JedzenieZdrowie

Błonnik pokarmowy – jak wpływa na organizm?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Jest uwa­ża­ny za sprzy­mie­żeń­ca szczu­płej syl­wet­ki. Wystę­pu­je natu­ral­nie w zbo­żach, owo­cach, warzy­wach, nasio­nach. Mimo tego, że nie ma zna­cze­nia dla orga­ni­zmu pod kątem war­to­ści odżyw­czej, jest on nie­zbęd­ny w codziennej…

Więcej
JedzenieZdrowie

Czym jest szałwia hiszpańska?

Szał­wia hisz­pań­ska (nasio­na chia) pocho­dzi z tere­nów Mek­sy­ku oraz Gwa­te­ma­lii. Tak jak w przy­pad­ku wie­lu innych cen­nych roślin, zosta­ła odkry­ta przez Azte­ków. Czę­ścią rośli­ny, któ­ra zasłu­gu­je na  szcze­gól­ną uwa­gę są nasio­na, mają oko­ło 2 mm…

Więcej
UrodaZdrowie

Jakie znaczenie ma woda? Cz. 2

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Zacho­wa­nie pra­wi­dło­we­go bilan­su wod­ne­go jest pod­sta­wą funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu. Zarów­no nad­mier­na podaż jak i odwod­nie­nie może nam zaszko­dzić. Dłu­go­trwa­łe odwod­nie­nie (obej­mu­ją­ce nawet 2–3% masy cia­ła) pro­wa­dzi do obni­że­nia wydol­no­ści fizycz­nej, przy…

Więcej
UrodaZdrowie

Jakie znaczenia ma woda? Cz. 1

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Zna­cze­nie wody dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu jest ogrom­ne. Powi­nien sobie z tego zda­wać spra­wę każ­dy. Są jed­nak oso­by, któ­re trak­tu­ją soki, her­ba­ty , kawy lub co gor­sze napo­je gazo­wa­ne jako wystarczającą…

Więcej
UrodaZdrowie

Błędy popełniane na diecie

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Począ­tek roku, nowe pla­ny i posta­no­wie­nia. Nie­wąt­pli­wie są to pozy­tyw­ne zacho­wa­nia, każ­dy moment jest dobry na to, żeby zmie­nić coś w swo­im życiu. Klu­by fit­ness i siłow­nie obec­nie prze­cho­dzą istne…

Więcej
Zdrowie

Jak odkwasić organizm?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Nad­mier­ne zakwa­sze­nie orga­ni­zmu jest czę­stym zja­wi­skiem. Nie­pra­wi­dło­wo zbi­lan­so­wa­na die­ta, z prze­wa­gą skład­ni­ków kwa­so­twór­czych może dawać obja­wy w posta­ci bra­ku ener­gii, uczu­cia cią­głe­go zmę­cze­nia, bólu gło­wy, pro­ble­ma­tycz­nej cery, utra­ty ape­ty­tu a…

Więcej
Zdrowie

Czy kawa jest szkodliwa?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24   Uwiel­bia­na za zapach, smak i pobu­dza­ją­ce wła­ści­wo­ści. Dla nie­któ­rych jest prio­ry­te­tem zaraz po prze­bu­dze­niu. Czy jest jed­nak bez­piecz­na dla nasze­go zdro­wia? W kawie znaj­du­je się ponad 700 sub­stan­cji chemicznych…

Więcej
MuzykaZdrowie

Workout songs- ćwicz razem z nami!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com Muzy­ka towa­rzy­szy nam każ­de­go dnia, w zależ­no­ści od nastro­ju słu­cha­my nostal­gicz­nych bal­lad lub moc­niej­szych brzmień. Odpo­wied­nio dobra­ne dźwię­ki mogę zdzia­łać cuda. To samo dzie­je się pod­czas tre­nin­gu, muzy­ka wpły­wa na nas…

Więcej
Zdrowie

Woda - jak wybrać najlepszą

Tekst: Alek­san­dra Jaku­bow­ska Zdję­cia i film: Vers-24 Codzien­nie sły­szy­my o tym, że nale­ży pić wodę i doty­czy to wszyst­kich. Woda jest po pro­stu nie­zbęd­na do funk­cjo­no­wa­nia każ­de­go orga­ni­zmu – umoż­li­wia reak­cje meta­bo­licz­ne, regu­la­cję tem­pe­ra­tu­ry, ciśnienia…

Więcej
JedzenieZdrowie

Przeciwnowotworowe działanie selenu

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Selen to pier­wia­stek wystę­pu­ją­cy w przy­ro­dzie w dwóch for­mach: orga­nicz­nej (łatwiej absor­bo­wa­nej przez orga­nizm ludz­ki) oraz nie­orga­nicz­nej. Jest dostar­cza­ny z żyw­no­ścią pocho­dze­nia roślin­ne­go i zwie­rzę­ce­go. Sub­stan­cje zawie­ra­ją­ce selen do niedawna…

Więcej
Zdrowie

Bogactwo oleju rydzowego

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: etsy.com, siemie-lniane.pl Zło­­ci­­sto-zie­­lo­­ny kolor, cha­rak­te­ry­stycz­ny, ostry smak i dużo korzyst­nych nie­zbęd­nych, nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. Tak w jed­nym zda­niu moż­na przed­sta­wić olej rydzo­wy, czy­li pro­dukt zapo­mnia­ny, lecz odświe­żo­ny w ostat­nim czasie –…

Więcej
JedzenieUrodaZdrowie

Przekąski, które możesz jeść bez szkody dla figury!

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: VERS-24, zdrowe-zywienie.wieszjak.polki.pl, fitness.sport.pl, kobieta.pl, kuchnia.wp.pl, etykietyka.pl, winoioliwa.blogspot.com, przepisy.magazyn-kuchnia.pl, makmoda.com Regu­lar­ne spo­ży­wa­nie posił­ków uzu­peł­nio­nych prze­ką­ska­mi to recep­ta na zdro­wą i wła­ści­wą dla orga­ni­zmu die­tę. Oczy­wi­ście naj­ła­twiej się­gnąć po coś goto­we­go, a zara­zem nie­zdro­we­go – zwłasz­cza jeśli cho­dzi o prze­ką­ski. Ale co…

Więcej