ModaMust haveTrendy

Klasyczna garderoba – co warto kupić w Zarze tej jesieni?

Czas na odświeżenie jesiennej garderoby? Jak zawsze z najnowszymi kolekcjami wychodzi Zara. Nikogo więc nie dziwi, że w sklepach pełno jest już największych trendów na jesień 2019. W tym sezonie Zara przekonała naszą redakcję, że jedyne ubrania które musimy kupić to te, które pozwolą od podstaw zbudować naszą jesienną garderobę. jesienna garderoba? Bez względu na to, czy masz w swojej szafie ciepłe swetry i płaszcze, warto zaopatrzyć się w ponadczasowe, klasyczne ubrania, dzięki którym szybko zapomnisz, że lato się skończyło, a które znalazły się  w najnowszej kolekcji Zary na sezon jesień-zima 2019/20. 

W tym sezo­nie oprócz awan­gar­do­we­go, a cza­sem roc­ko­we­go sty­lu, wciąż kró­lu­ją praw­dzi­we kla­sy­ki, takie jak cie­płe, weł­nia­ne i mohe­ro­we swe­try, dobrze skro­jo­ne płasz­cze, mini­ma­li­stycz­ne t‑shirty z podusz­ka­mi, mary­nar­ki over­si­ze, skó­rza­ne kurt­ki w sty­lu lat 80, poręcz­ne toreb­ki bagu­et­te, czar­ne, skó­rza­ne spodnie czy dłu­gie, dzia­ni­no­we  sukien­ki i wresz­cie praw­dzi­wy hit sezo­nu –  kow­boj­ki. W biżu­te­rii sta­wia­my za to na odważ­ne i moc­ne wzo­ry – błysz­czą­ce akcen­ty i sze­ro­kie naszyj­ni­ki z meta­lo­wy­mi ogni­wa­mi. To dzię­ki nim tej jesie­ni będzie­my wyglą­dać nie­zwy­kle szy­kow­nie. 

Klasyczna garderoba – co warto kupić w Zarze tej jesieni?

Kla­sycz­na gar­de­ro­ba – co war­to kupić w Zarze tej jesieni?

Sprawdź­cie koniecz­nie nowo­ści Zary, któ­rych nie może­cie przegapić!

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś są jed­nym z naj­chęt­niej noszo­nych ubrań wśród kobiet na całym…
Więcej
ModaNewsroom

Idealne buty na jesień - kowbojki wracają do łask

Kow­boj­ki wra­ca­ją do łask i już po raz kolej­ny sta­ją się sil­nym tren­dem w jesien­no-zimo­wych kolek­cjach. Sty­lo­we, ele­ganc­kie i z roc­ko­wym pazu­rem- ide­al­ne na jesien­ne sło­ty. Zamszo­we, skó­rza­ne, z błysz­czą­cym wykoń­cze­niem czy szpi­cza­stym noskiem; wysokie…
Więcej
ModaNewsroom

STYLOWE PŁASZCZE NA JESIEŃ 2018

PŁASZCZE W DOBRYM STYLU: TRENDY JESIEŃ 2018 Jesie­nią 2018 kró­lu­ją dwu­rzę­do­we płasz­cze w mili­tar­nym sty­lu, dyplo­mat­ki i mode­le o pudeł­ko­wym kształ­cie, pro­mo­wa­ne w latach 60. przez kul­to­wą model­kę Twig­gy. Mod­ne są przede wszyst­kim cie­płe, miłe…
Więcej