ModaMust have

Buty Block Heel – must have na wiosnę!

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul

inspo1

Pre­cy­zyj­nie wyko­na­ne, ide­al­nie wypro­fi­lo­wa­ne i zja­wi­sko­wo pięk­ne buty mogą budzić w kobie­cie odczu­cia toż­sa­me do tych, któ­re towa­rzy­szą jej pod­czas napa­wa­nia się kunsz­tem praw­dzi­wych dzieł sztu­ki. Jaka będzie zatem naj­mod­niej­sza, a zara­zem naj­traf­niej­sza inwe­sty­cja w obec­nym, a tak­że nad­cho­dzą­cym sezo­nie, któ­ra każ­dą z nas może przy­pra­wić o przy­jem­ne łasko­ta­nie w żołąd­ku? Odpo­wiedź jest pro­sta – block heel sho­es.

To praw­da. Do łask z hukiem powró­ci­ły kul­to­we buty na niskim, kwa­dra­to­wym i masyw­nym obca­sie, któ­re w róż­nych odsło­nach cie­szy­ły się popu­lar­no­ścią zarów­no w latach 70, jak i 90. Są pro­ste i ele­ganc­kie, a co naj­waż­niej­sze – bar­dzo wygod­ne. Obec­nie uli­ca­mi rzą­dzą przede wszyst­kim wsu­wa­ne mono­chro­ma­tycz­ne mode­le wyko­na­ne z zamszu, z łagod­nie zakoń­czo­nym noskiem. Szcze­gól­nie popu­lar­ne są odcie­nie kar­me­lu, rdzy i kości sło­nio­wej, a tak­że pudro­wy róż, baby blue, czy też kla­sycz­nie – czerń i biel. Dla osób, któ­re z chę­cią wkom­po­no­wu­ją w swo­je sty­li­za­cje nutę sza­leń­stwa, dyk­ta­to­rzy mody pro­po­nu­ją block heel sho­es wykoń­czo­ne meta­licz­nym poły­skiem.

inspo2
inspo3

inspo5
inspo8

Z czym naj­le­piej je zesta­wić? Per­fek­cyj­nie kom­po­nu­ją się z kulo­ta­mi, a tak­że spód­ni­ca­mi i pro­sty­mi spodnia­mi o dłu­go­ści 7/8, odkry­wa­ją­cy­mi kost­kę. Nasze ser­ca skra­dło ich połą­cze­nie z deni­mem, w szcze­gól­no­ści z tym deli­kat­nie poprze­cie­ra­nym i poszar­pa­nym. Block heel sho­es to dobry prze­pis na kom­for­to­wy casu­al look ze szczyp­tą szy­ku. Sprawdź sama!

inspo10

1 Asos

1. Asos

2 Zara

2. Zara

3 Mango

3. Man­go

inspo7

4 Topshop

4. Top­shop

5 Celine

5. Celi­ne

6 Free People

6. Free People

inspo47 Topshop

7. Top­shop

8 Maryam Nassir Zadeh

8. Mary­am Nassir Zadeh

9 COS

9. COS

inspo11

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież spor­to­wa…
Więcej
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *