ModaMust have

KULTOWA BIAŁA KOSZULA NA JESIEŃ – JAKI MODEL WYBRAĆ I GDZIE JEJ SZUKAĆ?

Biała koszula to klasyk, który przewija się non stop w kolekcjach projektantów zwłaszcza w sezonie jesiennym. Swoją uwagę poświęciła jej już Carolina Herrera, która pokazała, że białą koszulę można nosić na wiele sposobów i co, najważniejsze w niezliczonej ilości odsłon. Czasy, kiedy ten element garderoby występował tylko w wersji szkolnej, należą już do przeszłości. Co nie oznacza, że prosty, uniwersalny model wyszedł z mody. Właśnie teraz przeżywa swój prawdziwy renesans. 

BIAŁA KOSZULA: TRENDY 2018

Obec­nie kró­lu­ją bia­łe koszu­le z baweł­ny i pope­li­ny ze stój­ką. Mode­le w kształ­cie Dan­dy­sa nawią­zu­ją do epo­ki Oświe­ce­nia, któ­ra naro­dzi­ła się we Fran­cji. I wła­śnie ten pary­ski sznyt prze­my­ca­my do swo­jej gar­de­ro­by jesie­nią 2018. Do gro­na naj­mod­niej­szych mode­li dołą­cza tak­że jedwab­na koszu­la z kie­sze­nia­mi XXL.  Taką, nosi­my do sztruk­so­wych spodni i kre­mo­wych bot­ków. Gorą­cym tren­dem sezo­nu są tak­że bia­łe koszu­le w sty­lu japoń­skim. Pro­ste, wręcz asce­tycz­ne, sta­no­wią pomost pomię­dzy męską, a dam­ską ele­gan­cją. Jeśli poszu­ku­je­cie dla sie­bie dłuż­szych opcji, pole­ca­my koszu­lę z fra­ko­wym gor­se­tem, któ­rą moż­na zesta­wić z czar­ny­mi spodnia­mi wyko­na­ny­mi z leją­cej się tka­ni­ny. W „klu­bie” bia­łych naj­mod­niej­szych koszul znaj­du­ją się tak­że te z asy­me­trycz­nym dołem, deko­ro­wa­ne peł­ny­mi uro­ku kokar­da­mi – nota­be­ne w sty­lu Ale­xy Chung oraz awan­gar­do­we, z powy­ci­na­ny­mi ele­men­ta­mi w oko­li­cach ramion. W kwe­stii koszul prym wio­dą tak­że baro­ko­we wer­sje, bo zdo­bio­ne peł­ny­mi prze­py­chu żabo­ta­mi, wykwint­ny­mi wstąż­ka­mi, czy per­ła­mi. 

BIAŁA KOSZULA NA JESIEŃ – JAKI MODEL WYBRAĆ I GDZIE JEJ SZUKAĆ?

ISABEL MARANT ÉTOILE, ALEXACHUNG, H&M, Zara, Man­go,  Mas­si­mo Dut­ti,

BIAŁA KOSZULA: GDZIE SZUKAĆ?

Bia­łych koszul szu­ka­my w: 

  1. Sza­fie swo­je­go chło­pa­ka – obec­nie domi­nu­ją­cym tren­dem jest over­si­ze, co ozna­cza, że model w więk­szym roz­mia­rze może dodać naszej sty­li­za­cji non­sza­lan­cji;
  2. Buti­kach i sie­ciów­kach oraz skle­pach onli­ne m.in.: Man­go, Mas­si­mo Dut­ti, Zara, H&M, Ute­rqüe;
  3. Plat­for­mach sprze­da­żo­wych m.in. Mythe­re­sa i Net-a-Por­ter;
  4. W swo­jej sza­fie – dotych­cza­so­we mode­le, odświe­ża­my i uroz­ma­ica­my je o wykwint­ne guzi­ki, per­ły.
BIAŁA KOSZULA NA JESIEŃ – JAKI MODEL WYBRAĆ I GDZIE JEJ SZUKAĆ?

COS, THEORY, ABSENCE OF PAPER, &Other sto­ries,  Ute­rque

 

KULTOWA BIAŁA KOSZULA: HISTORIA MODY I KINA  

Na prze­strze­ni lat bia­łą koszu­lę nosi­ły gwiaz­dy kina, takie Audrey Hep­burn czy Bri­git­te Bar­dot. Pierw­sza aktor­ka sta­wia­ła na pro­ste wer­sje zain­spi­ro­wa­ne męską gar­de­ro­bą oraz ultra kobie­ce pro­jek­ty, któ­re mogli­ście zoba­czyć m.in. w „Rzym­skich Waka­cjach”. Fran­cu­ska iko­na sty­lu, Bar­dot­ka, z kolei zapre­zen­to­wa­ła model z żabo­tem w fil­mie „Sha­la­ko” w reży­se­rii Roge­ra Vadi­ma. Bri­git­te obok nie­co fan­ta­zyj­nych wer­sji, rów­nie czę­sto nosi­ła pro­ste koszu­le zapo­ży­czo­ne z sza­fy chło­pa­ka. Doda­wa­ła do nich krót­ki kra­wat lub wywi­ja­ła man­kie­ty. Bia­łą koszu­lę uwiel­bia­ła tak­że Mar­le­na Die­trich, któ­ra wypro­mo­wa­ła ją jesz­cze w latach 30., kie­dy przy­szła ubra­na w taki model na plan „Błę­kit­ne­go Anio­ła”. Reży­ser zesta­wił ją ze smo­kin­giem i od tej pory bia­ła koszu­la sta­ła się pożą­da­nym obiek­tem wie­lu kobiet oraz kul­to­wą bazą sty­li­za­cji.  

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej