Idealne buty na jesień – kowbojki wracają do łask

Kow­boj­ki wra­ca­ją do łask i już po raz kolej­ny sta­ją się sil­nym tren­dem w jesie­n­no-zimo­­wych kolek­cjach. Sty­lo­we, ele­ganc­kie i z roc­ko­wym pazu­­rem- ide­al­ne na jesien­ne…

STYLOWE PŁASZCZE NA JESIEŃ 2018

PŁASZCZE W DOBRYM STYLU: TRENDY JESIEŃ 2018 Jesie­nią 2018 kró­lu­ją dwu­rzę­do­we płasz­cze w mili­tar­nym sty­lu, dyplo­mat­ki i mode­le o pudeł­ko­wym kształ­cie, pro­mo­wa­ne w latach 60.…

KULTOWA BIAŁA KOSZULA NA JESIEŃ – JAKI MODEL WYBRAĆ I GDZIE JEJ SZUKAĆ?

Bia­ła koszu­la to kla­syk, któ­ry prze­wi­ja się non stop w kolek­cjach pro­jek­tan­tów zwłasz­cza w sezo­nie jesien­nym. Swo­ją uwa­gę poświę­ci­ła jej już Caro­li­na Her­re­ra, któ­ra poka­za­ła,…

Niezastąpione i perfekcyjne – sandały na lato 2018

Rosną­ca tem­pe­ra­tu­ra i dłu­gie, sło­necz­ne dni to naj­lep­sze zwia­stu­ny nad­cho­dzą­ce­go lata. To naj­wyż­sza pora żeby ze spo­ko­jem pozbyć się cięż­kie­go, zimo­we­go obu­wia i ulu­bio­nej pary…

Denim rządzi, czyli jak i z czym nosić najgorętszy trend sezonu SS18

Kul­to­wy i ponad­cza­so­wy – jeans, któ­ry nie raz był już głów­nym boha­te­rem wybie­gów, powra­ca w sezo­nie wio­­sna-lato 2018 w nowej odsło­nie. Jeste­ście goto­wi na zupeł­nie…

Gdzie znaleźć perfekcyjną małą czarną?

O tym jak kla­sycz­na i nie­zbęd­na jest mała czar­na w każ­dej kobie­cej sza­fie niko­mu chy­ba przy­po­mi­nać nie trze­ba. Nie­za­stą­pio­na w każ­dej sytu­acji, nie raz rato­wa­ła…

MUST HAVE – MARYNARKA POWER SHOULDERS!

Dom mody Balen­cia­ga od kil­ku sezo­nów lan­su­je trend na moc­ne, wyraź­nie zazna­czo­ne ramio­na. Tak zwa­ne „podusz­ki”, któ­re jesz­cze do nie­daw­na koja­rzy­ły się tyl­ko z modą…

Czas na BODY

Czas naj­wyż­szy przyj­rzeć się naj­bar­dziej gorą­ce­mu tren­do­wi tego sezo­nu. Wio­sną body z hukiem wkro­czy­ło w świat mody, alby wraz z nadej­ściem lata stać się praw­dzi­wym…

Zara wiosna-lato 2016

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Mamy już zdję­cia z naj­now­szej kam­pa­nii rekla­mo­wej mar­ki ZARA na wio­snę-lato 2016 autor­stwa Mario Sor­ren­ti. Zapra­sza­my do oglą­da­nia! For Vers-24, War­saw _____ PRZECZYTAJ…

Buty Block Heel – must have na wiosnę!

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: polyvore.com, tumblr.com Pre­cy­zyj­nie wyko­na­ne, ide­al­nie wypro­fi­lo­wa­ne i zja­wi­sko­wo pięk­ne buty mogą budzić w kobie­cie odczu­cia toż­sa­me do tych, któ­re towa­rzy­szą jej pod­czas napa­wa­nia…

Zara

buty spor­to­we

Budget or Luxe:Moda na każdą kieszeń

Tekst: Vers-24 Wybór: Ola Kowal­ska Nie da się ukryć, że te naj­słyn­niej­sze, a co za tym idzie naj­droż­sze mar­ki świa­ta dyk­tu­ją tren­dy. Chcąc wyglą­dać mod­nie…

Jeansowa sukienka na każdą kieszeń

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: polyvore.com, pinterest.com, net-a-porter.com, zara.com, whatoliviadid.com Jeans pod­bił w tym sezo­nie wybie­gi oraz ser­ca kobiet na całym świe­cie. Uwiel­bia­my ten mate­riał za to, że…