UrodaZdrowie

Jakie znaczenia ma woda? Cz. 1

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: Vers-24

woda, szklanka wody

Zna­cze­nie wody dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu jest ogrom­ne. Powi­nien sobie z tego zda­wać spra­wę każ­dy. Są jed­nak oso­by, któ­re trak­tu­ją soki, her­ba­ty , kawy lub co gor­sze napo­je gazo­wa­ne jako wystar­cza­ją­cą daw­kę przyj­mo­wa­nych codzien­nie pły­nów. Nale­ży uzmy­sło­wić sobie, że pod­sta­wo­wym napo­jem dla każ­de­go, bazą powin­na być woda, inne napo­je mogą jedy­nie uzu­peł­niać dzien­ne zapo­trze­bo­wa­nie. Kawa i her­ba­ta odwad­nia­ją, dzia­ła­ją moczo­pęd­nie przez co nie speł­nia­ją funk­cji nawadniającej.

Zawar­tość wody w cie­le zmie­nia się z wie­kiem, jed­nak prze­cięt­nie sta­no­wi oko­ło 60% masy cia­ła. Męż­czyź­ni po 12 roku życia mają pro­cen­to­wo wię­cej wody w orga­ni­zmie niż kobie­ty (posia­da­ją­ce wię­cej tkan­ki tłusz­czo­wej). Woda w cie­le ulo­ko­wa­na jest w dwóch  rodza­jach prze­strze­ni: wewnątrz- (sta­no­wi 2/3 wody ustro­jo­wej), i –poza­ko­mór­ko­wej.

Jakie są funkcje wody w organizmie?

 • sta­no­wi przede wszyst­kim struk­tu­ral­ną część komó­rek i tka­nek, budu­jąc je,
 • zapew­nia śro­do­wi­sko do roz­pusz­cza­nia się wie­lu skład­ni­ków, zacho­dze­nia pro­ce­sów życio­wych m.in. trans­por­tu­je skład­ni­ki odżyw­cze, tlen, hor­mo­ny, pro­duk­ty prze­mia­ny mate­rii i dwu­tlen­ku węgla, usu­wa­ne  z komórek,
 • jest nie­zbęd­na do pro­ce­sów tra­wie­nia (m.in. two­rze­nie kęsów, prze­su­wa­nie pokar­mów w prze­wo­dzie pokar­mo­wym, odpo­wied­nie dzia­ła­nie enzy­mów tra­wien­nych, umoż­li­wia­nie wchła­nia­nie sub­stan­cji odżyw­czych, ponie­waż są one przyj­mo­wa­ne jedy­nie w for­mie zawiesiny),
 • uczest­ni­czy w pro­ce­sie termoregulacji,
 • przy­czy­nia się do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia sta­wów poprzez zwil­ża­nie toreb­ki sta­wo­wej, zapo­bie­ga tarciu,
 • chro­ni mózg, narzą­dy wewnętrz­ne, rdzeń krę­go­wy czy gał­ki oczne.

Oprócz dostar­cza­nej codzien­nie wody z zewnątrz, oko­ło 200–300 ml syn­te­ty­zo­wa­ne jest w wyni­ku spa­la­nia tłusz­czów, węglo­wo­da­nów i bia­łek (spa­le­nie 1 g węglo­wo­da­nów dostar­cza 0,6 g wody, 1 g tłusz­czu daje 1, 07 g wody, 1 g biał­ka 0,4 g wody).

Picie wody i wyda­la­nie jej jest kon­tro­lo­wa­ne przez mecha­ni­zmy home­osta­tycz­ne. Jed­nym z nich jest układ hor­mo­nal­ny. Inną bar­dzo waż­nym aspek­tem jest pobu­dza­nie pra­gnie­nia, więc jeże­li ktoś nie wykształ­ci w sobie pra­wi­dło­we­go nawy­ku regu­lar­ne­go picia wody przez cały dzień, może spo­dzie­wać się, że nie będzie odczu­wał takie­go pra­gnie­nia jak oso­ba przyj­mu­ją­ca odpo­wied­nią ilość pły­nów, i błęd­ne koło zamy­ka się.

woda, szklanka wody 

Jakie jest zapotrzebowania na wodę?

Zale­ży ono od skła­du posił­ków, aktyw­no­ści fizycz­nej, tem­pe­ra­tu­ry i kli­ma­tu. Zgod­nie z zale­ce­nia­mi WHO ilość spo­ży­wa­nej wody przez oso­by zdro­we powin­na wyno­sić 30 ml/kg masy ciała/dzień.

Komi­sja ds. Żyw­no­ści i Żywie­nia USA zale­ca dla osób doro­słych ilość oko­ło 1000 ml na 1000 kcal ener­gii wydat­ko­wa­nej. Dla nie­mow­ląt jest rów­na 1500 ml/1000 kcal. Kobie­ty cię­żar­ne powin­ny przyj­mo­wać wię­cej pły­nów niż przed cią­żą, nato­miast w okre­sie lak­ta­cji o 750 ml więcej/dzień.

Pol­skie nor­my mówią o dzien­nym spo­ży­ciu, któ­re powin­no wyno­sić oko­ło 1300 ml dla dzie­ci w wie­ku 1–3 lat, 3300 ml dla chło­pów i 2300 ml dla dziew­cząt mię­dzy 16 a 18 rokiem życia oraz 3700 ml dla męż­czyzn i 2700 ml dla kobiet doro­słych. Oczy­wi­ście licz­by te uwzględ­nia­ją podaż zarów­no czy­stej wody, jak i tej pocho­dzą­cej z pokar­mów stałych.

W następ­nej czę­ści arty­ku­łu dowie­cie się jakie nega­tyw­ne kon­se­kwen­cje może nieść za sobą odwod­nie­nie oraz pole­ci­my Wam jakie wody wybie­rać w skle­pie i czym się od sie­bie różnią.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Dlaczego warto jeść figi?

  Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na…
  Więcej
  Jedzenie

  Sałatka z jarmużem i canihua

  Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest niedalekim…
  Więcej
  Zdrowie

  DLACZEGO WARTO PIĆ WODĘ?

  Woda jest natu­ral­nym darem natu­ry i życio­daj­nym pły­nem, pozba­wio­nym che­mi­ka­liów, cukrów oraz kalo­rii. Sta­no­wi ele­ment budul­co­wy ludz­kie­go orga­ni­zmu, bo jej zawar­tość w cie­le czło­wie­ka sza­cu­je się w oko­li­cach 60–75%. Dzię­ki niej, pro­ce­sy nie­zbęd­ne do życia…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *