ModaMust have

Czas na BODY

Czas naj­wyż­szy przyj­rzeć się naj­bar­dziej gorą­ce­mu tren­do­wi tego sezo­nu. Wio­sną body z hukiem wkro­czy­ło w świat mody, alby wraz z nadej­ściem lata stać się praw­dzi­wym must-have. Tak mod­ne zeszłe­go lata crop topy scho­dzą na dru­gi plan. Zamiast odsła­niać brzuch, odsła­nia­my ramio­na, pod­kre­śla­my talię i wyglą­da­my nie­zwy­kle sek­sow­nie. Gwiaz­dy już poko­cha­ły ten ele­ment gar­de­ro­by, w body czę­sto moż­na zoba­czyć Kim Kar­da­shian, Emi­ly Rataj­kow­ski, czy Sele­nę Gomez. Popu­lar­ne sie­ciów­ki natych­miast pod­ła­pa­ły ten trend i wpro­wa­dzi­ły do swo­jej ofer­ty sze­ro­ki wybór prze­róż­nych mode­li. Nam naj­bar­dziej przy­pa­dły do gustu te pro­ste, mini­ma­li­stycz­ne, sta­no­wią­ce bazę waka­cyj­nych sty­li­za­cji. Spe­cjal­nie dla Was robi­my prze­gląd, wybie­ra­my te naj­pięk­niej­sze i pod­po­wia­da­my Wam jak je nosić aby wyglą­dać zja­wi­sko­wo!

03-2

Ponad­cza­so­wa czerń, czy waka­cyj­na biel?

Mimo że czerń nie do koń­ca koja­rzy się z latem, body wła­śnie w takim kolo­rze będzie ide­al­ne na let­nie, wie­czor­ne impre­zy. Jak powszech­nie wia­do­mo, czerń wysmu­kla, doda­je kla­sy i pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go. Poza tym cie­ka­wy krój, ory­gi­nal­ny mate­riał, czy nie­ty­po­wy dekolt mogą spra­wić, że czar­ne body będzie wyglą­dać cie­ka­wiej od tego kolo­ro­we­go i wzo­rzy­ste­go. Ogrom­ny wybór takich mode­li może­my zna­leźć w Zarze. Znaj­dzie­my tam opcje odpo­wied­nie do stwo­rze­nia ele­ganc­kiej, for­mal­nej sty­li­za­cji, ale też mode­le spor­to­we i zde­cy­do­wa­nie bar­dziej casu­alo­we.

Body w kolo­rze bia­łym są zde­cy­do­wa­nie mniej for­mal­ne od czar­nych. Zna­ko­mi­cie nada­dzą się do stwo­rze­nia pla­żo­wej sty­li­za­cji. Jed­nak nale­ży pamię­tać, że bia­łe body pod­kre­śli każ­dy man­ka­ment figu­ry, dla­te­go naj­le­piej będą wyglą­dać w nim kobie­ty szczu­płe z wyraź­nie zary­so­wa­ną talią. Tra­fio­nym wybo­rem będzie rów­nież model w kolo­rze sza­rym, czy deli­kat­nie różo­wym, jed­nak nale­ży pamię­tać, że stwo­rze­nie sty­li­za­cji może oka­zać się wte­dy praw­dzi­wym wyzwa­niem.

Jak wybrać ide­al­ne body?

Przede wszyst­kim trze­ba pamię­tać o tym, że jest to ele­ment gar­de­ro­by moc­no przy­le­ga­ją­cy do cia­ła. W zależ­no­ści od tego jaki model wybie­rze­my, pod­kre­śli­my inne par­tie. Dla­te­go też, jeże­li masz pięk­ne ple­cy, któ­re lubisz poka­zy­wać, zde­cy­duj się na model z moc­no wycię­tym tyłem. Dla kobiet, któ­re chcia­ły­by pod­kre­ślić biust naj­lep­sze będą głę­bo­kie dekol­ty. Jeże­li chce­my zwró­cić uwa­gę na talię, lub zama­sko­wać tro­chę ciał­ka na brzu­chu, war­to sku­pić uwa­gę na mate­ria­le. Body z ela­stycz­ne­go, moc­ne­go mate­ria­łu może nie tyl­ko zatu­szo­wać to co chce­my ukryć, ale nawet tro­chę ufor­mo­wać syl­wet­kę.

Body naj­le­piej będzie wyglą­dać w zesta­wie­niu z popu­lar­ny­mi w tym sezo­nie jean­sa­mi ‘boy­friend’, spód­ni­ca­mi dłu­go­ści maxi, czy odro­bi­nę over­si­ze­’o­wy­mi szor­ta­mi. Jed­nak dobrze dobra­ne spra­wi, że nie­mal­że każ­da sty­li­za­cja będzie wyglą­dać olśnie­wa­ją­co. Waż­ne, żeby­ście czu­ły się w swo­im BODY (z ang. cia­ło) kom­for­to­wo i pięk­nie!

ASOS Body €28.17

ASOS Body €28.17

MANGO Body ściągaczowy ścieg 69,90 PLN

MANGO Body ścią­ga­czo­wy ścieg 69,90 PLN

MANGO Metaliczne body 89,90 PLN

MANGO Meta­licz­ne body 89,90 PLN

H&M Body o splocie w prążki 99,90 PLN

H&M Body o splo­cie w prąż­ki 99,90 PLN

H&M Body w prążek 129,90 PLN

H&M Body w prą­żek 129,90 PLN

H&M Body w strukturalny wzór 79,90 PLN

H&M Body w struk­tu­ral­ny wzór 79,90 PLN

Missguided Bodysuit €21.13

Miss­gu­ided Body­su­it €21.13

ZARA BODY KOPERTOWE 49,90 PLN

ZARA BODY KOPERTOWE 49,90 PLN

ZARA BODY Z PRĄŻKOWANEJ DZIANINY 59,90 PLN

ZARA BODY Z PRĄŻKOWANEJ DZIANINY 59,90 PLN

ZARA BODY Z DEKOLTEM NA PLECACH 89,90 PLN

ZARA BODY Z DEKOLTEM NA PLECACH 89,90 PLN

ZARA BODY BEZ RĘKAWÓW 119,00 PLN

ZARA BODY BEZ RĘKAWÓW 119,00 PLN

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  Uroda

  H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

  Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
  Więcej
  Moda

  Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

  Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
  Więcej
  Moda

  Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

  Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
  Więcej