ModaMust have

Denim rządzi, czyli jak i z czym nosić najgorętszy trend sezonu SS18

Kul­to­wy i ponad­cza­so­wy – jeans, któ­ry nie raz był już głów­nym boha­te­rem wybie­gów, powra­ca w sezo­nie wio­sna-lato 2018 w nowej odsło­nie. Jeste­ście goto­wi na zupeł­nie nowe zasa­dy i zesta­wie­nia deni­mu?

Denim rządzi, czyli jak i z czym nosić najgorętszy trend sezonu SS18

1, 2, 3, 4, 5

Zde­kon­stru­owa­ne, nie­oczy­wi­ste, mini­ma­li­stycz­ne. Bogac­two kro­jów i klucz do per­fek­cyj­nie ukształ­to­wa­nej syl­wet­ki to tyl­ko jed­ne z wie­lu zalet naj­bar­dziej popu­lar­ne­go mate­ria­łu na świe­cie. A wybór jest ogrom­ny, bo mod­ny jest zarów­no dopa­so­wa­ny, jasny jeans ze śred­nim sta­nem i pro­sty­mi nogaw­ka­mi, jak i ten bia­ły, skró­co­ny do poło­wy łyd­ki, sze­ro­ki i z wyso­kim sta­nem (Reji­na Pyo). Jeże­li wyso­ki stan i pro­sta nogaw­ka nie słu­żą Two­jej figu­rze (Re/Done), zain­spi­ruj się mode­lem z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi, pro­sto z lat 90 (Gan­ni)- wyglą­da­ją rów­nie ele­ganc­ko co kla­sycz­ne kro­je, a dodat­ko­wo świet­nie spraw­dzą się w cie­płe dni. Dodat­ko­wą zale­tą będzie efek­tow­nie wykoń­czo­ny, postrzę­pio­ny dół, któ­ry doda cało­ści non­sza­lan­cji. W sezo­nie wio­sna-lato 2018 porzu­ca­my na chwi­lę kul­to­we Levis’y czy per­fek­cyj­nie skro­jo­ną parę jean­sów od ACNE na rzecz zupeł­nie nowych marek, któ­re cał­ko­wi­cie odświe­żą naszą gar­de­ro­bę. I tak lon­dyń­ska mar­ka E.L.V. daje życie sta­rym skraw­kom z Levis’ów vin­ta­ge z któ­rych powsta­ją nowe, ory­gi­nal­ne i nie­po­wta­rzal­ne mode­le. Gold­sign pro­sto ze sło­necz­ne­go Los Ange­les kla­sy­ki z lat 90 umie­jęt­nie zamie­nia w lek­ko spra­ne, ide­al­nie skro­jo­ne pary spodni, a GRLFRND łączy kla­sy­kę z per­fek­cyj­nym kra­wiec­twem i swo­je mode­le nazy­wa imio­na­mi top mode­lek, m.in. Lin­da czy Ken­dall.

Denim rządzi, czyli jak i z czym nosić najgorętszy trend sezonu SS18

1, 2, 3, 4, 5

Oczy­wi­ste, że denim na myśl natych­miast przy­wo­dzi kolor nie­bie­ski. Tym razem jed­nak ina­czej niż w poprzed­nich sezo­nach, porzu­ca­my prze­tar­cia i strzę­pie­nia na rzecz kali­for­nij­skie­go, jasno-nie­bie­skie­go jean­su o pro­stym kro­ju. A ma być coraz jaśniej, bo tej wio­sny niczym bia­ła fla­ga, uli­ca­mi zawład­nął… bia­ły denim (poja­wił się szcze­gól­nie na wybie­gach u Reji­na Pyo i Gan­ni). Mod­ny będzie też suro­wy, nie­za­stą­pio­ny, ciem­ny kolor indy­go (Y/Project), a tak­że pudro­we, paste­lo­we odcie­nie jean­su w kolo­rach mię­ty, lila czy limon­ki.

1, 2, 3, 4

Co wię­cej, w sezo­nie wio­sna-lato 2018 denim naj­chęt­niej nosi­my w wer­sji total, naj­le­piej z dopa­so­wa­ną jean­so­wą kurt­ką bądź żakie­tem, tak, by całość współ­gra­ła ze sobą two­rząc spój­ny look. Inspi­ra­cji tak jak my poszu­kaj na wybie­gach u Calvi­na Klein’a, Reji­ny Pyo czy Tibi.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Monochromatyczne portrety oczami Jacka Davidsona - COS na jesień-zimę 2020

Mini­ma­li­stycz­na mar­ka COS z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie od same­go począt­ku jest uoso­bie­niem inno­wa­cyj­ne­go desi­gnu z ponad­cza­so­wym sty­lem, ofe­ru­jąc nowo­cze­sne, a zara­zem funk­cjo­nal­ne kolek­cje dla kobiet, męż­czyzn oraz dzie­ci. Jed­no­cze­śnie, poprzez współ­pra­ce z uzna­ny­mi i roz­wi­ja­ją­cy­mi…
Więcej
Moda

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Mar­ka COS od same­go począt­ku pro­jek­tu­je nowo­cze­sne ubra­nia, łączą­ce kla­sy­kę z inno­wa­cją, sku­pia­jąc wokół kolek­cji nie tyl­ko pro­jek­tan­tów i kon­struk­to­rów, ale tak­że archi­tek­tów, sprze­daw­ców czy spe­cja­li­stów od mar­ke­tin­gu. Tego­rocz­na jesien­no – zimo­wa kolek­cja COS sil­nie…
Więcej
ModaNewsroom

Magia zwierząt - COS Animals on Tour

Zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie dla tych małych i tych więk­szych stwo­rzeń – naj­now­sza kolek­cja mar­ki COS Ani­mals on Tour to zain­spi­ro­wa­na natu­rą kolek­cja w cało­ści wyko­na­na z eko­lo­gicz­nej baweł­ny pocho­dzą­cej ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł. Eko­lo­gia od naj­młod­szych lat…
Więcej