NewsroomStyl życia

Najlepsze świece zapachowe

Nie ma znaczenia, gdzie ją postawicie – w salonie, sypialni czy w łazience – świeca to gwarancja natychmiastowej poprawy nastroju. Nic nie wprowadzi do Waszego wnętrza bardziej przytulnej i przyjemnej atmosfery niż ona. Zwłaszcza w długie zimowe wieczory (które na szczęście już powoli się kończą) jest to wręcz niezbędny element wystroju Twojego wnętrza.

Świe­ce prak­tycz­nie od zawsze koja­rzy­ły się z ele­gan­cją i cele­bro­wa­niem spe­cjal­nych oka­zji. Cze­mu jed­nak nie mie­li­by­śmy cele­bro­wać każ­de­go kolej­ne­go dnia, doda­jąc sobie przy tym odro­bi­ny luk­su­su przy pomo­cy świecz­ki? Zwłasz­cza, że obec­nie ich wybór jest na tyle duży, że prak­tycz­nie każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Jed­nak oprócz klu­czo­we­go kry­te­rium, jakim jest zapach, war­to zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na kil­ka rze­czy, jak na przy­kład skład wosku- natu­ral­ny bądź sztucz­ny. Tu spo­ro moż­na wywnio­sko­wać zazwy­czaj po cenie- jest duże praw­do­po­do­bień­swo, że droż­sze będą bar­dziej natu­ral­ne, lub przy­naj­mniej moc­niej nasy­co­ne zapa­chem. Dodat­ko­wym atu­tem było­by też este­tycz­ne opa­ko­wa­nie, gdyż oprócz funk­cji, jaką bez wąt­pie­nia jest wypeł­nia­nie wnę­trza przy­jem­ną wonią, świe­ce mogą peł­nić tak­że rolę deko­ra­cyj­ną.

Vers-24 przygotował dla Was kilka propozycji.

Zapach Feu­il­les de Thé Epi­ce mar­ki D’Or­say Paris będzie ide­al­ny dla entu­zja­stów cięż­szych, lek­ko kadzi­dło­wych nut. W tej świe­cy domi­nu­ją: ber­ga­mot­ka, her­ba­ta, cyna­mon oraz goź­dzik, któ­re nada­ją atmos­fe­rę nie­zwy­kłej przy­tul­no­ści i cie­pła. Świe­ca zosta­ła stwo­rzo­na z prze­zna­cze­niem do salo­nu, więc w zapa­cho­wą podróż myśla­mi do Indii udasz się naj­pew­niej na kana­pie w towa­rzy­stwie dobrej lek­tu­ry i fili­żan­ki her­ba­ty.

5

D’ Orsay Paris Angiel­ska biblio­te­ka, 223 zł

Zara Home ma pro­po­zy­cję nie do odrzu­ce­nia dla miło­śni­ków deli­kat­nych kwia­to­wych nut. W świe­cy Whi­te Jasmi­ne znaj­dzie­cie sub­tel­ne nuty wła­śnie jaśmi­nu, kon­wa­lii i ogór­ka. Świecz­ka ma dwa kno­ty, co jest gwa­ran­cją rów­no­mier­ne­go spa­la­nia, któ­re­go cał­ko­wi­ty czas wyno­si ok. 80 godzin. Desi­gnem świe­ca wpa­su­je się w każ­de wnę­trze- prze­zro­czy­sty pojem­nik jest cał­ko­wi­cie uni­wer­sal­ny.

3

Zara home Świe­ca zapa­cho­wa Whi­te Jasmi­ne, 99 zł

Kolej­na sie­ciów­ka, któ­ra stwo­rzy­ła swo­ją linię ‘Home’ i w opar­ciu o nią otwie­ra kolej­ne skle­py to szwedz­ki H&M, któ­ry pro­po­nu­je nam świe­cę w meta­lo­wym wia­der­ku. Wosk nie­ste­ty nie jest w stu pro­cen­tach natu­ral­ny, ale za to lek­ko posta­rza­ny design jest genial­ny- ide­al­nie spraw­dzi się w asce­tycz­nych wnę­trzach.

