywo­łu­je emo­cje oraz wpły­wa na nasze samo­po­czu­cie. To praw­dzi­wa sztu­ka, któ­rą może ota­czać się każ­dy z nas, bowiem rzeź­ba sta­je się nią dopie­ro w momen­cie, gdy może­my na nią patrzeć, cią­gle doszu­ku­jąc się cze­goś nowe­go. Rzeź­ba to bowiem praw­dzi­we ode­rwa­nie od świa­ta kształ­tu, dźwię­ku i kolo­ru. 

Rzeź­ba, jed­na z naj­istot­niej­szych domi­nant prze­strzen­nych oraz archi­tek­tu­ra nie­roz­łącz­nie, wza­jem­nie się uzu­peł­nia­ją. Rzeź­ba nie­mal natych­miast przy­ku­wa i przy­cią­ga naszą uwa­gę, a odpo­wied­nio wyeks­po­no­wa­na we wnę­trzu, w spo­sób dostoj­ny nada­je walo­rów este­tycz­nych nasze­mu pomiesz­cze­niu. Jed­no­cze­śnie, oddzia­łu­je o wie­le sil­niej niż np. obraz. 

Każ­dy archi­tekt i kone­ser sztu­ki dosko­na­le zda­je sobie spra­wę, że odpo­wied­nio wyse­lek­cjo­no­wa­ne rzeź­by, usy­tu­owa­ne we wnę­trzu pod­no­szą war­tość ich aran­ża­cji. Sztu­ka – w umie­jęt­ny spo­sób wple­cio­na w oto­cze­nie – a w szcze­gól­no­ści prze­strzen­na rzeź­ba, może być cał­kiem ode­rwa­na od sty­lu nasze­go domu, przy­cią­gać uwa­gę bądź też ide­al­nie się do nie­go dopa­so­wy­wać i współ­grać z nim. Bez wzglę­du na to, z pew­no­ścią nada­je naszej prze­strze­ni cha­rak­te­ru i wyra­zu, potra­fi tak­że koić i skła­niać do reflek­sji. 

Skąd obec­ność rzeź­by we współ­cze­snych wnę­trzach? Wbrew pozo­rom, mamy zako­do­wa­ną w DNA potrze­bę kon­tak­tu ze sztu­ką, a ta coraz czę­ściej poja­wia się w naszych domach, pod naj­róż­niej­szy­mi posta­cia­mi. Pra­gnie­my prze­nieść jej kawa­łek do naszych wnętrz i mieć go na wła­sność – nie tyl­ko pod­czas odwie­dza­nia gale­rii czy muzeum. To auto­ma­tycz­nie powo­du­je, że coraz wię­cej z nas decy­du­je się na umiesz­cze­nie rzeź­by i uwzględ­nie­nie jej w pro­jek­tach domu. 

Poza wnę­trzem, rzeź­ba tak­że ma ogrom­ną moc. Nie­rzad­ko sta­je się punk­tem odnie­sie­nia  dla tury­stów, miesz­kań­ców czy wizy­tów­ką dane­go mia­sta. Od lat nie­mal w każ­dym par­ku znaj­dzie­my rzeź­by w posta­ci dobrze zna­nych nam pomni­ków – nie­rzad­ko dostoj­nych i wzbu­dza­ją­cych w nas zachwyt. Pomni­ki budu­ją bowiem toż­sa­mość zbio­ro­wość, upa­mięt­nia­ją waż­ne wyda­rze­nia i ludzi zasłu­żo­nych dla histo­rii. Podob­nie nazwy budyn­ków czę­sto nawią­zu­ją do rzeźb i zdo­bią­cych je fron­ton oraz fasad, któ­re może­my podzi­wiać na zabyt­ko­wych kamie­ni­cach. Obec­nie, współ­cze­sne pro­jek­ty prze­strzen­ne zmu­sza­ją do reflek­sji, sta­ją się gło­sem poko­le­nia i uoso­bie­niem arty­stycz­nych zma­gań z pro­ble­ma­mi egzy­sten­cjal­ny­mi, jed­no­cze­śnie zwra­ca­jąc uwa­gę na aktu­al­ne zagadnienia.

Z dumą może­my stwier­dzić, że aktu­al­nie na pol­skim ryn­ku rzeź­ba prze­cho­dzi swój rene­sans, co ma zwią­zek przede wszyst­kim ze wzro­stem gale­rii. Odpo­wied­nio do potrzeb, poja­wia się tak­że coraz wię­cej art con­sul­tan­tów, któ­rzy zaj­mu­ją się doradz­twem w zakre­sie dobo­ru dzieł sztu­ki do wnętrz, a tak­że two­rze­nia pry­wat­nych kolek­cji. Na rodzi­mym ryn­ku coraz czę­ściej sły­szy się o awan­gar­do­wych arty­stach, taki jak  np. Marek Sułek (zna­ny z pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w prze­strze­niach miast w Pol­sce i za gra­ni­cą), Anna Wysoc­ka, czy Oskar Zię­ta (wyko­rzy­stu­ją­cy w swo­ich pra­cach uni­kal­ną tech­no­lo­gię obrób­ki meta­lu FiDU). Popu­lar­ni sta­ją się tak­że mło­dzi, pol­scy twór­cy, m.in. k Adam Baka­larz czy Krzysz­tof Renes. 

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że nasza świa­do­mość znacz­nie się zmie­ni­ła, a rzeź­ba prze­sta­je się nam koja­rzyć już tyl­ko z pomni­ka­mi i upa­mięt­nia­niem waż­nych wyda­rzeń. Obec­nie, śmia­ło moż­na stwier­dzić, że posia­da­nie rzeź­by we wła­snym domu znaj­du­je się na  szczy­cie potrzeb spo­łecz­nych. Już sam fakt, że ten rynek wzra­sta, świad­czy o tym, jak bar­dzo roz­wi­ja­my się jako społeczeństwo.

Gale­ria sztu­ki ToTu­art, jako orga­ni­za­tor, wycho­dzi na prze­ciw miło­śni­kom pol­skiej, współ­cze­snej sztu­ki rzeź­biar­skiej. Tego lata mamy bowiem oka­zję, aby w jed­nym miej­scu zoba­czyć dzie­ła nie tyl­ko wyżej wspo­mnia­nych twór­ców, ale tak­że wie­lu innych. Do 23 sierp­nia w Cen­trum Pra­skim Kone­ser, dzię­ki jed­nej z naj­więk­szych wystaw tego sezo­nu w War­sza­wie – „Labo­ra­to­rium Rzeź­by”, na 1400 m² indu­strial­nej prze­strze­ni zgro­ma­dzo­no ponad 200 prac dwu­dzie­stu arty­stów. To ogrom i natę­że­nie sztu­ki na tak obiek­tyw­nie nie­wiel­kiej powierzch­ni. Już sam boga­ty prze­krój twór­czo­ści peł­ny jest róż­no­rod­no­ści dzi­siej­szych form rzeź­biar­skich. Dodat­ko­wo, od 21 sierp­nia na wysta­wie będzie moż­na obej­rzeć pre­mie­ro­wą rzeź­bę jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych twór­ców sur­re­ali­zmu magicz­ne­go – Rafa­ła Olbiń­skie­go. 

Trój­wy­mia­ro­we medium – rzeź­ba, naj­le­piej pre­zen­tu­je się w dużej, otwar­tej prze­strze­ni, co doty­czy szcze­gól­nie rzeźb wiel­ko­for­ma­to­wych, któ­rych tak­że nie zabrak­nie pod­czas wysta­wy. Rzeź­ba – wyzwa­la­ją­ca tak wie­le emo­cji, łatwo wcho­dzi w inte­rak­cję z widza­mi i przy­cią­ga inwe­sto­rów ze świa­ta biz­ne­su, , sek­to­ra publicz­ne­go, pry­wat­ne­go, a tak­że szcze­gól­nie archi­tek­tów i deko­ra­to­rów wnętrz. 

galeria sztuki współczesnej - ToTuart galeria sztuki współczesnej - ToTuart galeria sztuki współczesnej - ToTuart

Wysta­wa trwa od 11 lip­ca do 23 sierp­nia w godzi­nach od 12 do 20. Wspa­nia­łe rzeź­by będzie moż­na podzi­wiać na prze­strze­ni Cen­trum Pra­skie­go Kone­ser, Pla­cu Kone­se­ra oraz Sali labo­ra­to­rium. Poni­żej znaj­dzie­cie rów­nież link do wyda­rze­nia na Face­bo­ok https://www.facebook.com/events/745867946181452/.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy