ModaMust have

KULTOWA BIAŁA KOSZULA NA JESIEŃ – JAKI MODEL WYBRAĆ I GDZIE JEJ SZUKAĆ?

Biała koszula to klasyk, który przewija się non stop w kolekcjach projektantów zwłaszcza w sezonie jesiennym. Swoją uwagę poświęciła jej już Carolina Herrera, która pokazała, że białą koszulę można nosić na wiele sposobów i co, najważniejsze w niezliczonej ilości odsłon. Czasy, kiedy ten element garderoby występował tylko w wersji szkolnej, należą już do przeszłości. Co nie oznacza, że prosty, uniwersalny model wyszedł z mody. Właśnie teraz przeżywa swój prawdziwy renesans. 

BIAŁA KOSZULA: TRENDY 2018

Obec­nie kró­lu­ją bia­łe koszu­le z baweł­ny i pope­li­ny ze stój­ką. Mode­le w kształ­cie Dan­dy­sa nawią­zu­ją do epo­ki Oświe­ce­nia, któ­ra naro­dzi­ła się we Fran­cji. I wła­śnie ten pary­ski sznyt prze­my­ca­my do swo­jej gar­de­ro­by jesie­nią 2018. Do gro­na naj­mod­niej­szych mode­li dołą­cza tak­że jedwab­na koszu­la z kie­sze­nia­mi XXL.  Taką, nosi­my do sztruk­so­wych spodni i kre­mo­wych bot­ków. Gorą­cym tren­dem sezo­nu są tak­że bia­łe koszu­le w sty­lu japoń­skim. Pro­ste, wręcz asce­tycz­ne, sta­no­wią pomost pomię­dzy męską, a dam­ską ele­gan­cją. Jeśli poszu­ku­je­cie dla sie­bie dłuż­szych opcji, pole­ca­my koszu­lę z fra­ko­wym gor­se­tem, któ­rą moż­na zesta­wić z czar­ny­mi spodnia­mi wyko­na­ny­mi z leją­cej się tka­ni­ny. W „klu­bie” bia­łych naj­mod­niej­szych koszul znaj­du­ją się tak­że te z asy­me­trycz­nym dołem, deko­ro­wa­ne peł­ny­mi uro­ku kokar­da­mi – nota­be­ne w sty­lu Ale­xy Chung oraz awan­gar­do­we, z powy­ci­na­ny­mi ele­men­ta­mi w oko­li­cach ramion. W kwe­stii koszul prym wio­dą tak­że baro­ko­we wer­sje, bo zdo­bio­ne peł­ny­mi prze­py­chu żabo­ta­mi, wykwint­ny­mi wstąż­ka­mi, czy per­ła­mi. 

BIAŁA KOSZULA NA JESIEŃ – JAKI MODEL WYBRAĆ I GDZIE JEJ SZUKAĆ?

ISABEL MARANT ÉTOILE, ALEXACHUNG, H&M, Zara, Man­go,  Mas­si­mo Dut­ti,

BIAŁA KOSZULA: GDZIE SZUKAĆ?

Bia­łych koszul szu­ka­my w: 

  1. Sza­fie swo­je­go chło­pa­ka – obec­nie domi­nu­ją­cym tren­dem jest over­si­ze, co ozna­cza, że model w więk­szym roz­mia­rze może dodać naszej sty­li­za­cji non­sza­lan­cji;
  2. Buti­kach i sie­ciów­kach oraz skle­pach onli­ne m.in.: Man­go, Mas­si­mo Dut­ti, Zara, H&M, Ute­rqüe;
  3. Plat­for­mach sprze­da­żo­wych m.in. Mythe­re­sa i Net-a-Por­ter;
  4. W swo­jej sza­fie – dotych­cza­so­we mode­le, odświe­ża­my i uroz­ma­ica­my je o wykwint­ne guzi­ki, per­ły.
BIAŁA KOSZULA NA JESIEŃ – JAKI MODEL WYBRAĆ I GDZIE JEJ SZUKAĆ?

COS, THEORY, ABSENCE OF PAPER, &Other sto­ries,  Ute­rque

 

KULTOWA BIAŁA KOSZULA: HISTORIA MODY I KINA  

Na prze­strze­ni lat bia­łą koszu­lę nosi­ły gwiaz­dy kina, takie Audrey Hep­burn czy Bri­git­te Bar­dot. Pierw­sza aktor­ka sta­wia­ła na pro­ste wer­sje zain­spi­ro­wa­ne męską gar­de­ro­bą oraz ultra kobie­ce pro­jek­ty, któ­re mogli­ście zoba­czyć m.in. w „Rzym­skich Waka­cjach”. Fran­cu­ska iko­na sty­lu, Bar­dot­ka, z kolei zapre­zen­to­wa­ła model z żabo­tem w fil­mie „Sha­la­ko” w reży­se­rii Roge­ra Vadi­ma. Bri­git­te obok nie­co fan­ta­zyj­nych wer­sji, rów­nie czę­sto nosi­ła pro­ste koszu­le zapo­ży­czo­ne z sza­fy chło­pa­ka. Doda­wa­ła do nich krót­ki kra­wat lub wywi­ja­ła man­kie­ty. Bia­łą koszu­lę uwiel­bia­ła tak­że Mar­le­na Die­trich, któ­ra wypro­mo­wa­ła ją jesz­cze w latach 30., kie­dy przy­szła ubra­na w taki model na plan „Błę­kit­ne­go Anio­ła”. Reży­ser zesta­wił ją ze smo­kin­giem i od tej pory bia­ła koszu­la sta­ła się pożą­da­nym obiek­tem wie­lu kobiet oraz kul­to­wą bazą sty­li­za­cji.  

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej