MUST HAVE – MARYNARKA POWER SHOULDERS!

Dom mody Balen­cia­ga od kil­ku sezo­nów lan­su­je trend na moc­ne, wyraź­nie zazna­czo­ne ramio­na. Tak zwa­ne „podusz­ki”, któ­re jesz­cze do nie­daw­na koja­rzy­ły się tyl­ko z modą lat 80. powra­ca­ją w wiel­kim sty­lu budu­jąc kon­struk­cję naj­mod­niej­szych w tym sezo­nie mary­na­rek. Pod­po­wia­da­my gdzie takie kupić i do cze­go nosić!

Naj­mod­niej­sze w tym sezo­nie mary­nar­ki wyglą­da­ją jak poży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by. Mają moc­no over­si­zo­wy krój, wyraź­nie zazna­czo­ną linię ramion i się­ga­ją za bio­dra. Na ich punk­cie osza­la­ły redak­tor­ki, blo­ger­ki i wszyst­kie miło­śnicz­ki mody. Mimo to wie­le dziew­czyn wciąż nie wyobra­ża sobie, jak moż­na wyglą­dać kobie­co w mary­nar­ce, któ­ra wyglą­da na za dużą o kil­ka roz­mia­rów. Pod­po­wia­da­my jak ją nosić, by wyglą­dać nie tyl­ko mod­nie, ale rów­nież kobie­co!

Naj­waż­niej­sza zasa­da, to do luź­nej góry dobie­rać obci­sły dół. Odno­si się to nie tyl­ko do mary­na­rek, ale do wszyst­kich zesta­wień ogól­nie. Gdy decy­du­je­my się na jeden, bar­dzo luź­ny ele­ment, resz­ta stro­ju powin­na pozo­stać dopa­so­wa­na. Dzię­ki temu unik­nie­my kary­ka­tu­ral­ne­go wyglą­du i zacho­wa­my pro­por­cje figu­ry. Mary­nar­kę power sho­ul­ders naj­le­piej zesta­wić z dopa­so­wa­ny­mi rur­ka­mi i kla­sycz­nym t-shir­tem. Wyso­kie dziew­czy­ny mogą pozwo­lić sobie na pła­skie obu­wie, ale te poni­żej 170 cm wzro­stu powin­ny posta­wić na tro­chę wyż­szy obcas. W koń­cu nie chce­my, by mary­nar­ka przy­sło­ni­ła całą syl­wet­kę. Oso­by lubiąc zaba­wę modą mogą zde­cy­do­wać się na nie­co odważ­niej­sze połą­cze­nie. Per­fek­cyj­ny look uzy­ska­cie dobie­ra­jąc do mary­nar­ki mini spód­ni­cę z paten­to­wej skó­ry w sty­lu Isa­bel Marant oraz raj­sto­py-kaba­ret­ki. Brzmi odważ­nie, ale uwierz­cie nam, że to ulu­bio­ny zestaw wszyst­kich it-girls w tym sezo­nie!

Gdzie kupić mary­nar­kę power sho­ul­ders?

Popu­lar­ne sie­ciów­ki już wpro­wa­dzi­ły ten model do swo­ich kolek­cji. War­to udać się do Zary lub do H&M. Moż­na rów­nież poszpe­rać po męskich dzia­łach, albo zde­cy­do­wać się na zakup mary­nar­ki, któ­ra rze­czy­wi­ście będzie o te kil­ka roz­mia­rów za duża. Inte­re­su­ją­ce mode­le może­cie zna­leźć rów­nież w skle­pach z odzie­żą uży­wa­ną i vin­ta­ge. Pamię­taj­my, że jest to moda, któ­ra powra­ca do nas po latach, więc może war­to poszpe­rać w sza­fach swo­ich mam i spraw­dzić, czy nie zacho­wa­ły się tam jakieś pereł­ki?

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy