MUST HAVE – MARYNARKA POWER SHOULDERS!

Dom mody Balen­cia­ga od kil­ku sezo­nów lan­su­je trend na moc­ne, wyraź­nie zazna­czo­ne ramio­na. Tak zwa­ne „podusz­ki”, któ­re jesz­cze do nie­daw­na koja­rzy­ły się tyl­ko z modą…

Czas na BODY

Czas naj­wyż­szy przyj­rzeć się naj­bar­dziej gorą­ce­mu tren­do­wi tego sezo­nu. Wio­sną body z hukiem wkro­czy­ło w świat mody, alby wraz z nadej­ściem lata stać się prawdziwym…

Bomber Jacket – sztandarowy must have na nadchodzącą wiosnę!

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: pinterest.com, polyvore.com, tumblr.com Kola­że: Rena­ta Cięż­kow­ska Wraz z odej­ściem ostrych mro­zów cho­wa­my nasze cięż­kie, mię­si­ste płasz­cze na dno sza­fy. W ich miejsce…

Zara wiosna-lato 2016

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Mamy już zdję­cia z naj­now­szej kam­pa­nii rekla­mo­wej mar­ki ZARA na wiosnę-lato 2016 autor­stwa Mario Sor­ren­ti. Zapra­sza­my do oglą­da­nia! For Vers-24, War­saw _____ PRZECZYTAJ…

Buty Block Heel – must have na wiosnę!

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: polyvore.com, tumblr.com Pre­cy­zyj­nie wyko­na­ne, ide­al­nie wypro­fi­lo­wa­ne i zja­wi­sko­wo pięk­ne buty mogą budzić w kobie­cie odczu­cia toż­sa­me do tych, któ­re towa­rzy­szą jej pod­czas napawania…

Zara

buty spor­to­we

Budget or Luxe:Moda na każdą kieszeń

Tekst: Vers-24 Wybór: Ola Kowal­ska Nie da się ukryć, że te naj­słyn­niej­sze, a co za tym idzie naj­droż­sze mar­ki świa­ta dyk­tu­ją tren­dy. Chcąc wyglą­dać modnie…

Top 10: białe spodnie

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Kola­że: Rena­ta Cięż­kow­ska Zdję­cia: polyvore.com, zara.com, pinterest.com “Cięż­ki jest los współ­cze­snej kobie­ty. Musi ubie­rać się jak chło­pak, wyglą­dać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyzna…

Jeansowa sukienka na każdą kieszeń

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: polyvore.com, pinterest.com, net-a-porter.com, zara.com, whatoliviadid.com Jeans pod­bił w tym sezo­nie wybie­gi oraz ser­ca kobiet na całym świe­cie. Uwiel­bia­my ten mate­riał za to, że…

Podróż za jeden uśmiech – dziecięcy lookbook Summer dreams

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Błę­kit, róż i biel. Kwiat­ki, kra­ta, wzor­ki, a nawet powiew kli­ma­tów boho. Oto kolek­cja Sum­mer dre­ams Zara Home Kids.…

Kwietniowy niezbędnik

Nad­szedł kwie­cień, pięk­ne słoń­ce i wyż­sze tem­pe­ra­tu­ry. Pogo­da skła­nia do wpro­wa­dze­nia weso­łych ele­men­tów gar­de­ro­by. W kwiet­nio­wym nie­zbęd­ni­ku pre­zen­tu­je­my Wam wio­sen­ny must – have każ­dej miło­śnicz­ki mody.

Jak się ubrać do pracy?

Wszyst­kie chce­my wyglą­dać mod­nie 24 godzi­ny na dobę, jed­nak doda­nie cho­ciaż tro­chę sty­lu pomię­dzy 9:00 a 17:00 nie jest takie łatwe. Zobacz nasze pro­po­zy­cje, jak ubrać się do pra­cy, aby wyglą­dać mod­nie ale i odpo­wied­nio do miejsca.

Marcowy niezbędnik

Tekst: Gosia Bere­za Rysun­ki: Rena­ta Cięż­kow­ska Nad­szedł marzec, a wraz z nim nasz (nie tyl­ko) modo­wy nie­zbęd­nik. Wio­sna zbli­ża się do nas wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas…