ModaNewsroom

Idealne buty na jesień – kowbojki wracają do łask

Kowbojki wracają do łask i już po raz kolejny stają się silnym trendem w jesienno-zimowych kolekcjach. Stylowe, eleganckie i z rockowym pazurem- idealne na jesienne słoty. Zamszowe, skórzane, z błyszczącym wykończeniem czy szpiczastym noskiem; wysokie do kolan oraz aż po kostki- w tym sezonie sprawdzą się każde. Gdzie znaleźć najlepsze? Podpowie redakcja Vers24.

Idealne buty na jesień - kowbojki wracają do łask

Mas­si­mo Dut­ti, Fen­di, Zara, Isa­bel Marant, Isa­bel Marant, Zara, GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND, Vaga­bond, Man­go, Mas­si­mo Dutti

Kul­to­we już kow­boj­ki od Isa­bel Marant czy Saint Lau­rent wio­dą prym wśród tren­dów pro­sto z Dzi­kie­go Zacho­du, a naj­lep­szym dowo­dem na to są licz­ne, prze­wi­ja­ją­ce się w kolek­cjach moty­wy niczym z saloon’u (frędz­le, zamsz, kape­lu­sze). Współ­cze­sny kow­boj nie prze­cha­dza się jed­nak po ame­ry­kań­skich ste­pach, ale miej­skiej dżun­gli, odważ­nie mie­sza­jąc nowo­cze­sność z klasyką.

W sie­ciów­kach znaj­dzie­cie zarów­no kow­boj­ki z brą­zo­wej, zamszo­wej skó­ry z naszy­ty­mi ele­men­ta­mi z tego same­go mate­ria­łu, co wierzch buta oraz lamów­ką ze skó­ry nap­pa i meta­lo­wym ele­men­tem z tyłu, a tak­że bot­ki z czar­nej skó­ry z hafta­mi na cho­le­wie oraz meta­lo­wym deta­lem z tyłu (Mas­si­mo Dut­ti). Są też skó­rza­ne bot­ki z dwo­iny w pia­sko­wym kolo­rze i ozdob­nym uchwy­tem przy zapięt­ku, podob­ne do kul­to­we­go mode­lu Isa­bel Marant oraz dostęp­ne w kil­ku kolo­rach bot­ki w sty­lu kow­boj­skim z noskiem w szpic (Zara). Na co dzień spraw­dzą się kla­sycz­ne, czar­ne bot­ki ze spi­cza­stym zakoń­cze­niem, na lek­kim obca­sie w kow­boj­skim sty­lu w 100% wyko­na­ne ze skó­ry (Man­go). Znaj­dzie­cie też inspi­ro­wa­ne zacho­dem i wyko­na­ne z czar­nej skó­ry kow­boj­ki Simo­ne z deko­ra­cyj­ny­mi szwa­mi na cho­lew­ce (Vaga­bond), s wypro­du­ko­wa­ne we Wło­szech z ela­stycz­nej, tek­stu­ro­wa­nej skó­ry, kow­boj­ki (Fen­di) zachwy­ca­ją swo­imi hafto­wa­ny­mi szwa­mi oraz logo “F” na sprzącz­kach . Sil­ną inspi­ra­cję Dzi­kim Zacho­dem dostrze­gli­śmy rów­nież w naj­now­szej, jesien­nej kolek­cji Isa­bel Marant, w któ­rej do wybo­ru mamy mnó­stwo kow­boj­skich butów. Wyso­kie do kolan, na drew­nia­nej, stoż­ko­wej pięt­ce, wyko­na­ny z brą­zo­wej skó­ry model “Len­skee” wzmoc­nio­ny jest meta­lo­wy­mi ele­men­ta­mi- takie wyso­kie kow­boj­ki świet­nie współ­gra­ją z dłu­gi­mi płasz­cza­mi i dżin­sa­mi boy­friend.  Nasza redak­cja zako­cha­ła się w krót­kich kow­boj­kach ide­al­nych na cie­płą, pol­ską jesień w mie­ście- ten model (Gol­den Goose Delu­xe) uszy­ty z deli­kat­ne­go, brą­zo­we­go zamszu, wyha­fto­wa­ny jest bia­łą nicią, a nosek zakoń­czo­ny jest ele­ganc­kim, meta­lo­wym czub­kiem. Takie kow­boj­ki pasu­ją i do ete­rycz­nych, prze­wiew­nych spód­nic czy sukie­nek, a tak­że postrzę­pio­nych, obcię­tych dżin­sów. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Przytulne i szykowne swetry, które pokochasz tej zimy

Mimo, że zarów­no w ubie­głym, jak i w tym roku więk­szość cza­su spę­dza­my w domu (i z pew­no­ścią w dre­sach), mimo­wol­nie, bez wzglę­du na porę roku, gru­be, przy­tul­ne dzia­ni­ny sta­ły się nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej domowej…
Więcej
ModaMust haveTrendy

Klasyczna garderoba – co warto kupić w Zarze tej jesieni?

Czas na odświe­że­nie jesien­nej gar­de­ro­by? Jak zawsze z naj­now­szy­mi kolek­cja­mi wycho­dzi Zara. Niko­go więc nie dzi­wi, że w skle­pach peł­no jest już naj­więk­szych tren­dów na jesień 2019. W tym sezo­nie Zara prze­ko­na­ła naszą redak­cję, że…
Więcej
ModaTrendy

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś są jed­nym z naj­chęt­niej noszo­nych ubrań wśród kobiet na całym…
Więcej