2

H&M Home świe­ca, 39.90 zł

Eks­klu­zyw­ną pro­po­zy­cją war­tą uwa­gi jest zapach Afri­can Mor­ning od fir­my Baobab prze­zna­czo­ny do salo­nu oraz sypial­ni. Inspi­ra­cją do jego stwo­rze­nia był poran­ny widok różo­wych fla­min­gów nad jezio­rem Lake Many­ara. Prze­pla­ta­ją­ce się ze sobą nuty zapa­cho­we to kwia­ty hia­cyn­tów i zapach słod­kie­go melo­na. Mar­ka Baobab jest jed­ną z  naj­bar­dziej luk­su­so­wych marek świec zapa­cho­wych na świe­cie. Ich świe­ce są wytwa­rza­ne ręcznie,z natu­ral­ne­go wosku. Kla­sycz­ne prze­ło­że­nie wyso­kiej ceny do jesz­cze wyż­szej jako­ści.

Jeże­li macie pro­blem z decy­zją co do jed­nej świe­cy lub po pro­stu sto­sun­ko­wo szyb­ko nudzi­cie się jed­ną kom­po­zy­cją zapa­cho­wą, zain­we­stuj­cie w zestaw trzech świe­czek od fir­my Nap- Lon­don, Orien­ta­list oraz Roy­al­ty. Pierw­szy zapach przy­wo­łu­je na myśl tra­dy­cyj­ną lon­dyń­ską archi­tek­tu­rę, par­ki wypeł­nio­ne kwit­ną­cy­mi kro­ku­sa­mi oraz spa­ce­ry wzdłuż Tami­zy. Orien­ta­list ma za zada­nie przy­wo­dzić na myśl wese­le w indyj­skim sty­lu (gir­lan­dy z płat­ków róż, woń cyna­mo­nu) oraz obra­zek ryn­ku wypeł­nio­ne­go stra­ga­na­mi z orien­tal­ny­mi przy­pra­wa­mi. Ostat­ni z trzech zapa­chów ma koja­rzyć się z popo­łu­dniem spę­dzo­nym z fili­żan­ką Earl Greya w dło­ni oraz prze­jażdż­ką kla­sycz­nym Ben­tley­em z rocz­ni­ka ’52. Sty­lo­wy design plus trzy obłęd­ne zapa­chy. Cze­go chcieć wię­cej?

1

NAP Zestaw poda­run­ko­wy Scent Eclec­tic Tom Dixon, 390 zł

Ostat­nia pro­po­zy­cja jest dia­me­tral­nie róż­na od poprzed­niej. Fir­ma Can­dle­lo­ve ma w ofer­cie wie­le świec, ale redak­cji Vers-24 naj­bar­dziej przy­pa­dła do gustu ta o zapa­chu… mali­no­wej mam­by. Chy­ba każ­dy ma w ustach ten smak dzie­ciń­stwa, a teraz może mieć tak­że zapach i to w całym domu. W tym przy­pad­ku cena jest nie­sa­mo­wi­cie niska jak na bar­dzo dobrą jakość- świe­ce Can­dle­lo­ve są ręcz­nie wyko­na­ne z sojo­wych wosków i cechu­je je pro­sty design. I jesz­cze ten napis „FROM WARSAW WITH LOVE”- uro­cze.

6

Can­dle­lo­ve Mali­no­wa Mam­ba, 49 zł

Tekst: Gosia Bere­za

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze sukienki na Święta i pozostałe 300 dni w roku

Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to szcze­gól­ny dzień i nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że pod­czas kola­cji chce­my wyglą­dać wyjąt­ko­wo. Tym­cza­sem, Świę­ta to nie­ła­twy czas pod wzglę­dem wybór ubrań – w każ­dej rodzi­nie panu­ją bowiem inne, świą­tecz­ne tra­dy­cje, dla­te­go…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *