STYLOWE PŁASZCZE NA JESIEŃ 2018

STYLOWE PŁASZCZE NA JESIEŃ 2018

Rouje, Man­go, H&M, Patri­zia Ary­ton, Arket

PŁASZCZE W DOBRYM STYLU: TRENDY JESIEŃ 2018

Jesie­nią 2018 kró­lu­ją dwu­rzę­do­we płasz­cze w mili­tar­nym sty­lu, dyplo­mat­ki i mode­le o pudeł­ko­wym kształ­cie, pro­mo­wa­ne w latach 60. przez kul­to­wą model­kę Twig­gy. Mod­ne są przede wszyst­kim cie­płe, miłe w doty­ku weł­nia­ne wer­sje w odcie­niach came­lu, beżu i gra­na­to­we oraz orze­cho­we warian­ty. Mini­ma­list­ki poko­cha­ją pro­ste kro­je z nie­co więk­szym koł­nie­rzem – zarów­no krót­kie niczym sukien­ka wer­sje, jak i dłu­gie za kola­no odsło­ny. Jeśli lubi­cie ultra kobie­ce faso­ny i japoń­ski sznyt, nie­za­stą­pio­ne będą płasz­cze w szla­fro­ko­wym sty­lu z paskiem wią­za­nym w talii. W tren­dzie są rów­nież mode­le pokry­te zwie­rzę­cy­mi prin­ta­mi, kra­tą oraz orien­tal­ny­mi dese­nia­mi. Na ele­ganc­ki wie­czór pole­ca­my ponad­cza­so­wy czar­ny płaszcz, ale z nutą gla­mo­ur, bo z odpi­na­nym futrza­nym koł­nie­rzem, deko­ro­wa­ny zło­ty­mi guzi­ka­mi i o dłu­go­ści za kola­no. Taki model może­cie nosić tak­że do dłu­gich sukie­nek, a futrza­ny akcent zastą­pi szy­kow­ny szal. Co nato­miast z popu­lar­ny­mi tren­cza­mi? Wciąż przy­da­dzą się te kla­sycz­ne, beżo­we, czar­ne oraz gra­na­to­we i stu­pro­cen­to­wo we fran­cu­skim sty­lu. 

STYLOWE PŁASZCZE NA JESIEŃ 2018

Gan­ni, Les Coy­otes de Paris, H&M,  & Other Sto­ries, D.Efect

The Wrap, Zara, Mas­si­mo Dut­ti, Sim­ple, Deni Cler

PŁASZCZE: STYLIZACJE NA JESIEŃ 2018

Krót­kie sty­lo­we płasz­cze nosi­my do ultra kobie­cych butów typu musz­kie­ter­ki oraz do kow­boj­skich bot­ków, a dłu­gie warian­ty łączy­my ze skó­rza­ny­mi koza­ka­mi do kolan. Jeśli płaszcz ma sze­ro­ki koł­nierz, otu­la­my się cie­płym swe­trem z gol­fem, któ­ry zastą­pi szal.

Jaki płaszcz będzie sta­no­wił bazę Waszej gar­de­ro­by jesie­nią 2018?

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Komentarze

komen­ta­rzy