ModaMust have

Niezastąpione i perfekcyjne – sandały na lato 2018

Rosną­ca tem­pe­ra­tu­ra i dłu­gie, sło­necz­ne dni to naj­lep­sze zwia­stu­ny nad­cho­dzą­ce­go lata. To naj­wyż­sza pora żeby ze spo­ko­jem pozbyć się cięż­kie­go, zimo­we­go obu­wia i ulu­bio­nej pary wygod­nych, bia­łych sne­aker­sów na rzecz poszu­ki­wań nawet naj­bar­dziej szy­kow­nych san­da­łów: a jest w czym wybie­rać- od tych z odkry­ty­mi pal­ca­mi (Her­mes), z rafii (Chloe) czy saty­ny, aż po cha­rak­te­ry­stycz­ne, skó­rza­ne mule (Guc­ci). Jeże­li do tej pory san­da­ły koja­rzy­ły Ci się wyłącz­nie z pla­żą, to naj­praw­do­po­dob­niej odpo­wiedź na to, jak trud­no jest zna­leźć sty­lo­wą parę san­da­łów, któ­re z powo­dze­niem będzie moż­na nosić na pla­ży, w mie­ście, a w naj­bar­dziej upal­ne dni nawet (tak!) w pra­cy. Jedy­ne, co musisz zro­bić, to upew­nić się, że masz zro­bio­ny pedi­cu­re i prze­czy­tać nasz prze­wod­nik po per­fek­cyj­nych san­da­łach na lato 2018.

Niezastąpione i perfekcyjne - sandały na lato 2018

MANGO, ANCIENT GREEK SANDALS

  1. Fan­ta­zyj­ne 

Niczym z antycz­nej Gre­cji, tym na pozór zwy­czaj­nym, pro­stym i ręcz­nie wyko­ny­wa­nym w Ate­nach san­da­łom Tay­ge­te (Ancient Gre­ek) z jasno-skó­rza­ną wkład­ką uro­ku doda­je jasno­fio­le­to­wy przód wyko­na­ny z fro­ty. Będą pięk­nie współ­grać z koron­ko­wą sukien­ką pod­czas waka­cji. Myślisz o bar­dziej nie­tu­zin­ko­wych klap­kach? Koniecz­nie wybierz fan­ta­zyj­ne san­da­ły w bia­łe gro­chy na nie­wiel­kiej plat­for­mie, z odkry­tą pię­tą i deko­ra­cyj­nym węzłem (Man­go).

Niezastąpione i perfekcyjne - sandały na lato 2018

MANGO, ZARA, ANCIENT GREEK SANDALS

  1. Ple­cio­ne

O wie­le bar­dziej kla­sycz­ny i cień­szy model Arsi­noi (Ancient Gre­ek) ma bia­łe, skó­rza­ne asy­me­trycz­ne paski. Te san­da­ły z powo­dze­niem możesz nosić zarów­no na pla­ży jak i w mie­ście- do jean­sów i koszu­li. O wie­le bar­dziej sub­tel­ne będą beżo­we, zamszo­we klap­ki na nie­wiel­kim obca­sie z cien­kich, skrzy­żo­wa­nych ze sobą pasków z kwa­dra­to­wym zakoń­cze­niem na palec (Man­go). Brą­zo­we, wyko­na­ne z brą­zo­wej skó­ry klap­ki ze skrzy­żo­wa­ny­mi paska­mi z przo­du (Zara).

SAINT LAURENT, GUCCI, H&M

  1. Skó­rza­ne

Ponad­cza­so­we i szy­kow­ne. Wręcz nie­zbęd­ne, gdy spę­dzasz lato w mie­ście- ple­cio­ne, wyko­na­ne z mięk­kiej, czar­nej skó­ry san­da­ły Saint Lau­rent to połą­cze­nie ele­gan­cji porów­ny­wal­nej do obca­sów, a jed­no­cze­śnie wygo­dy pła­skie­go obu­wia oraz gwa­ran­cja sty­lu- kwa­dra­to­we zakoń­cze­nie na palec. 

Cha­rak­te­ry­stycz­na, zwią­za­na z jaz­dą kon­ną klam­ra – znak roz­po­znaw­czy wło­skie­go domu mody Guc­ci – tym razem zago­ści­ła nie tyl­ko na moka­sy­nach i mulach, ale klap­kach. Wyko­na­ne we Wło­szech z czar­nej, poły­sku­ją­cej skó­ry wykoń­czo­nej frędz­la­mi nada­dzą szy­ku każ­dej sty­li­za­cji i rów­nie dobrze będą wyglą­dać w towa­rzy­stwie spodni jak i  sukien­ki.

Czar­ne san­da­ły z imi­ta­cji zamszu z falo­wa­nym wykoń­cze­niem, z saty­no­wą wyściół­ką i gumo­wy­mi pode­szwa­mi (H&M).

MANGO, ZARA

  1. Zdo­bio­ne

Czar­ne, skó­rza­ne klap­ki na pła­skiej pode­szwie z ozdob­ną sprzącz­ką na pasku z przo­du oraz wyściół­ką ze srebr­ny­mi zdo­bie­nia­mi zada­dzą szy­ku pod­czas każ­dych, wie­czor­nych prze­cha­dzek po mie­ście (Zara). Podob­nie jak całe czar­ne, wyko­na­ne ze skó­ry pła­skie san­da­ły z ogrom­ną klam­rą z przo­du (Man­go).

CLERGERIE, CHLOE

  1. Z rafii

Ręcz­nie tka­ne z rafii san­da­ły Cler­ge­rie na masyw­nej, wyście­la­ną gład­ką skó­rza­ną wkład­ką plat­for­mie to nie tyl­ko wygo­da i ucie­le­śnie­nie este­ty­ki- natu­ral­ną przę­dzę będą­cą czę­ścią histo­rii mar­ki zasto­so­wa­no już w 1944 roku! Per­fek­cyj­ne do lek­kich, zwiew­nych sukie­nek. Paste­lo­we san­da­ły Lau­ren na pode­szwie z juty wzmoc­nio­nej gumo­wą pode­szwą (Chloe) pasu­ją abso­lut­nie do wszyst­kie­go i zapew­nią Ci pew­ny krok.

Tekst:  Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadruków…
Więcej