Niezastąpione i perfekcyjne – sandały na lato 2018

Rosną­ca tem­pe­ra­tu­ra i dłu­gie, sło­necz­ne dni to naj­lep­sze zwia­stu­ny nad­cho­dzą­ce­go lata. To naj­wyż­sza pora żeby ze spo­ko­jem pozbyć się cięż­kie­go, zimo­we­go obu­wia i ulu­bio­nej pary…

Denim rządzi, czyli jak i z czym nosić najgorętszy trend sezonu SS18

Kul­to­wy i ponad­cza­so­wy – jeans, któ­ry nie raz był już głów­nym boha­te­rem wybie­gów, powra­ca w sezo­nie wio­­sna-lato 2018 w nowej odsło­nie. Jeste­ście goto­wi na zupeł­nie…

Gdzie znaleźć perfekcyjną małą czarną?

O tym jak kla­sycz­na i nie­zbęd­na jest mała czar­na w każ­dej kobie­cej sza­fie niko­mu chy­ba przy­po­mi­nać nie trze­ba. Nie­za­stą­pio­na w każ­dej sytu­acji, nie raz rato­wa­ła…

MUST HAVE – MARYNARKA POWER SHOULDERS!

Dom mody Balen­cia­ga od kil­ku sezo­nów lan­su­je trend na moc­ne, wyraź­nie zazna­czo­ne ramio­na. Tak zwa­ne „podusz­ki”, któ­re jesz­cze do nie­daw­na koja­rzy­ły się tyl­ko z modą…

Czas na BODY

Czas naj­wyż­szy przyj­rzeć się naj­bar­dziej gorą­ce­mu tren­do­wi tego sezo­nu. Wio­sną body z hukiem wkro­czy­ło w świat mody, alby wraz z nadej­ściem lata stać się praw­dzi­wym…

Zara wiosna-lato 2016

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Mamy już zdję­cia z naj­now­szej kam­pa­nii rekla­mo­wej mar­ki ZARA na wio­snę-lato 2016 autor­stwa Mario Sor­ren­ti. Zapra­sza­my do oglą­da­nia! For Vers-24, War­saw _____ PRZECZYTAJ…

Buty Block Heel – must have na wiosnę!

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: polyvore.com, tumblr.com Pre­cy­zyj­nie wyko­na­ne, ide­al­nie wypro­fi­lo­wa­ne i zja­wi­sko­wo pięk­ne buty mogą budzić w kobie­cie odczu­cia toż­sa­me do tych, któ­re towa­rzy­szą jej pod­czas napa­wa­nia…

Zara

buty spor­to­we

Budget or Luxe:Moda na każdą kieszeń

Tekst: Vers-24 Wybór: Ola Kowal­ska Nie da się ukryć, że te naj­słyn­niej­sze, a co za tym idzie naj­droż­sze mar­ki świa­ta dyk­tu­ją tren­dy. Chcąc wyglą­dać mod­nie…

Jeansowa sukienka na każdą kieszeń

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: polyvore.com, pinterest.com, net-a-porter.com, zara.com, whatoliviadid.com Jeans pod­bił w tym sezo­nie wybie­gi oraz ser­ca kobiet na całym świe­cie. Uwiel­bia­my ten mate­riał za to, że…

Podróż za jeden uśmiech – dziecięcy lookbook Summer dreams

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Błę­kit, róż i biel. Kwiat­ki, kra­ta, wzor­ki, a nawet powiew kli­ma­tów boho. Oto kolek­cja Sum­mer dre­ams Zara Home Kids.…

Najlepsze świece zapachowe

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia:  zara.home.com, hm.com.pl, pakamera.pl, nap.com.pl, .moncredo.pl Nie ma zna­cze­nia, gdzie ją posta­­wi­­cie- w salo­nie, sypial­ni czy w łazie­n­ce- świe­ca to gwa­ran­cja natych­mia­sto­wej popra­wy nastro­ju.…

Dżinsowe wydłużenie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: whowhatwear.com, pinterest.com Jakich dżin­sów każ­da z nas potrze­bu­je w swo­jej sza­fie naj­bar­dziej? Zde­cy­do­wa­nie tych, któ­re mak­sy­mal­nie wydłu­żą nam nogi! Aby takie…