ModaTrendy

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Właśnie ostatecznie żegnamy zimę, a wraz z nią futra i cieple, wełniane płaszcze. Zamiast nich chętnie wkładamy marynarki – niegdyś zapożyczone z męskiej garderoby, dziś są jednym z najchętniej noszonych ubrań wśród kobiet na całym świecie. Jak to możliwe i w czym tkwi ich fenomen?

marynarki oversize, Acne Studios, Zara, LOW CLASSIC, Toteme, Mango, MAISON MARGIELA , COS, Massimo Dutti, Zara, Tibi, Nanushka

Acne Stu­dios, Zara, LOW CLASSIC, Tote­me, Man­go, MAISON MARGIELA, COS, Mas­si­mo Dut­ti, Zara, Tibi, Nanushka

Ogrom­ne, geo­me­trycz­ne, a zara­zem pro­ste i mini­ma­li­stycz­ne mary­nar­ki kró­lu­ją od lat na wybie­gach u Chloe, Balen­cia­gi i Saint Lau­rent. Możesz nosić je w kom­ple­cie z dopa­so­wa­ny­mi spodnia­mi od gar­ni­tu­ru, do zwiew­nych, woalo­wych spód­nic, sukie­nek czy ulu­bio­nej pary jean­sów. To gwa­ran­cja, że za każ­dym razem będziesz wyglą­dać dobrze i czuć się kom­for­to­wo. Model­ki i redak­to­rzy poko­cha­li zarów­no mary­nar­ki z sze­ro­ki­mi ramio­na­mi, czy duży­mi guzi­ka­mi, jak i te pro­ste, w męskim sty­lu inspi­ro­wa­ne tra­dy­cyj­ny­mi garniturami.

Ide­al­ne na cie­płe, let­nie dni – mary­nar­ka w kolo­rze kha­ki z rusty­kal­nej tka­ni­ny lnia­no-baweł­nia­nej. Koł­nierz z kla­pa­mi, dłu­gi rękaw. Na ramio­nach podusz­ki, zapię­cie na guzi­ki (Zara) bądź dwu­rzę­do­wa mary­nar­ka w krat­kę, wyko­na­na w 100% ze lnu. Dopa­so­wa­ny krój slim, koł­nierz z kla­pa­mi w szpic i zapię­cie na guzi­ki z przo­du. Z boku dwie kie­sze­nie z kla­pa­mi, dłu­gi rękaw i roz­cię­cie z tyłu (Mas­si­mo Dut­ti). Dopa­so­wa­na mary­nar­ka o męskim kro­ju, zapro­jek­to­wa­na z mięk­kiej mie­szan­ki lek­kiej weł­ny i jedwa­biu. Per­fek­cyj­nie sple­cio­na mary­nar­ka Jero­me, świet­nie spraw­dzi się z parą czar­nych, wegań­skich skó­rza­nych spodni, nada­jąc Two­je­mu sty­lo­wi nowo­cze­sny sznyt (Nanu­sh­ka).

Naj­wyż­szej jako­ści, per­fek­cyj­nie skro­jo­ny czar­ny, weł­nia­ny gar­ni­tur. Zapię­cie na jeden guzik, dwie kie­sze­nie i ręka­wy zakoń­czo­ne guzi­ka­mi (Acne Stu­dios) – to kla­sy­ka w naj­lep­szym wyda­niu. Nie­zbęd­na w każ­dej gar­de­ro­bie mary­nar­ka  z ukry­ty­mi suwa­ka­mi na man­kie­tach i pio­no­wą kie­sze­nią zapi­na­ną na suwak na jedwa­bi­stej pod­szew­ce, uszy­ta z mięk­kiej, gład­kiej mie­szan­ki weł­ny. Zapi­na­na z przo­du, jed­no­rzę­do­wa czar­na mary­nar­ka z sze­ro­ką kla­pą. Funk­cjo­nal­ne kie­sze­nie i krój over­si­ze zapew­nia­ją wygo­dę (COS sto­res). Tań­sze wer­sje kla­sy­ka znaj­dzie­cie tak­że w popu­lar­nej sie­ciów­ce. Czar­na mary­nar­ka z kie­sze­nia­mi i koł­nie­rzem z kla­pa­mi. Dłu­gi rękaw oraz podusz­ki na ramio­nach, z przo­du zapię­cie na guzik i naszy­te kie­sze­nie (Zara).  

Na tego­rocz­nym, wio­sen­nym poka­zie mar­ki Maison Mar­gie­la  roz­brzmie­wa­ła ścież­ka dźwię­ko­wa „Tain­ted Love” Soft Cell – nie ina­czej, ubra­nia rów­nież zapro­jek­to­wa­ne zosta­ły w duchu lat 80. I tak sza­ra, oversize’owa mary­nar­ka (Maison Mar­gie­la) zain­spi­ro­wa­na  ponad­ga­ba­ry­to­wy­mi gar­ni­tu­ra­mi tam­tych lat jest mini­ma­li­stycz­na i pro­sta. Jedy­nym wyra­zi­stym akcen­tem są sze­ro­kie, duże ramio­na.  Zda­niem duń­skiej sty­list­ki Jeanet­te Mad­sen mary­nar­ki są napraw­dę faj­ne, a co naj­waż­niej­sze – świet­nie kom­po­nu­ją się nie tyl­ko z ele­ganc­ki­mi spodnia­mi, ale tak­że z leg­gin­sa­mi czy spoden­ka­mi rowe­ro­wy­mi. Model Loreo (Totême) jest wyko­na­ny z mięk­kiej tka­ni­ny z domiesz­ką weł­ny. Dzię­ki sta­ran­ne­mu pod­szy­ciu, pomi­mo swo­je­go wiel­kie­go roz­mia­ru pięk­nie się ukła­da. Dwu­rzę­do­wa, beżo­wa mary­nar­ka (LOW CLASSIC) o kro­ju over­si­ze, wyko­na­na z weł­ny ma deli­kat­nie ufor­mo­wa­ne ramio­na, aby wzmoc­nić ich kształt i zary­so­wać syl­wet­kę. Dzię­ki pod­szy­ciu jedy­nie w  ręka­wach i na ple­cach, pozo­sta­je nie­zwy­kle lek­ka i wygod­na, dzię­ki cze­mu świet­nie spraw­dzi się od świ­tu do nocy. Dla Amy Smi­lo­vic inspi­ra­cją do stwo­rze­nia kolek­cji Resort 2019 sta­ły się hawaj­skie zdję­cia z waka­cji rodzi­ców z lat 60. Ta dwu­rzę­do­wa, bor­do­wa mary­nar­ka Ste­ward (Tibi) będą­ca czę­ścią tej kolek­cji, a wyko­na­na z kre­py stretch z lek­ko ufor­mo­wa­ny­mi ramio­na­mi, nada kla­sy każ­dej sty­li­za­cji. Ide­al­na w połą­cze­niu z parą jean­sów jak i dopa­so­wa­ną sukien­ką. Różo­wa, gar­ni­tu­ro­wa, dłu­ga mary­nar­ka z weł­ny (Man­go). Wyko­na­na z tka­ni­ny z mie­szan­ką weł­ny. Koł­nierz z kla­pa­mi i dłu­gi rękaw z guzi­ka­mi na man­kie­tach. Wewnątrz pod­szy­ta pod­szew­ką, zapię­cie na dwa guzi­ki z przo­du. 

 Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Przytulne i szykowne swetry, które pokochasz tej zimy

Mimo, że zarów­no w ubie­głym, jak i w tym roku więk­szość cza­su spę­dza­my w domu (i z pew­no­ścią w dre­sach), mimo­wol­nie, bez wzglę­du na porę roku, gru­be, przy­tul­ne dzia­ni­ny sta­ły się nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej domowej…
Więcej