JedzenieUrodaZdrowie

Przekąski, które możesz jeść bez szkody dla figury!

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: VERS-24, zdrowe-zywienie.wieszjak.polki.pl, fitness.sport.pl, kobieta.pl, kuchnia.wp.pl, etykietyka.pl, winoioliwa.blogspot.com, przepisy.magazyn-kuchnia.pl, makmoda.com

forma-7000

Regu­lar­ne spo­ży­wa­nie posił­ków uzu­peł­nio­nych prze­ką­ska­mi to recep­ta na zdro­wą i wła­ści­wą dla orga­ni­zmu die­tę. Oczy­wi­ście naj­ła­twiej się­gnąć po coś goto­we­go, a zara­zem nie­zdro­we­go – zwłasz­cza jeśli cho­dzi o prze­ką­ski. Ale co jeść, by nie gro­ma­dzić nad­mia­ru kalo­rii, nie mar­no­wać zbyt wie­le cza­su na przy­go­to­wa­nie i jed­no­cze­śnie zaspo­ko­ić potrze­by orga­ni­zmu oraz zachcian­ki sma­ko­we? Vers-24 ser­wu­je Wam dzi­siaj pro­po­zy­cje pro­duk­tów, któ­re pole­ca­my jeść mię­dzy posił­ka­mi jako zdro­wą alter­na­ty­wę i któ­re nie zaszko­dzą syl­wet­ce, a co wię­cej pomo­gą w osią­gnię­ciu tej wyma­rzo­nej bądź korzyst­nie wpły­ną na zdrowie.

?????????????

NABIAŁ

Naj­le­piej wybrać prze­ką­ski boga­te w biał­ko, po pierw­sze orga­nizm zuży­je dużo ener­gii czer­pa­nej z tkan­ki tłusz­czo­wej by je stra­wić, po dru­gie są boga­te w sole mine­ral­ne i wita­mi­ny, przez co odgry­wa­ją waż­ną rolę w żywie­niu czło­wie­ka. Na przy­kład jogurt, kefir, twa­ro­żek – w wer­sji solo lub z dodat­kiem mio­du czy suszo­nych owo­ców dla osło­dy – to ide­al­ny pomysł na nisko­ka­lo­rycz­ną, a jed­no­cze­śnie odżyw­czą i powo­du­ją­cą uczu­cie syto­ści prze­ką­skę, któ­ra nie zaszko­dzi Two­jej figu­rze, a dodat­ko­wo uzu­peł­ni bra­ki wap­nia i innych minerałów.

z10968374Q,Rice-cakes

WAFLE RYŻOWE

Ta prze­ką­ska peł­na błon­ni­ka, któ­ry jest nie­zbęd­ny nie tyl­ko dla osób dba­ją­cych o die­tę, ale dla każ­de­go kto chce na dłu­go cie­szyć się spraw­nym ukła­dem pokar­mo­wym i szyb­ką prze­mia­ną mate­rii, jest wyjąt­ko­wo sycą­ca. Dodat­ko­wym atu­tem jest efekt „chru­pa­nia”, dzię­ki cze­mu dosko­na­le zastę­pu­je wyso­ko­ka­lo­rycz­ne przy­gryz­ki typu chip­sy, palusz­ki, popcorn. Pole­ca­my wybie­rać wafle te z brą­zo­we­go ryżu (dodat­ko­we zale­ty zdro­wot­ne z peł­nej i nie­oczysz­czo­nej z war­to­ści ciem­nej odmia­ny), naj­le­piej z dodat­kiem zia­ren lub pestek i soli mor­skiej. Przy­po­mi­na­my, że wafle są tak­że ide­al­ne dla wszyst­kich ule­głych naj­po­pu­lar­niej­szej na chwi­lę obec­ną die­cie tzw. Glutenfree!

vers-24-dieta-post

WARZYWA

Wyjąt­ko­wo odżyw­cza i naj­mniej kalo­rycz­na prze­ką­ska, w dodat­ku peł­na wita­min, pek­tyn i skład­ni­ków mine­ral­nych. Zawar­te w nich związ­ki che­micz­ne regu­lu­ją prze­bieg wie­lu pro­ce­sów życio­wych,  a dodat­ko­wo możesz je jeść pod wie­lo­ma posta­cia­mi: suszo­ne (chru­pią­ce), goto­wa­ne (naj­le­piej na parze), na suro­wo bądź gril­lo­wa­ne! My naj­bar­dziej pole­ca­my opcję na suro­wo z dodat­kiem ulu­bio­ne­go dipu lub z nie­oce­nio­ną w war­to­ści oli­wą z oli­wek dopra­wio­ną wybra­ny­mi zio­ła­mi i przyprawami.

shutterstock_132877196s

WARZYWA STRĄCZKOWE

Z całej „puli” warzyw, war­to wyróż­nić te strącz­ko­we jako wyjąt­ko­wo war­to­ścio­wą i nie­szko­dli­wą dla figu­ry prze­ką­skę. Zawie­ra­ją one ogrom­ną ilość biał­ka roślin­ne­go – naj­le­piej przy­swa­jal­ne­go przez orga­nizm oraz uła­twia­ją­ce­go budo­wa­nie mię­śni przy jed­no­cze­snym spa­la­niu tkan­ki tłusz­czo­wej. Dodat­ko­wo peł­ne krwio­twór­cze­go żela­za, przy­ja­znych ukła­do­wi ner­wo­we­mu wita­min i błon­ni­ka regu­lu­ją­ce­go tra­wie­nie. Pole­ca­my naj­bar­dziej te świe­że i sezonowe.

-EDYSK_2-artykuly_nowe5-105489927

OWOCE

Boga­te w chrom – sub­stan­cję, któ­ra dosko­na­le hamu­je ape­tyt i przy­czy­nia się do obni­że­nia pozio­mu cho­le­ste­ro­lu. Co wię­cej głów­nie słod­kie lub orzeź­wia­ją­ce w sma­ku, są dosko­na­łym „czy­ści­cie­lem” tok­syn z orga­ni­zmu. Moż­na zaja­dać się suro­wy­mi, przy­go­to­wać z nich świet­ne let­nie kok­taj­le z sezo­no­wych „skar­bów” owo­co­wych oraz wzbo­ga­cać nimi róż­ne potra­wy. My suge­ru­je­my jedze­nie owo­ców tych ze skór­ką, bo to w niej zawar­te jest naj­wię­cej proz­dro­wot­nych i dzia­ła­ją­cych oczysz­cza­ją­co substancji.

susz-i-juz

SUSZONE OWOCE

Z jed­nej stro­ny są pozba­wio­ne wody w prze­ci­wień­stwie do świe­żych owo­ców, ale za to zapew­nia­ją nam efekt wypeł­nia­ją­cy – co powo­du­je, że po nie­wiel­kiej ilo­ści czu­je­my sytość. Są dosko­na­łym zamien­ni­kiem wszel­kich sło­dy­czy, a w dodat­ku w porów­na­niu ze sztucz­ny­mi łako­cia­mi moż­na jeść je bez szko­dy dla syl­wet­ki. Pole­ca­my jedy­nie bycie ostroż­nym w kwe­stii np. tak zwa­nych chip­sów bana­no­wych – owszem są to suszo­ne owo­ce bana­no­we, ale nie­ste­ty zwy­kłe peł­ne tłusz­czu i dodat­ko­we­go cukru oraz sub­stan­cji kon­ser­wu­ją­cych, za to pole­ca­my każ­de­mu pró­bę zro­bie­nia takich bana­nów na chrup­ko samemu!

DSC_0005-001

OWOCE MORZA

Bar­dzo nisko­ka­lo­rycz­ne, dodat­ko­wo peł­ne jodu, wap­nia, żela­za, magne­zu, cyn­ku. Nie­któ­re z nich ucho­dzą za afro­dy­zjak (np. ostry­gi) oraz zapew­nia­ją wyjąt­ko­we i ory­gi­nal­ne walo­ry sma­ko­we. Bez obaw moż­na zaja­dać się nimi do syta, jed­no­cze­śnie zapew­nia­jąc sobie spo­rą daw­kę nie­zbęd­nych mine­ra­łów i dopiesz­cza­jąc swo­je kub­ki smakowe.

z11220910Q,Orzechy

ORZECHY

Nie jest to mało­ka­lo­rycz­na zaką­ska, ale za to  nie­zwy­kle sku­tecz­na w zrzu­ca­niu zbęd­nych kilogramów.

Są praw­dzi­wą „bom­bą” wita­mi­no­wą i dostar­cza­ją orga­ni­zmo­wi odpo­wied­nią daw­kę nie­zbęd­nych kwa­sów tłusz­czo­wych (wła­śnie tych, któ­re zapo­bie­ga­ją w gro­ma­dze­niu tkan­ki tłusz­czo­wej). Jeśli będziesz pamię­tać o jedze­niu orze­chów regu­lar­nie, odwdzię­czą się one pięk­ną skó­rą, moc­ny­mi wło­sa­mi i paznok­cia­mi oraz smu­kłą talią. Nie prze­sa­dzaj z ich ilo­ścią, ale spró­buj wpro­wa­dzić do codzien­ne­go menu i zobacz efekty!

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du na…
Więcej
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *