ModaMust have

KULTOWA BIAŁA KOSZULA NA JESIEŃ – JAKI MODEL WYBRAĆ I GDZIE JEJ SZUKAĆ?

Biała koszula to klasyk, który przewija się non stop w kolekcjach projektantów zwłaszcza w sezonie jesiennym. Swoją uwagę poświęciła jej już Carolina Herrera, która pokazała, że białą koszulę można nosić na wiele sposobów i co, najważniejsze w niezliczonej ilości odsłon. Czasy, kiedy ten element garderoby występował tylko w wersji szkolnej, należą już do przeszłości. Co nie oznacza, że prosty, uniwersalny model wyszedł z mody. Właśnie teraz przeżywa swój prawdziwy renesans. 

BIAŁA KOSZULA: TRENDY 2018

Obec­nie kró­lu­ją bia­łe koszu­le z baweł­ny i pope­li­ny ze stój­ką. Mode­le w kształ­cie Dan­dy­sa nawią­zu­ją do epo­ki Oświe­ce­nia, któ­ra naro­dzi­ła się we Fran­cji. I wła­śnie ten pary­ski sznyt prze­my­ca­my do swo­jej gar­de­ro­by jesie­nią 2018. Do gro­na naj­mod­niej­szych mode­li dołą­cza tak­że jedwab­na koszu­la z kie­sze­nia­mi XXL.  Taką, nosi­my do sztruk­so­wych spodni i kre­mo­wych bot­ków. Gorą­cym tren­dem sezo­nu są tak­że bia­łe koszu­le w sty­lu japoń­skim. Pro­ste, wręcz asce­tycz­ne, sta­no­wią pomost pomię­dzy męską, a dam­ską ele­gan­cją. Jeśli poszu­ku­je­cie dla sie­bie dłuż­szych opcji, pole­ca­my koszu­lę z fra­ko­wym gor­se­tem, któ­rą moż­na zesta­wić z czar­ny­mi spodnia­mi wyko­na­ny­mi z leją­cej się tka­ni­ny. W „klu­bie” bia­łych naj­mod­niej­szych koszul znaj­du­ją się tak­że te z asy­me­trycz­nym dołem, deko­ro­wa­ne peł­ny­mi uro­ku kokar­da­mi – nota­be­ne w sty­lu Ale­xy Chung oraz awan­gar­do­we, z powy­ci­na­ny­mi ele­men­ta­mi w oko­li­cach ramion. W kwe­stii koszul prym wio­dą tak­że baro­ko­we wer­sje, bo zdo­bio­ne peł­ny­mi prze­py­chu żabo­ta­mi, wykwint­ny­mi wstąż­ka­mi, czy per­ła­mi. 

BIAŁA KOSZULA NA JESIEŃ – JAKI MODEL WYBRAĆ I GDZIE JEJ SZUKAĆ?

ISABEL MARANT ÉTOILE, ALEXACHUNG, H&M, Zara, Man­go,  Mas­si­mo Dutti,

BIAŁA KOSZULA: GDZIE SZUKAĆ?

Bia­łych koszul szu­ka­my w: 

  1. Sza­fie swo­je­go chło­pa­ka – obec­nie domi­nu­ją­cym tren­dem jest over­si­ze, co ozna­cza, że model w więk­szym roz­mia­rze może dodać naszej sty­li­za­cji nonszalancji;
  2. Buti­kach i sie­ciów­kach oraz skle­pach onli­ne m.in.: Man­go, Mas­si­mo Dut­ti, Zara, H&M, Uterqüe;
  3. Plat­for­mach sprze­da­żo­wych m.in. Mythe­re­sa i Net-a-Porter;
  4. W swo­jej sza­fie – dotych­cza­so­we mode­le, odświe­ża­my i uroz­ma­ica­my je o wykwint­ne guzi­ki, perły.
BIAŁA KOSZULA NA JESIEŃ – JAKI MODEL WYBRAĆ I GDZIE JEJ SZUKAĆ?

COS, THEORY, ABSENCE OF PAPER, &Other sto­ries,  Uterque

 

KULTOWA BIAŁA KOSZULA: HISTORIA MODY I KINA  

Na prze­strze­ni lat bia­łą koszu­lę nosi­ły gwiaz­dy kina, takie Audrey Hep­burn czy Bri­git­te Bar­dot. Pierw­sza aktor­ka sta­wia­ła na pro­ste wer­sje zain­spi­ro­wa­ne męską gar­de­ro­bą oraz ultra kobie­ce pro­jek­ty, któ­re mogli­ście zoba­czyć m.in. w „Rzym­skich Waka­cjach”. Fran­cu­ska iko­na sty­lu, Bar­dot­ka, z kolei zapre­zen­to­wa­ła model z żabo­tem w fil­mie „Sha­la­ko” w reży­se­rii Roge­ra Vadi­ma. Bri­git­te obok nie­co fan­ta­zyj­nych wer­sji, rów­nie czę­sto nosi­ła pro­ste koszu­le zapo­ży­czo­ne z sza­fy chło­pa­ka. Doda­wa­ła do nich krót­ki kra­wat lub wywi­ja­ła man­kie­ty. Bia­łą koszu­lę uwiel­bia­ła tak­że Mar­le­na Die­trich, któ­ra wypro­mo­wa­ła ją jesz­cze w latach 30., kie­dy przy­szła ubra­na w taki model na plan „Błę­kit­ne­go Anio­ła”. Reży­ser zesta­wił ją ze smo­kin­giem i od tej pory bia­ła koszu­la sta­ła się pożą­da­nym obiek­tem wie­lu kobiet oraz kul­to­wą bazą sty­li­za­cji.  

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej